|miercuri, septembrie 22, 2021
  • Follow Us!

Joi, 22 aprilie, Consiliul local va aproba bugetul local al Primăriei Râmnicului pe 2021, precum și bugetele instituțiilor din subordine 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

La data de 22 aprilie, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea aplicării, până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, a procedurii de anulare a accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare principale, restante la 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; proiect de hotărâre privind indexarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2022; proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listelor de investiţii pe surse de finanţare al Municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2021; proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2021; proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru Fondul IID pe anul 2021 – Măsura ISPA cod nr. 2004/RO/16/P/PE/002; proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2021; proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Filarmonica “Ion Dumitrescu” pentru anul 2021; proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Teatrul municipal “Ariel” pentru anul 2021; proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Sport Club Municipal pentru anul 2021; proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Socială pentru anul 2021; proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcţiei Administrării Domeniului Public pentru anul 2021; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municpiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.05.2021; proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei unui imobil – teren, cu destinaţia de drum public – Intrarea Democraţiei; proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al municipiului a unui imobil – teren; proiect de hotărâre privind declararea unor imobile-terenuri ca bunuri de interes public local; proiect de hotărâre privind reprezentarea de drept a municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Apavil S.A. şi aprobarea modelului contractului de mandat; proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare în administrare a unui imobil -teren, în suprafaţă de 401 m.p, aflat în proprietatea publică a judeţului Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici (deviz general), pentru obiectivul de investiţii “Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la str. Drumul Gării”; proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Anexei nr.7 a Regulamentului serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.217/18.09.2020 -“Amenajarea, organizarea şi exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afişaj şi reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban şi ambiental”; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “P.U.Z. şi R.L.U – Construire locuinţă P+M, anexe P şi împrejmuire proprietate, mun. Rm. Vâlcea, Intrarea Filip Lahovari nr.10”, beneficiar: Manda Cătălin – Costel şi Manda Maria-Luiza; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “P.U.Z. şi R.L.U – Lotizare zonă de locuit, amplasament mun. Rm. Vâlcea, Zona Ostroveni, pct. La Lac, jud. Vâlcea”, iniţiator: Bicu Ion şi Bicu Nicoleta; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “P.U.Z. şi R.L.U – Schimbare funcţională din L2în M1 pentru construire locuinţe colective, municipiul Râmnicu Vâlcea, punct Troianu”, beneficiar ASTON TEHNOLOGY S.R.L; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “PUZ şi RLU – Amplasare trei imobile locuinţe colective D+P+2E, cu spaţii comerciale la parter, str. Patriarh lustinian Marina nr.19, mun. Rm. Vâlcea”, beneficiar Dumitrescu Imobiliare SRL; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “P.U.Z şi R.L.U. – Construire imobil locuinţe colective S+P+7-8E retras şi S+P+4E+5E retras, cu spaţii comerciale la parter, în mun. Râmnicu Vâlcea, b-dul Dem Rădulescu nr.38-40”, iniţiator Buşcă Ion şi Buşcă Mihaela; proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului şi concesionarea directă a acestuia; proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a unor suprafeţe de teren pentru amplasarea de panouri publicitare; proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de folosinţă temporară a unor terenuri proprietatea publică a municipiului pentru amplasare panouri indicatoare şi reclamă pentru propria firmă; proiect de hotărâre privind darea în administrare către Pieţe Prest SA a unor amplasamente, pe perioadă determinată; proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Pîrvulescu Virgil – viceprimar al municipiului să întreprindă demersurile legale de preluare în domeniul public şi/sau privat al municipiului a unor imobile – terenuri; proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru înfiinţarea unei societăţi cu obiect principal de activitate administrarea de imobile, precum şi dezvoltarea proiectelor de construcţii în vederea înfiinţării unui “parc industrial” potrivit Legii nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu acţionar fondator Municipiul Râmnicu Vâlcea, prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a luciului de apă al Lacului Ostroveni pentru activităţi de agrement nautic; proiect de hotărâre privind convocarea Adunării Generale a Acţionarilor de la Societatea Pieţe Prest SA pentru numirea administratorilor provizorii până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor.

Leave a Response