|luni, septembrie 27, 2021
  • Follow Us!

Vineri, 27 august, sedinta de Consiliu Local la Ramnicu Valcea 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

DISPOZIŢIA NR.1655

privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, încuviințată prin Hotărârea Parlamentului nr.5/2020, prelungită prin Hotărâri ale Guvernului, ultima fiind hotărârea nr.730/2021;

În temeiul prevederilor art.133, alin.(1), coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.a) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 27.08.2021, ora 10,00, la Filarmonica                               ”Ion Dumitrescu” – Sala Lahovari din Calea lui Traian nr.138 B.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a consilierilor locali, respectându-se măsurile necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

(3) Pentru asigurarea caracterului public al ședinței vor fi luate de către conducerea Filarmonicii măsurile tehnice necesare transmiterii on-line a acesteia. De asemenea, în măsura în care reprezentanții mass-media doresc să participe la ședință vor anunța în prealabil despre intenția acestora la adresa de e-mail ”primaria@primariavl.ro”.

(4) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, astfel încât să se respecte condițiile de distanțare socială, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local;

– Filarmonicii Ion Dumitrescu.

PRIMAR,                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

Mircia GUTĂU                                              SECRETAR GENERAL,

jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 20.08.2021

 

 

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI

1655 DIN DATA DE 20.08.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI A

ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 27.08.2021:

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local nr.126, 133, 138, 139, 141, 142, 144, 148 și 149 din data de 30.07.2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 30 iunie 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rembursabile interne în valoare de 30.000.000 lei – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu în vederea încheierii unui contract de asociere între UAT – Municipiul Râmnicu Vâlcea prin Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea și UAT – comuna Bujoreni prin Consiliul Local al comunei Bujoreni, pentru demararea elaborării documentației tehnice și execuția lucrărilor la obiectivul de investiții ”Lărgire Calea lui Traian spre Nord, de la strada Timiș până la limita administrativ-teritorială a municipiului, inclusiv amenajare sens giratoriu la limita teritorială de Nord a Municipiului, respectiv limita teritorială de sud a comunei Bujoreni – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4. Proiect de hotărâre privind modificarea Caietului de sarcini pentru închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață totală de 107,30 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr.201, în partea de sud a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.111/30.06.2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta Dispensarului Medical Ostroveni – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unor imobile-terenuri cu destinația de drum public – strada Schitul Troianu – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului-teren aferent construcției ”Dispensar Medical Goranu” și partajarea celor 4 loturi rezultate din dezlipire – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.09.2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială               Rm. Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, începând cu 01 septembrie 2021- inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru organele de administrare și conducere ale societății Piețe Prest S.A., pentru perioada 2021-2025 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru organele de administrare și conducere ale societății ETA S.A., pentru perioada 2021-2025 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3. Proiect de hotărâre privind schimbarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea din Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest S.A. – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3. Proiect de hotărâre privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor la societatea Piețe Prest S.A. pentru numirea administratorilor provizorii, pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data de 06.09.2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA” pentru aprobarea primirii Comunei Fârtățești în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”, precum și modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.23/2013 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru anul școlar 2021-2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr.16265/14.08.1996 pentru terenul în suprafață de 29 m.p., proprietatea privată a municipiului – inițiatori un grup de consileri locali. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4. Prezentarea plângerii prealabile formulată de consilierii locali Crăciunescu Grigore și Bulacu Cezar Florin împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.123/19 iulie 2021, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.31228 din data de 19.08.2021. Prezentarea plângerii prealabile formulată de consilierii locali Crăciunescu Grigore și Bulacu Cezar Florin împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.124/19 iulie 2021, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.31226 din data de 19.08.2021.

Întrebări, interpelări și informări.

 

PRIMAR,                                                                     SECRETAR GENERAL,

Mircia GUTĂU                                                                              Ion DIDOIU

Leave a Response