|luni, septembrie 26, 2022
  • Follow Us!

Curtea de Conturi: Nereguli în derularea unor investiții și în unele plăți din bugetul local efectuate de fostul primar din Laloșu, Nicu Constantin 

lalosu nicu constantin

 

În urma unui audit efectuat de Camera de Conturi Vâlcea la Primăria comunei Laloşu (condusă la acea vreme de primarul Nicu Constantin), s-au constatat prejudicii şi abateri financiar-contabile „realizate” în 2020 în sumă totală de circa 880.000 lei. Astfel, în luna septembrie 2020 s-a efectuat plata nelegală a drepturilor de concediu de odihnă aferent anului 2020 pentru un număr de 23 de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, concomitent cu plata drepturilor salariale pentru aceeași perioadă, în sumă totală de 41 mii lei, inclusiv accesorii. Deși exista un contract de reprezentare juridică, pentru toate cauzele în care entitatea era parte, în anul 2018 au mai fost încheiate, cu un alt cabinet de avocatură, fără nicio justificare, două contracte de reprezentare juridică, valoarea sumelor plătite nejustificat fiind de 5 mii lei, la care au fost calculate accesorii de 1 mie lei. Efectuarea de cheltuieli cu servicii fără contraprestație, nerecepționate în cantitatea facturată si plătită în perioada 2018-2019, în sumă totală de 68 mii lei, la care se adaugă accesorii de 20 mii lei.

La nivelul Primăriei comunei Laloşu s-a plătit contravaloarea a 10 pachete (formate din cazare și masă la un hotel din Stațiunea Mamaia) de care au beneficiat 9 angajați ai primăriei, aceștia neparticipând la cursuri de pregătire profesională, iar deplasarea la Mamaia nu s-a efectuat în interes de serviciu, valoarea abaterii fiind de 23 mii lei, la care se adaugă accesorii în sumă de 8 mii lei. În anul 2018, Primăria comunei Laloşu a achitat către un cabinet de evidență contabilă suma de 8 mii lei reprezentând „salarii septembrie-noiembrie 2018” fără existența unui angajament legal încheiat și fără justificare. S-au calculat accesorii în sumă de 3 mii lei. Stabilirea eronata a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, premiilor si a altor drepturi acordate funcționarilor publici, personalului contractual, persoanelor cu funcții de conducere și personalului care ocupă funcții de demnitate publică, în sumă totală de o mie lei.

Nu s-a efectuat controlul casieriei, o dată pe lună, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Activitatea de casierie s-a desfășurat necorespunzător fiind identificate mai multe abateri de la legalitate și regularitate: neevidențierea în registrul de casă a tuturor sumelor ridicate de la Trezoreria Bălcești; neevidențierea în registrul de casă a tuturor plăților cu numerar, efectuate. Pentru bunurile din domeniul public al Primăriei Laloșu, terenuri și clădiri, care sunt utilizate de unitatea de învățământ preuniversitar de stat, cu unitățile arondate acesteia, nu s-au emis acte administrative privind darea în administrare și/sau folosință unităților școlare, la data de 31.12.2020. Entitatea a efectuat plăți în sumă totală de 26 mii lei pentru lucrări de investiții neexecutate, la care se adaugă accesorii în sumă de 4 mii lei. Neînregistrarea în contabilitate, la data de 31.12.2020, a rezultatelor reevaluării imobilizărilor corporale din domeniul public al Comunei Laloșu, în valoare totală de 676 mii lei.

În perioada 2018-2020 funcția de secretar general al comunei Laloșu a fost ocupată prin delegarea atribuțiilor pentru o perioadă mai mare de 6 luni într-un an calendaristic și fără avizul prealabil și obligatoriu al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (A.N.F.P.), de către contabilul entității. Nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților la Primăriei Laloșu, în perioada 2018-2019. Ordonatorul principal de credite nu a stabilit prin norme proprii documentele, circuitul acestora și persoanele împuternicite să efectueze operațiunile legate de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor. Nestabilirea corectă a impozitului pe clădiri, valoarea veniturilor suplimentare estimate fiind în sumă totală de 26 mii lei, inclusiv accesorii.

Datorită efectelor denaturărilor semnalate și prezentate în raportul de audit, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Laloșu la data 31 decembrie 2020, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.

Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Vâlcea: continuarea demersurilor privind recrutarea pentru ocuparea funcției publice de conducere specifice vacante de Secretar General al comunei Laloșu, în anul 2021, potrivit Codului administrativ; stabilirea, de către conducerea Primăriei Laloșu a unor forme de control intern, metode și proceduri, care să fie implementate la nivelul tuturor structurilor organizatorice, în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient și eficace. Elaborarea, aprobarea și implementarea unei proceduri operaționale în care să se prevadă documentele, atribuțiile și competențele referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor; stabilirea întregii obligaţii către bugetul local (calculate, pentru eșantionul verificat, la suma de 20 mii lei reprezentând valoarea impozitului pe clădiri nestabilit, neînregistrat și neîncasat, la care se adaugă accesorii de 6 mii lei) şi luarea măsurilor de încasare în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală; efectuarea controlului inopinat al casieriei de către conducătorul compartimentului cu atribuţii financiar-contabile sau de înlocuitorul acestuia ori de o altă persoană împuternicită de conducătorul entității, cel puțin o data pe lună; emiterea de acte administrative privind darea în folosința unității de învățământ a bunurilor aparținând domeniului public al Unității Administrativ Teritoriale Comuna Laloșu și supunerea acestora spre aprobare prin hotărâre a consiliului local.

Referitor la prejudiciile constatate cu ocazia misiunii de audit financiar, s-a dispus determinarea întregii întinderi a acestora și luarea măsurilor de recuperare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Leave a Response