Curtea de Conturi: Edilul Cristian Nedelcu a închiriat spații publice „după ureche” și nu a realizat o strategie de dezvoltare a municipiului Drăgășani

duminică, 10 aprilie 2022

 

Zilele trecute, Camera de Conturi Vâlcea a publicat raportul de control efectuat anul trecut la primarul din Drăgășani, Cristian Nedelcu, privind activitatea desfășuartă în 2020. Astfel, la Primăria Drăgășani nu există elaborat și aprobat de către consiliul local un document din care să rezulte, obiective sau criterii precise pe baza cărora bunurile aflate în proprietatea publică și privată a entității pot fi concesionate şi/sau închiriate în condițiile legii. Tot primarul Cristian Nedelcu nu a realizat o strategie cu privire la dezvoltarea comunității locale, nu a efectuat o analiză necesităților de dezvoltare a comunității locale. Impactul pe care activitățile de concesionare și închiriere a bunurilor îl generează asupra comunității locale nu poate fi evaluat.

Înscrierea de obiective noi de investiții și lucrări de reabilitare a construcțiilor în programul anual de investiții publice pentru care nu există documentația tehnico-economică, aprobată potrivit legii, de către autoritatea deliberativă. La nivelul Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” Drăgășani s-a constatat înregistrarea eronată în evidența contabilă a unor bunuri de natura dotărilor independente, în conturile de cheltuieli ale perioadei

Primarul Cristian Nedelcu nu a înregistrat în evidența contabilă a unor bunuri (terenuri date în administrare SC PARC IND SA pentru realizarea obiectului de activitate al parcului industrial Drăgășani) care aparțin domeniului privat al unității administrativ-teritoriale. S-au constatat abateri de la legalitate și regularitate privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu de către persoana desemnată. În fapt, controlul financiar preventiv propriu nu a fost exercitat asupra tuturor categoriilor de operațiuni prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare și derulate în cadrul Școlii Gimnaziale ”Nicolae Bălcescu” Drăgășani. Controlul intern managerial la Spitalul Municipal Drăgășani, deși a fost organizat în conformitate cu prevederile legale nu a fost implementat în mod corespunzător astfel încât să minimalizeze riscurile legate de gestiunea unor activități din cadrul entității (exemplificăm activitatea privind schimbarea, colectarea, spălarea și transportul lenjeriei din cadrul unității spitalicești).

 

Nereguli depistate în derularea unor investiții în Drăgășani

 

La nivelul Primăriei Drăgășani, sistemul de control intern a fost proiectat parțial și nu a funcționat în conformitate cu prevederile legale, fiind identificate următoarele deficiențe: nu au fost luate măsuri de actualizare a sistemului de control intern managerial potrivit prevederilor Ordinului nr.600/2018 pentru toate activitățile entității (exemplificăm procedura privind circuitul documentelor și neîntocmirea unui grafic de circulație a documentelor la nivel de compartimente și la nivelul entității); neactualizarea componenței comisiei de monitorizare având în vedere fluctuațiile de personal; neactualizarea fișelor de post pentru personalul cu funcții de conducere, exercitate temporar în baza dispozițiilor ordonatorului principal de credite; sistemul de monitorizare pe verticală a implementării sistemului de control intern nu funcționează eficient (ordonatorul principal de credite nu primește informări scrise asupra funcționării sistemului de control intern, neconformitățile identificate nu au fost detectate de sistemul de control intern implementat); nu s-au respectat cerințele legate de evaluarea continuă a controlului intern de către managerul entității prin întocmirea de către acesta a Raportului anual asupra sistemului de controlul intern managerial ca bază pentru un plan de acțiune care să conțină zonele vulnerabile identificate, instrumentele de control necesar a fi implementate, măsuri și direcții de acțiune pentru creșterea capacității controlului intern managerial în realizarea obiectivelor entității.

S-a constatat efectuarea unor cheltuieli majorate nejustificat cu valoarea TVA înscrisă în devizul de lucrări întocmit de către un furnizor pentru serviciile prestate, în condițiile în care societatea prestatoare nu era înregistrată ca plătitoare de TVA. La data efectuării inventarierii patrimoniului public și privat al unității administrativ-teritoriale pe anul 2020, nu au fost inventariate în totalitate elementele de activ, datorii și capitaluri proprii. Primarul Cristian Nedelcu nu a urmărit clauzele contractuale privind administrarea contractului de concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Drăgășani cu privire la stabilirea, înregistrarea și urmărirea spre încasare a redevenței datorate de către concesionarul serviciului public.

