|joi, mai 26, 2022
  • Follow Us!

Plăți ilegale și mai multe nereguli, descoperite anul trecut de Curtea de Conturi la Primăria Govora, condusă de Mihai Mateescu 

mateescu-govora

 

În toamna anului trecut, inspectorii Curții de Conturi au efectuat un control la Primăria Băile Govora, condusă de liberalul Mihai Mateescu. Astfel, estimarea veniturilor proprii ale bugetului local al Primăriei Băile Govora, pe anul 2019, nu a avut la bază constatarea, evaluarea şi inventarierea materiei impozabile şi a bazei de impozitare în funcţie de care se calculează impozitele şi taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor obţinute din acestea, precum şi alte elemente specifice, în scopul evaluării corecte a veniturilor. Primăria nu a organizat evidența analitică a activelor fixe necorporale, a activelor fixe corporale reprezentând terenuri şi amenajări la terenuri, construcţii, instalaţii tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale și activelor fixe coroporale în curs de execuție. Neînregistrarea în evidența contabilă a unor elemente patrimoniale de natura activelor fixe reprezentând terenuri cu vegetație forestieră (păduri) și terenuri-izlazuri care constituie domeniul public/privat al unității administrativ-teritoriale.

Primăria Băile Govora a înregistrat eronat în cheltuielile exercițiului financiar a unor active necurente achiziționate în valoare de totală de 89 mii lei și materiale achiziționate și existente în stoc la 31.12.2019, în valoare de totală de 6 mii lei. Neconcordanțe între evidența contabilă și cea fiscală la data de 31.12.2019, reprezentând suprasolviri. La nivelul Primăriei Băile Govora, controlul intern managerial nu a fost organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind identificate umătoarele deficiențe: regulamentul de organizare şi funcţionare al entităţii publice nu cuprinde competenţe şi atribuţii ale tuturor compartimentelor; nu au fost elaborate si aprobate procedurile operationale (instructiuni de lucru) aferente activităților procedurabile identificate (exemplificăm: nu este elaborată o procedură pentru întocmirea contractelor de închiriere cu destinația de locuință, nu sunt elaborate proceduri/instrucțiuni de lucru pentru încheierea contractelor de concesiune și urmărirea acestora); nu au fost identificate funcțiile sensibile și nu există un inventar al acestor funcții; nu există un sistem de monitorizare a aplicării procedurilor operaționale astfel încât au fost identificate cazuri în care nu au fost respectate procedurile existente. Controlul financiar preventiv propriu nu a fost exercitat asupra tuturor categoriilor de operațiuni prevăzute de legislația în vigoare și derulate în entității.

 

Primăria a efectuat în 2019 plăți nelegale care exced cadrului legal privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 

Primăria Băile Govora nu a calculat, înregistrat și respectiv încasat, în perioada 2017-2019, venituri cuvenite bugetului local, provenind din impozitul pe clădirile deținute de persoane fizice și juridice. Nestabilirea, neevidențierea și neurmărirea spre încasare a taxei de salubrizare în cazul prestațiilor facturate de către concesionarul serviciului public de salubrizare și achitate de către Primăria Băile Govora pentru beneficiarii fără contract de salubrizare, rezidenți pe raza administrativă a unității administrativ-teritoriale. Nu s-au respectat în totalitate prevederile legale privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, astfel: au fost inventariate parțial conturile de active fixe, obiecte de inventar și materiale; nu au fost inventariate imobilizările în curs pe stadii fizice de execuție și nu s-a efectuat o analiză a lucrărilor de investiții în curs; nu au fost inventariate bonurile valorice de combustibil; nu au fost confirmate soldurile conturilor privind creanţele şi datoriile evidenţiate la momentul efectuării inventarierii; nu au fost inventariate bunurile din domeniul public al instituției, date în administrare, concesionate sau închiriate; nu au fost stabilite rezultatele inventarierii prin compararea datelor înscrise în listele de inventariere cu cele din evidenţa tehnico-operativă şi din contabilitate.

În anul 2019 au fost efectuate plăți nelegale în sumă brută de 13,6 mii lei care exced cadrului legal privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, reprezentând indemnizație de hrană, acordată pentru luna decembrie 2018 cu nerespectarea prevederilor legale, pentru care au fost calculate accesorii în valoare de 1,4 mii lei. Efectuarea de plăţi fără existența documentelor justificative, întocmite conform legii, care să ateste exactitatea și realitatea sumelor datorate către o asociație sportivă de interes județean pentru susținerea activității sportive a unei alte asociații sportive locale (orașul Băile Govora). Prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințe sociale de către Primăria Băile Govora fără a avea la bază declaraţia de venituri şi actele doveditoare necesare conform prevederilor legale ale beneficiarilor de locuințe sociale. Evidenţa informaţiilor cu privire la derularea contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică nu a fost efectuată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv entitatea nu a întocmit registrul Contracte, care cuprinde date şi informaţii referitoare la executarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică.

Primăria Băile Govora a corectat înregistrările contabile pentru activele înregistrate în mod eronat pe cheltuielile exercițiului financiar. S-au luat măsurile legale privind stabilirea și urmărirea spre încasare a veniturilor bugetului local reprezentând impozit clădiri. Entitatea a identificat un număr de 1058 de persoane fizice care nu au încheiate contracte de salubrizare pe raza orașului Băile Govora și a întocmit decizii de impunere debit și accesorii pentru taxa de salubrizare.

(Petre Coman)

Leave a Response