Fapte la limita penalului săvârșite de primarul din Berbești, Milorad Cumpănășoiu, și care merită să fie cercetate de DNA!

luni, 27 iunie 2022

 

Camera de Conturi Vâlcea a prezentat public o sinteză a rezultatelor acțiunii de audit desfășurată la Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Berbești, fiind vizată activitatea Primăriei în perioada când a fost condusă direct sau „din umbră” de primarul din Berbești, Milorad Cumpănășoiu. Astfel, Primăria Berbești a menținut în evidența contabilă în contul contabil 231 - Imobilizări în curs obiective de investiții sistate la care nu s-au mai efectuat cheltuieli în perioada 2018 - 2020, fără a analiza viabilitatea acestora și menținerea în continuare pe lista imobilizărilor în curs de execuție. Nu au efectuate demersurile necesare pentru actualizarea listei bunurilor care aparțin domeniului public al Primăriei Berbești, aprobată prin hotărâre de guvern, în condițiile în care unele imobile nu se mai regăsesc în patrimoniul entității.

Primăria Berbești a primit în gestiune aparate telefonice în baza unor contracte de prestari servicii de telefonie mobilă, dar acestea nu au fost înregistrate în evidența contabilă. Activitatea de control intern managerial nu a fost gestionată în mod corespunzător : nu au fost identificate riscurile nefiind întocmit registrul riscurilor, nu au fost identificate funcțiile sensibile, nu au fost efectuate informări către conducere cu privire la activitatea celor două comisii (de monitorizare a sistemului de control intern, respectiv gestionare a riscurilor), nu au fost întocmite rapoarte de activitate. Activitatea de control financiar preventiv s-a desfășurat cu nerespectarea în totalitate a prevederilor legale. Din analiza documentelor prezentate s-a constatat faptul că viza CFP nu a fost aplicată pe toate proiectele de operațiuni prevăzute de lege, fiind identificate angajamente legale (contracte) care nu au fost supuse acestei forme de control.

Primăria Berbești nu a recuperat suma de 40 mii lei, conform Dispoziției de măsuri obligatorii emisă de ANAF - DGRFP Craiova, reprezentând contravaloarea materialelor rezultate din casarea unor utilaje în anul 2013 de către SC Gospodărire Locală Berbești SRL, utilaje care la data valorificării erau proprietatea Primăriei Berbești. S-au constatat două situații în care domeniul public al Primăriei Berbești a fost ocupat în mod nelegal prin construirea unor extinderi la imobile aflate în proprietate sau administrare de către doi agenți economici în condițiile în care nu au deținut contracte de concesiune sau închiriere pentru suprafețele de teren pe care s-au construit extinderile și nici nu au deținut autorizații de construire pentru aceste extinderi. S-au estimat venituri suplimentare totale de 6 mii lei din care 2 mii reprezintă impozit pe clădiri și 4 mii lei redevență. Prin HCL nr.14/26.02.2015, unui contribuabil i-a fost aprobată nelegal scutirea de la plată a taxei pentru autorizația de construire, în valoare de 1 mie lei, urmare demolării și strămutări locuinței în urma lucrărilor miniere, deși pentru ceilalți cetățeni aflați în aceeași situație nu au fost emise astfel de hotărâri. Suma de 1 mie lei reprezintă prejudiciu, având în vedere că dreptul organului fiscal de a cere executarea silită s-a prescris.

 

Au fost efectuate plăți pentru finanțarea activităților sportive, fără respectarea tuturor prevederilor legale

 