Din verificarea modului de derulare a contractelor de achiziție publică s-a constatat ajustarea prețului contractului de execuție lucrări la obiectivul de investiții ,,Modernizare drumuri de interes local în localitățile componente Zărneni și Valea Caselor, municipiul Drăgășani” cu nerespectarea dispozițiilor legale în vigoare, ceea ce a condus la majorarea nejustificată a creditelor bugetare alocate cu suma de 2 mii lei lei reprezentând profit actualizat. Neluarea măsurilor prevăzute de lege, de constituire a garanţiei de bună execuţie pentru lucrările executate în cadrul obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local - municipiul Drăgășani județul Vâlcea”, obiectiv finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Spitalul Municipal Costache Nicolescu Drăgășani pentru anul 2019 nu a organizat o procedură de atribuire prevăzută de către Legea achizițiilor publice pentru servicii de preparare și transport hrană necesare pacienților internați în spital și medicilor de gardă, deși valoarea estimată stabilită pentru acest tip de servicii a fost mai mare decât pragul legal aferent unei achiziții directe de servicii. Din verificarea modului fundamentare şi utilizare a alocațiilor bugetare primite de către Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu Drăgășani de la bugetul local în anul 2020 s-a constatat efectuarea de cheltuieli de capital de la alte titluri de cheltuieli, în sumă de 64 mii lei. Tot primarul Cristian Nedelcu nu a elaborat o strategie din care să rezulte criteriile de eficacitate cu privire la concesionarea și închirierea bunurilor din domeniul public sau privat.

 

Activitatea Primăriei Drăgășani privind concesionarea și închirierea bunurilor din domeniul public sau privat nu are la bază o strategie

 

Datorită efectelor denaturărilor semnalate și prezentate în raportul de audit, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Drăgășani la data 31 decembrie 2020, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată. Concluzia misiunii de audit al performanței: activitatea autorității administrației publice locale a municipiului Drăgășani privind asocierea în participațiune, concesionarea și închirierea bunurilor din domeniul public și privat al municipiului, nu are la bază o strategie care să cuprindă obiectivele și criteriile de eficacitate, referitor la concesionarea și închirierea bunurilor din domeniul public sau privat, stabilite ca urmare a unei analize a necesităților de dezvoltare a comunității locale.

Măsurile dispuse și recomandările formulate de Curtea de Conturi: întocmirea unei proceduri de control intern referitoare la înscrierea obiectivelor noi de investiții în programul anual de investiții, în conformitate cu cadrul legal aplicabil; luarea măsurilor legale ce se impun în vederea identificării tuturor bunurilor (terenuri) care aparțin domeniului public și privat pe baza documentelor care atestă dreptul de proprietate, cu ocazia efectuării inventarierii anuale, stabilirea eventualelor neconcordanțe, evaluarea și înregistrarea rezultatelor în evidența contabilă; organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului public și privat conform prevederilor OMFP nr. 2861/2009 și înregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor inventarierii (corelarea datelor din bilanț cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii stabilită pe baza inventarului); extinderea verificărilor privind ajustarea prețului contractelor de lucrări a căror valoare a fost majorată eronat, în situația în care se impune (luarea măsurilor legale pentru recuperarea eventualelor sume identificate și decontate nejustificat); luarea măsurilor legale ce se impun în vederea constituirii garanției de bună execuție la nivelul convenit în contractul de achiziție publică, pentru obiectivul de investiții publice ”Modernizare drumuri de interes local - municipiul Drăgășani județul Vâlcea”; luarea măsurilor legale ce se impun în vederea stabilirii, înregistrării și urmăririi spre încasare a redevenței cuvenite bugetului local, în conformitate cu clauzele contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Drășășani; realizarea unei proceduri operaționale privind achizițiile publice de către Spitalul Municipal "Costache Nicolescu" Drăgășani în care să fie precizate procedurile de atribuire ce vor fi utilizate pentru realizarea unei achiziții publice în concordanță cu prevederile legale (realizarea achizițiilor publice în conformitate cu programul anual de achiziții publice și cu procedurile legale aplicabile). Referitor la prejudiciul constatat cu ocazia misiunii de audit financiar, respectiv 5000 lei inclusiv accesorii, reprezentând cheltuieli majorate nejustificat cu valoarea TVA înscrisă în devizul de lucrări întocmit de către un furnizor neplătitor de TVA, s-a dispus extinderea verificărilor, determinarea întregii întinderi a acestuia și luarea măsurilor de recuperare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Referitor la misiunea „Auditul performanţei privind eficacitatea asocierii în participațiune, concesionării și închirierii bunurilor din domeniul public și privat al municipiului”, s-au formulat următoarele recomandări: elaborarea unei strategii, privind concesionarea/închirierea bunurilor din domeniul public sau privat al entității, care va cuprinde și obiectivele cu privire la concesionarea/închirierea bunurilor în perioada următoare; elaborarea procedurilor operaționale formalizate pentru activitățile de asociere în participațiune, concesionare și închiriere a bunurilor din domeniul public și privat al Primăriei Drăgășani; efectuarea unei analize a necesităților de dezvoltare a comunității locale prin prisma activităților de concesionare și închiriere a bunurilor din domeniul public sau privat al entității și eventual al unor viitoare asocieri în participațiune, al impactului pe care acestea le au asupra dezvoltării unității administrativ-teritoriale și formalizarea acestei analize într-un document supus dezbaterii și aprobării consiliului local.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe