|sâmbătă, octombrie 16, 2021
  • Follow Us!

Nereguli „pe bandă rulantă” descoperite de Curtea de Conturi la Primaria Fârtățești 

prejudicii-de-1173-miliarde-de-lei-constatate-de-curtea-de-conturi-in-ultimul-sau-raport-privind-activitatea-institutiilor-publice

 

Anul trecut, Camera de conturi Vâlcea a realizat o acțiune de audit la Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Fârtățești, fiind vizate conturilor anuale de execuție bugetară ale primăriei pe anul 2019. Astfel, la nivelul entității sunt elaborate o serie de proceduri de sistem și operaționale pe activități specifice, dar acestea nu sunt actualizate/revizuite sau completate în funcție de apariția/modificarea unor acte normative de dată recentă. Nu au fost stabilite, înregistrate, urmărite și încasate venituri din taxa pe clădiri și pe terenuri aferente clădirilor și terenurilor aflate în domeniul privat al localității Fârtățești și care au fost închiriate/concesionate, în valoare totală de 2 mii lei. În cadrul procesului de inventariere generală a patrimoniului, s-au constatat la Primăria Fârtățești următoarele deficiențe: nu sunt întocmite declarațiile de început și de sfârșit de inventariere; nu a fost inventariate soldurile analitice ale conturilor contabile pentru elementele de activ, datorii și capitaluri proprii (conturile de terți: furnizori, debitori, clienți, creditori, etc.); nu sunt inventariate imobilizările corporale în curs de execuție, potrivit stadiului de execuție; nu au fost inventariate pe liste separate bunurile de retur concesionate către SC Gospodărire Locală Fârtățești SRL; nu au fost inventariate pe liste separate bunurile aparținând domeniului public local, aflate în administrarea și folosința Școlii Gimnaziale Rusănești; nu a fost inventariat fondul de carte aparținând bibliotecii publice comunale – 9.158 volume.

În cadrul procesului de inventariere generală a patrimoniului Școlii Gimnaziale sat Rusănești, comuna Fârtățești, s-au constatat următoarele deficiențe: nu a fost inventariat fondul de carte aparținând bibliotecii publice școlare, deși prin decizie a conducerii unității de învățământ, a fost numită o persoană responsabilă cu evidența bibliotecii școlare; nu au fost inventariate pe liste separate bunurile aparținând domeniului public local, aflate în administrarea și folosința unității școlare; nu sunt întocmite declarațiile de început și de sfârșit de inventariere. Operatorul economic de subordonare locală S.C. Gospodărire Locală Fârtățești S.R.L. nu a achitat redevența pentru anul 2019, aferentă contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare menajeră și a celui de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare. La lucrarea de investiții: „Realizarea lucrărilor de extindere și modernizare la Școala cu clasele I-VIII Rusănești”, au fost efectuate plăți în sumă de 3 mii lei, pentru lucrări neexecutate, dar facturate și recepționate ca fiind executate, în anul 2018. Școala Gimnazială sat Rusănești, comuna Fârtățești a achiziționat obiecte de inventar pe care eronat le-a înregistrat, în anul 2019, în categoria materialelor consumabile, în valoare totală de 10 mii lei. Școala Gimnazială sat Rusănești nu a înregistrat în evidența extrabilanțieră, la valoarea justă, bunurile din domeniul public al U.A.T.C. Fârtățești, primite în administrare cu titlu de folosință gratuită.

La nivelul unității de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială sat Rusănești, s-au luat următoarele măsuri: s-au corectat erorile de înregistrare privind evidența contabilă a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar; bunurile din domeniul public al Primăriei Fârtățești, primite în administrare cu titlu de folosință gratuită au fost înregistrate, în contul extrabilanțier 8030 – „Active fixe și obiecte de inventar primite în folosință”. Operatorul economic din subordine SC Gospodărire Locală Fârtățești SRL a achitat operativ redevența aferentă anului 2019, iar suma de 11 mii lei a fost depusă în contul de destinație deschis la Trezoreria orașului Bălcești.

Cu excepția aspectelor evidențiate în raportul de audit financiar, situațiile financiare luate în ansamblul lor, au fost întocmite, din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil în România şi oferă o imagine fidelă a performanței financiare a entităţii Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Fârtățești la data de 31 decembrie 2019, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată. Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare.

Leave a Response