Curtea de Conturi a identificat la Primăria Berbești un prejudiciu produs bugetului local, în sumă de 2 mii lei, datorită calcului eronat al chiriei datorate de un chiriaș, diferența de chirie necalculată și majorările aferente nefiind încasate în termenul legal de prescripție. S-au calculat, înregistrat în evidența fiscală și urmărit spre încasare în mod eronat impozitele pentru clădiri și pentru teren pentru două roluri nominale unice (6967954 și 10819), în ceea ce privește data edificării construcției și suprafața de teren intravilan. Primăria Berbești a acordat sprijin financiar unor unități de cult în perioada 2019 - 2020 fără aprobarea consiliului local. Din analiza plăților pentru indemnizații de handicap a rezultat faptul că Primăria Berbești a efectuat plăți totale în sumă de 22 mii lei cu această destinație în perioada martie 2019 - iulie 2020 către o persoană decedată. Având în vedere faptul că plățile reprezentând indemnizație de handicap achitate necuvenit au fost efectuate în perioada martie 2019 - iulie 2020, iar recuperarea acestora s-a realizat în 02.06.2021, au fost calculate accesorii în sumă totală de 5 mii lei. Primăria Berbești a efectuat în anul 2015 cheltuieli cu plata indemnizației unui consilier local, după încetarea mandatului, ca urmare a unei condamnări penale. Au fost efectuate plăți în valoare totală de 30 mii lei pentru finanțarea activităților sportive în perioada 2018-2019, fără respectarea tuturor prevederilor legale. Pentru prejudiciul produs au fost calculate accesorii în sumă de 10 mii lei.

S-au efectuat cheltuieli de executare silită ca urmare a executării silite inițiate de un executor judecătoresc, în condițiile în care, entitatea nu și-a achitat obligațiile contractuale în termenul acceptat prin contract. În anul 2021 în perioada mai - octombrie, au fost efectuate plăți reprezentând cheltuieli cu amenzi acordate de alte instituții ale statului. Deși s-a dispus o analiză a împrejurărilor în care s-au produs faptele sancționate, în vederea stabilirii persoanelor răspunzătoare de producerea prejudiciului, acest demers nu a fost finalizat. Neurmărirea și neîncasarea sumei de 12 mii lei reprezentând penalități de întârziere și daune interese pentru neexecutarea obligațiilor contractuale de către un furnizor. În anul 2013, Primăria Berbești a înstrăinat un teren în suprafață de1942 mp și pomi fructiferi, aparținând Școlii din Valea Mare, fără ca aceasta valoare de înstrăinare să fie stabilită printr-un raport de evaluare, premergator înstrăinării, aprobat prin Hotărâre a Consiliul Local. Neactualizarea chiriei anuale cu rata inflației pentru un teren de 30 mp închiriat unei persoane fizice. Nu au fost calculate și încasate penalități de întârziere pentru neplata la termen a chiriei în perioada septembrie 2019 - iulie 2021, în cazul unui contribuabil persoană juridică

 

Nereguli ale primarului Cumpănășoiu în derularea unor investiții

 

Primăria Berbești a încheiat un act adițional la un contract de concesiune, fără includerea unei clauze de actualizare cu rata inflației, a prețului prevăzut de HCL nr.37/02.07.2010. A fost stabilită o redevență suplimentară de 6 mii lei, pentru care au fost calculate accesorii de 1 mie lei. Nu a fost încasată chiria și redevența datorată de SC Gospodărire Comunală SRL Berbești, pentru terenul închiriat în suprafață de 438 mp și pentru terenul concesionat în suprafață de 13,56 mp, valoarea veniturilor suplimentare fiind de 9 mii lei.

Pentru lucrarea de investiții „Refacere rigola adiacentă DJ 605 A” nu au fost prezentate documentele prevăzute în contractul de proiectare și execuție, cât și în contractul încheiat pentru dirigenția de șantier, reprezentate de caietele de atașament, prin care se justifică cantitățile de materiale utilizate la execuția lucrărilor de construcții-montaj și care trebuie să fie însoțite de documente justificative care să ateste aplicarea efectiva a materialelor prezentate. La obiectivele de investiții la care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor nu a fost întocmită și predată UATO Berbești, cartea tehnică a construcției, respectiv documentația privind proiectarea si execuția, în structura prevăzută de legislația de reglementare. Pentru obiectivele de investiții în curs de execuție nu au fost prezentate documentele prevăzute în contractul de proiectare și execuție, cât și în contractul încheiat pentru dirigenția de șantier, reprezentate de caietele de ataşament, prin care se justifică cantitățile de materiale utilizate la execuția lucrărilor de construcții-montaj și care trebuie să fie însoțite de documente justificative care să ateste aplicarea efectivă a materialelor prezentate.

