|sâmbătă, iunie 19, 2021
  • Follow Us!

Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea va avea aproape 30 de proiecte de hotărâri pe ordinea de zi 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

Joi, 28 ianuarie, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităților școlare preuniversitare de stat şi particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul şcolar 2021-2022; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Teatrului municipal Ariei Râmnicu Vâlcea începând cu data de 01.02.2021; proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a art.14 alin.(1) al Regulamentului de organizare şi funcţionare al Filarmonicii “Ion Dumitrescu”; proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Acordul de Parteneriat cu Forumul Cultural al Râmnicului; proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind evaluarea activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada iulie – decembrie 2020; proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 4.2 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 34764/18.09.2020; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea începând cu 01.02.2021; proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “APA VÂLCEA” să încheie actele adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei; proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “APA VÂLCEA”, pentru completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.1/18.11.2008; proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a unor suprafeţe de teren pentru amplasarea de panouri publicitare; proiect de hotărâre privind completarea clauzelor din Contractul de delegare prin gestiune directă a unor servicii de salubrizare stradală în municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 29372/11.08.2020; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ – “Construire imobile D+P+6E, alipire terenuri, amplasament: judeţul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 20B”, beneficiar Neacşu C. Vasile întreprindere Individuală; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “PUZ şi RLU – Amplasare trei imobile pentru locuinţe colective D+P+2E+3E, cu spaţii comerciale la parter, str. Patriarh lustinian Marina nr.19, mun. Rm Vâlcea, beneficiar Dumitrescu Imobiliare SRL; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “P.U.Z şi R.L.U. – Construire Showroom auto şi staţie I.T.P, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Drumul Gării nr.143”, beneficiar S.C. Ralunic S.R.L; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “P.U.Z şi R.L.U. – Construire Aparthotel 3 stele D+P+2E+M şi împrejmuire teren în Râmnicu Vâlcea, pe strada Republicii nr.19A”, beneficiar: Mihăilescu Cristian; proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism şi a Secretariatului Tehnic, precum şi a atribuţiilor acestui secretariat, stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 157/45 din 27.07.2016, respectiv hotărârea nr. 304/192 din 29.11.2016; proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru realizarea în comun cu GRUPUL CEZ România a proiectului privind montarea unei centrale fotovoltaice la Liceul Tehnologic Ferdinand I; proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei unor construcţii aparţinând bazei materiale a Liceului de Arte Victor Giuleanu, în vederea demolării acestora; proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei unor imobile-terenuri cu destinaţia de drum public – strada Argintari; proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafaţă de 1881 m.p aferent arterei de circulaţie intrarea Gheorghe Olănescu; proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafaţă de 27.044 m.p aferent unui drum situat în zona Dealul Malului, în prelungirea străzii Livezi; proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului – construcţie “Clădire PT 42 (Nord III)”, proprietatea Municipiului Râmnicu Vâlcea şi prelungirea duratei de folosinţă gratuită, de către Fundaţia “Soul to Soul”, a imobilului – “Spaţiu cu altă destinaţie – clădire PT 42 (Nord III) – Hidrofor Acvarim”; proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract pentru acoperirea costurilor pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare la nivelul UAT Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 10 a Regulamentului serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 217/18.09.2020 – Organizarea şi exploatarea activităţilor de coşerit, ecarisaj, administrarea cimitirelor şi crematoriilor, a grădinilor botanice şi/sau zoologice, a WC-urilor publice; proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2021; proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţie “Construire reţea canalizare menajeră – străzile Tică Ştefănescu, Andrei Mureşianu, Posada (parţial), Intrarea Traficului, jud. Vâlcea”; proiect de hotărâre de modificare a Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local nr. 280 din 21 decembrie 2020 privind stabilirea şi aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021.

Leave a Response