|miercuri, decembrie 7, 2022
 • Follow Us!

Sedinta de Consiliu Local la Ramnicu Valcea, joi 30 septembrie 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

          DISPOZIŢIA NR. 1948

     privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

        

            Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, încuviințată prin Hotărârea Parlamentului nr.5/2020, prelungită prin Hotărâri ale Guvernului, ultima fiind hotărârea nr.932/2021;

În temeiul prevederilor art.133, alin.(1), coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin. (3), lit.a) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

 

                                            D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 30.09.2021, ora 11.00, la Filarmonica  ”Ion Dumitrescu” – Sala Lahovari din Calea lui Traian nr.138 B.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a consilierilor locali,  respectându-se măsurile necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, astfel încât să se respecte condițiile de distanțare socială, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local;

– Filarmonicii Ion Dumitrescu.

 

                                                            

           PRIMAR,                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       Mircia GUTĂU                                             SECRETAR GENERAL,

                                                                      jurist Ion DIDOIU 

 

                                                                                     Râmnicu Vâlcea, 22.09.2021

 

 

                             PROIECTUL ORDINII DE ZI A

                        ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.09.2021:

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Cămin pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice – bloc A4, str. Luceafărului nr.2” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu ”Construire locuință individuală din lemn Rm. Vâlcea, str. Cloșca nr. 12B, jud. Vâlcea”, inițiator Dirinea Germinia – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Construire locuințe colective D+P+3E+1R și funcțiuni complementare, împrejmuire între proprietăți pe strada Ion Creangă nr.16A, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, inițiator: PAN-PAN CONSTRUCT SRL – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Imobil cu regim de înălțime Parter și funcțiunea de magazin retail; Construcții anexe; Amenajări exterioare în incinta; Accese auto și pietonale (sens giratoriu); Împrejmuire teren; Amplasare semnale publicitare; Rețele instalații în incintă și branșare la utilități, Alipire terenuri, Mun. Rm. Vâlcea, str. Calea lui Traian, Pct. ”Troianu – Lângă Blocuri”, inițiatori: dl. Zinelli Daniel-Șerban, Grecu Ion și Grecu Gabriela pentru SC Lidl Romania SCS – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 10. Proiect de hotărâre privind achiziționarea prin cumpărare a unui imobil-teren în vederea realizării unei creșe – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și a prețului de facturare a energiei termice către populație – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat cu Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat – Organizația Județeană Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere nr. 30354/2011 și 38091/2013 încheiate cu Societatea Curierul AGC SRL – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 14. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al municipiului a unui imobil teren – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 15. Proiect de hotărâre privind declararea unui imobil-teren ca bun de interes public local – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 16. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al municipiului a unui imobil teren în suprafață de 92.80 m.p.- inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 17. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 – ”Lista zone verzi, parcuri și grădini publice” a Caietului de sarcini ”Amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice” – Anexa 3.1 la Contractul de delegare a unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 34764/18.09.2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 18. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea exploatării stațiilor de reîncărcare mașini electrice din Municipiul Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de partener la două proiecte derulate de Fundația The Institute și Asociația Ecotic – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 21. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii ”Ion Dumitrescu” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 22. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr.2 – Învățământ particular din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2021 referitoare la aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru anul școlar 2021 – 2022- inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 23. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea cu privire la achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Teatrului Municipal ”Ariel” Rm. Vâlcea în dosarele civile nr. 25240/3/2021 și nr.2373/90/2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 24. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.
 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 172/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru anul școlar 2021 – 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 26. Întrebări, interpelări și informări.

 

             PRIMAR,                                                                     SECRETAR GENERAL,                                 

           Mircia GUTĂU                                                                                Ion DIDOIU                                              

                                                                                                               Întocmit Serv. APL,                   

Leave a Response