A fost efectuată o plată nejustificată în sumă de 3 mii lei, reprezentând contravaloarea unei stații de autobuz neexecutate, pentru care au fost calculate accesorii, în sumă de 1 mie lei.

Datorită efectelor denaturărilor semnalate și prezentate în raportul de audit, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a Unității Administrativ-Teritoriale Orașul Berbești la data 31 decembrie 2020, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.

 

Referitor la prejudiciile constatate, Curtea de Conturi a dispus extinderea verificărilor la Primăria Berbești

 

Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Vâlcea la Primăria Berbești au fost: efectuarea unei analize a situației obiectivelor de investiții sistate, menținute în evidența contabilă, a posibilității de continuare a acestora și supunerea spre aprobarea Consiliului Local a concluziilor stabilite; luarea de măsuri în vederea întocmirii cărții tehnice cu toate documentele prevăzute de lege și verificarea realității datelor privind cantitățile de materiale din situațiile de lucrări decontate antreprenorilor, cu acelea înscrise în cartea tehnică la capitolul „Execuție”; luarea tuturor măsurilor, având în vedere termenul general de prescriere, pentru încasarea penalităților și a daunelor interese (calculate de auditori, pentru eșantionul selectat la suma de 12 mii lei) în conformitate cu clauzele din contractul încheiat cu furnizorul care și și-a îndeplinit obligațiile asumate. Extinderea verificărilor în vederea identificării unor situații similare și luarea măsurilor legale care se impun; analizarea Anexei nr.15 la HG nr.1362/2001 cu privire la atestarea domeniului public al U.A.T.O. Berbești în legătură cu pozițiile nr.8 – teren casă parohială, nr.189 – grup sanitar casă parohială și nr.206 – casă parohială - oficiu de șomaj și stabilirea legalității scoaterii acestor imobile din domeniul public al UATO Berbești; organizarea și monitorizarea funcționării sistemului de control intern managerial în conformitate cu prevederile OSGG nr.600/2018; luarea măsurilor necesare în vederea exercitării controlului financiar preventiv propriu asupra tuturor operațiunilor prevăzute de lege; extinderea verificărilor asupra întregii mase impozabile pentru identificarea tuturor situațiilor în care datele existente la registrul agricol nu sunt în concordanță cu datele aflate în evidența fiscală și luarea măsurilor de corecție, inclusiv pentru cele două situații identificate de auditorii publici externi; extinderea verificărilor în vederea identificării unor situații de neplată la termen a sumelor datorate bugetului local cu titlu de chirii, calculul penalităților (stabilite de auditori, pentru eșantionul selectat la suma de 3 mii lei) și luarea măsurilor legale de încasare; calcularea, înregistrarea în evidența contabilă a sumelor reprezentând diferențe de redevență necalculată și nefacturată ca urmare a nerespectării prevederilor hotărârilor consiliului local (determinată de auditori pentru eșantionul verificat la valoarea de 6 mii lei, pentru care au fost calculate accesorii de 1 mie lei) și luarea măsurilor de încasare, inclusiv a accesoriilor calculate potrivit prevederilor legale; extinderea verificărilor în vederea stabilirii întregii obligații datorate bugetului local, reprezentând redevențe și chirii necalculate, nefacturate, neînregistrate și neîncasate (stabilite de auditori, pentru eșantionul selectat, la suma de 9 mii lei) și luarea măsurilor de încasare, inclusiv a accesoriilor calculate potrivit legii. Referitor la prejudiciile constatate cu ocazia misiunii de audit financiar, Curtea de Conturi a dispus extinderea verificărilor, determinarea întregii întinderi a acestora și luarea măsurilor de recuperare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(Nicu Trandafir)

sigla-dna-InquamPhotos-Liviu-Florin-Albei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe