|sâmbătă, octombrie 1, 2022
  • Follow Us!

Consiliul local a decis schimbarea denumirii investiţiei „Reabilitare şi modernizare Bază de agrement Ostroveni” în Sală de Sport 

strand-lucrare-3-685x320

 

Luna trecută, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat schimbarea funcţiunii obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare Bază de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea” în Sală de Sport. Indicatorii tehnico-economici aferenţi noii funcţiuni vor fi supuşi aprobării Consiliului Local într-o şedinţă ulterioară. Constructia executata in cadrul proiectului a fost nefinalizata ca urmare a rezilierii contractului de execuţie lucrări nr. 33268/03.10.2014. În baza acestui contract pe amprenta corpului de bazin de apă dulce cu înălţimea de circa 1,7 metri, realizat în jurul anului 1970, s-a executat o constructie de tip monobloc cu două volume diferite prin regimul de înălţime şi alcătuire constructivă denumite: Corp Bazine şi Corp Anexe.

Lucrările pentru obiectivul „Reabilitare şi modernizare Bază de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea” s-au derulat in baza Contractului de Finanţare nr.4021/23.01.2014 incheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia şi Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea. Execuţia lucrărilor, s-a desfasurat in baza contractului de execuţie lucrări nr.33268/03.10.2014, incheiat între Municipiul Rm.Vâlcea, în calitate de achizitor şi Asocierea Delta ACM93-Cristalin Project Management-Drop Energy, prin SC Delta ACM 93 SA-lider, în calitate de executant, prin care acesta din urmă s-a obligat să execute şi să finalizeze lucrări de construcţii în cadrul Proiectului „Reabilitare şi modernizare Bază de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”. Asocierea Delta ACM93-Cristalin Project Management-Drop Energy a participat la procedura de achiziţie publică fâră declararea vreunui subcontractant nici la momentul depunerii ofertei şi nici la momentul semnării contractului. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, dirigintele de şantier a comunicat beneficiarului, prin adresa nr. 243/09.09.2016, că antreprenorul a subcontractat părţi importante din lucrări fără acordul acestuia.

Astfel, Municipiul Râmnicu Vâlcea în calitatea de achizitor, ca urmare a nerespectării obligaţiilor legale şi contractuale asumate de către executantul Asocierea Delta ACM93-Cristalin Project Management-Drop Energy, în sensul că pe parcursul executării contractului au fost subcontractate părţi importante din lucrare tară acordul achizitorului, în temeiul art.26.3 lit. a şi ale art.23.6 din contract, a hotărât rezilierea contractului de execuţie lucrări nr. 33268/03 octombrie 2014.

Având în vedere rezilierea contractului, a fost necesară recepţionarea lucrărilor efectiv executate în cadrul acestuia. Prin procesul verbal de recepţie a lucrărilor nr. 27171/10.07.2017 comisia de recepţie a stabilit că valoarea investiţiei, inclusiv TVA, să fie în cuantum de 10.809.478 lei reprezentând valoarea lucrărilor executate. Constructia executată în cadrul proiectului „Reabilitare şi modernizare Bază de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea” cuprinde: corpul bazinelor care are regimul de inaltime subsol tehnic + parter inalt; corpul anexelor are regimul de inaltime D+P+IE parţial, iar forma in plan este aproximativ dreptunghiulara; finisajele interioare ale clădirii existente sunt executate parţial; finisajele exterioare ale clădirii existente nu sunt executate, pereţii exteriori sunt doar termoizolati si aplicata masa de şpaclu; învelitoarea este executata in totalitate, fara etansarile laterale, si fara parazapezi; partea de închidere intre grinda din lemn lamelar si tabla nu este realizata; tamplaria exterioara si interioara nu este executata; închiderile exterioare, pereţi cortina, de pe faţada nord si sud nu sunt executate; peretele cortina de pe faţada vest nu este montat; tamplaria interioara, ferestre si usi nu sunt executate. Dupa rezilierea contractului, in anul 2016 s-au executat lucrări de impermeabilizare a terenului de fundare ca urmare a infiltraţiilor produse in subsolul clădirii, iar in anul 2018 s-au realizat lucrări dre conservare a clădirii.

În anul 2019 s-a actualizat proiectul tehnic pentru continuarea lucrărilor si s-au aprobat indicatorii tehnico-economici prin Hotararea de Consiliu Local nr. 158/30.05.2019, conform Devizului General aferent proiectului tehnic-revizuit pentru obiectivul de investitii „Reabilitare şi modernizare Bază de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea” la valoarea totala de 20.459.582 lei fara TVA, in preturi din aprilie 2019. Avand in vedere valoarea mare rezultata ca necesara pentru finalizarea construcţiei existente, nu s-au putut continua lucrările cu fonduri de la bugetul local, alte programe de finanţare externa nefîind in derulare.

De asemenea, in anul 2021 s-a transmis solicitare la Compania Naţionala de Investitii pentru includerea în Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, Subprogramul „Alte obiective de interes public sau social in domeniul construcţiilor”, pentru care nu s-a primit un răspuns favorabil în vederea finanțării.

Leave a Response