|luni, noiembrie 28, 2022
 • Follow Us!

CET Govora: Administratorul special Stefan Prala i-a semnat lui Bica SRL un contract de 2 milioane de euro 

Stefan Prala

Cine zice ca administratorul special de la CET Govora nu munceste, se inseala amarnic! Stefan Prala munceste de zor, de dimineata pana seara, in beneficiul ramnicenilor. Printre atributiile specialistului Prala se numara si semnarea contractelor de achizitii produse sau prestari servicii. Recent, administratorul special a semnat cel mai mare contract din ultimii 2 ani de la CET Govora (aproximativ 2 milioane de euro): servicii de incarcarea si transport cu mijloace auto carbune energetic si cenusa umectata. Beneficiar: CET Govora, prestator: SC Bica SRL (transportatorul traditional al CET-ului, cu contracte de peste 25 milioane euro in ultimii 10 ani). La cateva zile a mai semnat un contractel de aproape 500.000 lei cu aceeasi firma (achizitie agregate de balastiera).

Anunt de atribuire la Anunt de participare [CAN1057460 / 15 iun. 2021] Servicii de incarcare si transport cu mijloace auto carbune energetic si cenusa umectata

 • TIP PROCEDURA: LICITATIE DESCHISA
 • TIP LEGISLATIE: LEGEA NR. 99/23.05.2016
 • SECTORIALE: DA
 • TRIMIS LA JOUE: DA
 • PPP: NU
 • DATA TRANSMITERII IN SEAP:10 IUN. 2021
DETALII

Anunt de participare:

Numarul de anunt sub care a fost publicat la JOUE:

2021/S 065-169222

Anunt cu transmitere la JOUE:

Da

Numarul de anunt sub care a fost publicat la JOUE:

2021/S 114-300899
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumire si adrese

CET GOVORA S.A
Cod de identitate fiscalaR10102377,
Adresa:Strada: Industriilor , nr. 1,
Localitate:Ramnicu Valcea,
Cod NUTSRO415 Valcea,
Cod Postal:240050,
Tara:Romania,
Telefon:+40 250733601/ +40 250733602-365,
Fax:+40 0250732890,
Persoana de contactCristian Dima,
Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)http://www.cetgovora.ro.
Adresa profilului cumparatorului (URL)www.e-licitatie.ro,

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comunaNu .
Contractul este atribuit de un organism central de achizitieNu .

I.6) Activitate principala

Producere, transport şi distribuţie de gaz şi de energie termică.
SECTIUNEA II: OBIECT

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Servicii de incarcare si transport cu mijloace auto carbune energetic si cenusa umectata

Numar de referinta:

10102377-2021-1

II.1.2) Cod CPV principal:

60100000-9 Servicii de transport rutier (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului

Tipul contractului: Servicii

II.1.4) Descriere succinta:

Achizitia Serviciilor de incarcare si transport cu mijloace auto carbune energetic si cenusa umectata conform Caiet de Sarcini si anexele aferente. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 17. Entitatea contractanta va transmite raspunsul la solicitarile de clarificari cu 10 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturiNu

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei (fara TVA)

Sunteti de acord cu publicarea?Da
Valoare 9340000 (Pentru informatii despre contractele individuale, a se utiliza sectiunea V. Valoarea totala a achizitiei se completeaza automat pe masura ce se adauga contracte in sectiunea V.2)
Moneda: RON.

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

Cod CPV principal:

60100000-9 Servicii de transport rutier (Rev.2)

Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS:

RO415 Vâlcea

Locul principal de executare:

De la Cariera Panga sau Depozit Berbesti Vest la depozitul CET Govora pentru transportul de carbune si de la punctul de incarcare Depozitul de cenusa pana la punctul de descarcare platforma amenajata in incinta Carierei Panga, Exploatarea Miniera Berbesti pentru transportul de cenusa.

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

Achizitia Serviciilor de incarcare si transport cu mijloace auto carbune energetic si cenusa umectata conform Caiet de Sarcini si anexele aferente.

