|marți, octombrie 19, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean, convocat în ședință să aprobe bugetul pe anul 2021, precum și repartizarea către primării a sumei de 27,13 milioane lei 

Consiliul-Judetean-Valcea

 

La data de 21 aprilie 2021, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 9 aprilie 2021; raportul preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea privind modul de îndeplinire a atribuţiilor, în anul 2020; raport privind gestionarea patrimoniului Judeţului Vâlcea, pe anul 2020; planul strategic anual cu privire la obiectivele pe care şi le propune Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea şi indicatorii de performanţă minimali pentru anul 2021; informare privind activitatea din trimestrul I 2021 a instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea; proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.2 din 29 ianuarie 2021, cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre privind repartizarea din bugetul Judeţului Vâlcea a sumei de 38 mii lei Comunei Bujoreni, în vederea derulării Programului pentru şcoli al României, în anul şcolar 2020-2021; proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate parţial sau integral de la buget, a numărului de personal şi fondul aferent salariilor de bază din aparatul de specialitate şi din instituţiile şi serviciile publice finanţate din bugetul local, pe anul 2021 şi estimări pe anii 2022-2024; proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Vâlcea şi a bugetului instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2020; proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 27,13 milioane de lei, din fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, constituit potrivit prevederilor art.6, alin.(1), lit. c) din Legea Bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare pe care unităţile administrativ-teritoriaie din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii, astfel cum sunt definite la art.5, alin (1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2021; proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2021 şi estimări pe anii 2022-2024; proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Parc Ind Vâlcea SA, pe anul 2021; proiect de hotărâre privind atribuirea Acordului cadru şi contractul subsecvent de lucrări pe anul 2021 către Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor sociale (medicale), acordate în învăţământul special pentru elevii şcolarizaţi la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni pentru anul şcolar 2020-2021; proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, a Listei de investiţii pentru anul 2021, precum şi numirea auditorului financiar; proiect de hotărâre privind aprobarea arondării activităţilor de evidenţă a persoanelor din localităţile judeţului Vâlcea la Serviciile Publice Locale de Evidenţă a Persoanelor; proiect de hotărâre privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri mobile şi darea lor în administrarea Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea; proiect de hotărâre privind asocierea Comunei Dăeşti cu Judeţul Vâlcea, în vederea realizării obiectivului de investiţii “Construire trotuare pietonale adiacente, pe partea stângă şi pe cea dreaptă a DJ 703L şi DJ 703F, în satele Fedelesoiu, Sânbotin si Dăesti, Comuna Dăesti, Judeţul Vâlcea”; proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „Extindere cale de acces modul de epurare şi amenajare acces morgă în incinta Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti”; proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.79 din 9 aprilie 2020; proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Centrului de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Lungeşti (CIA Lungeşti) prin reorganizarea Centrului de îngrijire şi Asistenţă Lungeşti, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, cu capacitate de 50 locuri, situat în comuna Lungeşti, judeţul Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public de Turism, Agrement şi Servicii; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea; proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Vâlcea a unor bunuri mobile, în vederea scoaterii din funcţiune; proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea; proiect de hotărâre privind numirea domnului Radu Silviu ca membru în consiliul de administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea.

Leave a Response