|sâmbătă, mai 28, 2022
  • Follow Us!

Fostul primar din Mitrofani, Lupu Răspopescu, a „uitat” să ceară acordul consiliului local pentru mai multe investiții importante 

2020-02-28-Trifold-A4-PNL

 

Anul trecut, Camera de Conturi Vâlcea a efectuat un control la Primăria Mitrofani, fiind verificate documentele aferente anului 2019, atunci când primar era Lupu Răspopescu. Din analiza eșantionului cu obiectivele de investiții noi, cuprinse în lista de investiții anexă la bugetul aprobat pentru 2019, s-a constatat efectuarea de investiții, fără a avea la bază documentația tehnico-economică aprobată de către autoritatea deliberativă, Consiliul Local Mitrofani, în cazul investiției „Reînnoire/Reparare îmbrăcăminte asfaltică DC98 pe o distanță de 1 km în Comuna Mitrofani, Județul Vâlcea”.

Nu s-au respectat prevederile legale referitoare la exercitarea de către Consiliul Local Mitrofani a atribuţiilor privind administrarea domeniului public al comunei și privind gestionarea serviciilor de interes local, conform Codului Administrativ, deoarece nu există o hotărâre de consiliu local prin care să se aprobe darea în administrare şi exploatare a serviciului şi a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare precum și a activelor din domeniul public al Primăriei Mitrofani, care sunt folosite de unitățile școlare. În anul 2019, Primăria Mitrofani a derulat o procedură simplificată de achiziție și a încheiat un contract de proiectare și execuție lucrări modernizare și asfaltare drumuri de interes local, fără a se încadra în valoarea creditelor de angajament aprobate la capitolul respectiv.

Nu a fost utilizată suma de 40 mii lei, din suma alocată pentru comuna Mitrofani prin HG nr. 1.138/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii, iar Primăria Mitrofani nu a restituit suma neutilizată către bugetul statului. La data de 31.12.2019, nu au fost inventariate pe liste distincte și înregistrate în evidența extrabilanțieră a Școlii Gimnaziale Mitrofani bunurile din domeniul public al Primăriei Mitrofani, de natura terenurilor și clădirilor școlare, aflate faptic în administrare cu titlu de folosință gratuită. S-a constatat neevidenţierea în contul activelor fixe a obiectivelor de investiţii finalizate, puse în funcțiune, date în folosinţă în valoare de 2.575 mii lei și menținerea nejustificată a acestora în contul de imobilizări corporale în curs de execuție la 31.12.2019.

La nivelul Primăriei Mitrofani, controlul intern managerial nu a fost organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. S-a constatat că Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (SPAAC) ”APAMIT” Mitrofani nu a implementat sistemul de control intern managerial. Primăria Mitrofani nu avea organizată la data de 31.12.2019 activitatea de audit intern și nu a prevăzut în organigramă acest post, deși instituția verificată a derulat un buget anual mai mare de 100.000 euro. Urmare verificării situațiilor financiare întocmite la 31.12.2019 și a plăților efectuate, în legătură cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata acestor cheltuieli, au fost constatate nerespectări ale prevederilor legale referitoare la controlul financiar preventiv propriu la nivelul Primăriei Mitrofani. În anul 2019 nu a fost aplicată viza de control financiar preventiv pe angajamentele legale, contracte de prestări servicii, achiziții energie electrică, abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă și actul aditional aferent, care au stat la baza plăților efectuate din bugetul propriu al entității. Seful SPAAC ”APAMIT” nu a prezentat la viza CFPP proiectele de contracte, angajamente legale, înainte de semnare. Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare „APAMIT” nu a încheiat contracte de furnizare/prestări servicii alimentare cu apă și canalizare cu utilizatorii, nu a facturat și nu a înregistrat în exercițiul financiar al anului 2019 contravaloarea veniturilor aferente furnizării de apă și serviciilor de canalizare prestate populației și instituțiilor publice.

Din verificarea efectuată asupra modului de stabilire și evidențiere a impozitului pe clădiri s-a constatat faptul că, din cauza neurmăririi stadiului fizic al clădirilor edificate de persoanele fizice și a valorii impozabile conform ultimului raport de evaluare în cazul clădirilor persoanelor juridice, nu au fost corect stabilit și urmărit impozitul pe clădiri. La nivelul Primăriei Mitrofani, nu a fost stabilită în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și a Normelor de aplicare, valoarea taxei pentru eliberarea autorizațiilor de construire și valoarea taxei la data regularizării. Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare APAMIT Mitrofani a asigurat în anul 2019 servicii de furnizare apă potabilă și de canalizare, fără licență valabilă eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC). Efectuarea în anul 2019 a unor cheltuieli care nu sunt destinate desfășurării activității entității, în valoare totală de 10 mii lei (contravaloarea unui aviz DSP și a facturilor de energie electrică consumată de Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare APAMIT – ordonator terțiar de credite). Nu a fost efectuată reevaluarea activelor fixe corporale de natura terenurilor și construcțiilor aflate în patrimoniu, cel puţin o dată la 3 ani, potrivit legii.

Leave a Response