|luni, septembrie 20, 2021
  • Follow Us!

Curtea de Conturi: Fosta primăriță din Sutești, Carmen Lixandru, nu a întocmit programul de achiziții publice în structura legal aprobată 

Sutesti Carmen Stanescu Lixandru

 

În urma unui control al Curții de Conturi la Primăria Sutești, s-a depscoperit că, în 2019, fosta primăriță Carmen Lixandru nu a întocmit programul de achiziții publice în structura legal aprobată. La fel, nu a înregistrat în evidența contabilă titlurile de participare deținute de Primăria Sutești la constituirea capitalului a două asociații de dezvoltare intercomunitară. Fundamentarea veniturilor proprii pentru anul 2019, peste nivelul realizărilor din anul 2018, în situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugete în ultimii 2 ani a fost mai mic de 97% pe fiecare an.

Controlul intern managerial la Primăria Sutești nu a fost organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind identificate următoarele deficiențe: nu s-a elaborat programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, care se actualizează anual la nivelul fiecărei entități publice; nu s-au elaborat obiectivele generale și specifice ale entității; nu s-au elaborat procedurile de sistem și procedurile operaționale, pentru procesele și activitățile derulate în cadrul entității și aducerea la cunoștința personalului acesteia; fișele posturilor nu au fost actualizate. Calitatea gestiunii economico-financiare: neefectuarea cel puțin odată la 3 ani, a reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor, terenurilor și amenajărilor de terenuri aflate în patrimoniul propriu; în cadrul entității verificate nu sunt numite persoane care să îndeplinească funcția de gestionari ai bunurilor materiale sau bănești, pe gestiuni distincte, nu sunt reținute și constituite garanții în conformitate cu prevederile Legii nr. 22/1969; neregularizarea excedentului înregistrat de către Serviciul Public de Alimentare cu Apă la sfârșitul anului 2019 cu bugetul UATC Sutești în limita subvențiilor acordate; neîncasarea redevenței datorate la termenele stabilite pentru concesionarea serviciului public de salubrizare și necalcularea de accesorii pentru neachitarea la termenele stabilite.

Curtea de Conturi spune că datorită efectelor denaturărilor semnalate și prezentate în raportul de audit, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Sutești la data 31 decembrie 2019, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată. Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi: luarea măsurilor necesare pentru fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local, având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006; efectuarea operațiunii de reevaluare a activelor fixe din domeniul public și privat al unităţii administrativ-teritoriale și înregistrarea în evidența contabilă a diferențelor din reevaluare; luarea măsurilor legale ce se impun pentru angajarea gestionarilor și constituirea de garanții de către salariații care au în răspundere gestiuni de bunuri și valori materiale, conform prevederilor Legii nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor; întocmirea programului anual de achiziții publice în conformitate cu prevederile legale. Întocmirea, aprobarea și implementarea unei proceduri operaționale privind achizițiile directe, care să prezinte modul de realizare a acestora, persoanele implicate, atribuții și responsabilități privind respectivele achiziții.

Leave a Response