II.2.5) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate – pret
DENUMIRE FACTOR EVALUARE
DESCRIERE
PONDERE
Pretul ofertei
Componenta financiara
90 %
Capacitate de transport
Algoritm de calcul al factorului „Capacitate de transport” C(n) masurat in tone: – pragul minim stabilit in caietul de sarcini este de 1260 tone/zi (carbune+cenusa) si nu i se acorda puncte. Pragul maxim (Cmax) luat in calcul pentru punctare cu 10 puncte este de 1700 tone/zi (carbune+cenusa), care trebuie atins in 24 de ore de la solicitarea beneficiarului. O capacitate de transport mai mare de 1.700 tone/zi (carbune+cenusa) nu se puncteaza in plus. Pentru valori ale capacitatii de transport cuprinse intre 1260 tone/zi (carbune+cenusa) si 1.700 tone/zi (carbune+cenusa), algoritmul de calcul este: raportul dintre capacitatea de transport care poate fi atinsa, conform ofertei tehnice si parcului de rezerva si capacitatea maxima de transport solicitata, inmultit cu punctajul maxim alocat de 10 puncte Ptg = (C(n)/Cmax) x 10
10 %

II.2.7) Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii

Durata in luni:12.

II.2.11) Informatii privind optiunile

OptiuniNu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii EuropeneNu
Tip de finantareAlte fonduri

II.2.14) Informatii suplimentare:

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Contract de achizitii publice

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica

S-a organizat o licitatie electronicaNu

IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publiceNu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.1) Publicare anterioara privind aceasta procedura:

Numarul anuntului in JOUE: 2021/S 065-169222
(Unul dintre urmatoarele: Anunt orientativ periodic – utilitati, utilizat ca invitatie la o procedura concurentiala de ofertare; Anunt de participare – utilitati; Sistem de calificare – utilitati, utilizat ca invitatie la o procedura concurentiala de ofertare; Anunt de transparenta ex ante voluntara)

IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii

Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus 

IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui anunt de intentie

Entitatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului orientativ periodic mentionat mai susNu
SECTIUNEA V: ATRIBUIREA CONTRACTULUI

V.2) Atribuirea contractului

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.3) Informatii suplimentare

a) Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati este urmatorul: DUAE este configurat de catre entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant in sectiunea corespunzatoare. Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. b) Daca pe primul loc se claseaza 2 sau mai multe oferte cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, entitatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP, încarcarea unei noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica. Solicitarile de clarificari se vor adresa EXCLUSIV în SEAP la sectiunea „Intrebari”. c) Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP. Operatorul economic interesat de procedura de achizitie care solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia, va transmite solicitarea prin intermediul SEAP, pana la termenul precizat la Sectiunea II.1.4). prin accesarea sectiunii dedicate „Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire/lotului aflate in desfasurare. Pentru a primi raspuns la solicitarile de clarificari, operatorul economic interesat de procedura de achizitie va avea in vedere termenele de raspuns ale entitatii contractante prevazute la Sectiunea II.1.4). Raspunsul la solicitari de clarificari se va posta in SEAP si fac parte integranta din documentatia de atribuire. d) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica) e) Toate documentele aferente ofertei transmise de ofertanti vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Dimensiunea maxima permisa a fisierelor incarcate SEAP este de max. 40 Mb, numarul acestora fiind nelimitat.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3,
Localitate:Bucuresti,
Cod Postal:030084,
Tara:Romania,
Telefon:+40 213104641,
Fax:+40 213104642 / +40 218900745,
Adresa (adrese) Internet: (daca este cazul)http://www.cnsc.ro.

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

Birou Juridic – entitatea contractanta
Adresa:Strada Industriilor, nr. 1,
Localitate:Ramnicu Valcea,
Cod Postal:240050,
Tara:Romania,
Telefon:+40 250733601-258,
Fax:+40 250732890,
Adresa (adrese) Internet: (daca este cazul)http://www.cetgovora.ro.

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

10 iun. 2021

One Response to CET Govora: Administratorul special Stefan Prala i-a semnat lui Bica SRL un contract de 2 milioane de euro

 1. Laurian C.

  Mecanicul de locomotiva parvenit doreste sa se liga pe degete in caz contrar nu vad de ce a hotarit aceasta atribuire directa unui ampoaiat care serveste mafia galben portocalir chjar daca este din “ciuma rosie”.
  Poate deslusesc institutiile statului aceasta magarie cu iz penal.

   

Reply to Laurian C.