|duminică, noiembrie 29, 2020
  • Follow Us!

Abateri și prejudicii de 3,5 miliarde lei vechi aduse bugetului local într-un singur an la Primaria Danicei 

Pirneci Danicei

 

 

Conform constatărilor Camerei de Conturi Vâlcea, la Primaria Danicei s-au produs în anul 2018 abateri și prejudicii în sumă de circa 3,5 miliarde lei vechi. În urma verificărilor efectuate asupra soldului contului 231 – „Active fixe în curs de execuție”, s-a constatat un număr de 25 poziții de investiții sistate în valoare de 312 mii lei (proiecte, studii, ridicări topo, etc.), care se regăsesc în evidența contabilă, fără să se analizeze la data de 31.12.2018, posibilitatea continuării acestora. Un număr de 22 de active corporale de natura bunurilor care fac parte din domeniul public local, în valoare totală de 324 mii lei, sunt înregistrate eronat în evidența contabilă a Școlii Gimnaziale sat Udrești, comuna Dănicei, cu toate că fac parte din patrimoniul public al Primăriei Dănicei. Menținerea în conturile de creanțe a sumelor care potrivit legii se aflau în situația de a fi anulate, reprezentând amenzi ale persoanelor fizice decedate și creanțe reprezentând impozit autovehicul radiat din circulație menținut în evidență artificial, în sumă totală de 1 mie lei, pentru eșantionul verificat.

La nivelul Primăriei Dănicei nu au fost parcurse etapele de organizare și implementare a sistemului de control intern. Entitatea nu a organizat auditul public intern în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, deși aceasta a efectuat plăți în anul 2018 care au depășit pragul de 100.000 euro. S-a constatat că în spatele sediului primăriei și a cabinetelor medicale a fost amenajată o construcție provizorie, în fapt o copertină din lemn care reprezintă o magazie pentru depozitare lemne foc și 3 (trei) locuri de parcare, pentru cele două cabinete medicale și pentru farmacia din comună, fără a fi stabilită și încasată taxa pentru eliberarea autorizațiilor de construire.

La nivelul anului 2018, Primăria Dănicei nu a respectat normativele privind dotarea cu autoturisme de transport persoane, care la nivelul consiliile locale ale comunelor este de maxim un autoturism, potrivit dispozițiilor OG nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice. Nu s-au luat măsurile prevăzute de lege privind înregistrarea și evaluarea activelor fixe corporale de natura terenurilor și amenajărilor de terenuri aflate în patrimoniul propriu, evidența tehnic-operativă şi financiar-contabilă consemnând un sold al activelor care nu este evaluat la valoarea justă, la data de 31.12.2018. Deși există activitatea de gestionare de bunuri materiale și de casierie, pentru persoana care a îndeplinit această activitate și care are calitatea de gestionar, nu s-a constituit garanția materială în cuantumul și la nivelul stabilit de reglementările legale în vigoare. În anul 2018, la nivelul Primăriei Dănicei s-a plătit din bugetul local o amendă contravențională, fără a se recupera de la persoanele vinovate contravaloarea acesteia, valoarea prejudiciului fiind de 3 mii lei. Urmare verificării cheltuielilor de capital efectuate în perioada 2017 – 2018, s-au constatat diferențe în sumă de 23 mii lei, la care s-au calculat accesorii în sumă de 3 mii lei, sume aferente unor lucrări și prestări servicii plătite dar neexecutate de constructori/prestatori.

 

Datorită efectelor denaturărilor prezentate în raportul de audit, situațiile financiare nu prezintă performanța financiară a Primăriei Dănicei

 

În timpul controlului Curții de Conturi, Primăria Dănicei a inițiat analiza celor 25 active fixe în curs de execuție sistate, dar menținute în continuare în evidența contabilă (studii, avize, acorduri, ridicări topo, etc.), în valoare totală 312 mii lei. S-a procedat la scăderea din evidența fiscală a creanțelor provenite din amenzi contravenționale datorate de persoane decedate și a impozitului auto eronat calculat pentru un autovehicul radiat. Au fost actualizate fișele posturilor cu atribuțiile de serviciu la zi. A fost numit un consilier etic în cadrul primăriei Dănicei, prin Dispoziție a ordonatorului principal de credite. S-a emis dispoziție pentru actualizarea componenței Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial. A fost întocmit raportul anual asupra sistemului de control intern managerial. Personalul de specialitate cu atribuțiuni în eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire a aplicat amendă contravențională, persoanei care a executat fără autorizație construcția provizorie. A fost notificată persoana contravenientă, să efectueze toate demersurile necesare în vederea obținerii autorizației de construire. Consiliul Local Dănicei a aprobat în principiu ca terenul aparținând domeniului public local aferent construcției provizorii, să fie scos la licitație, în vederea concesionării și intrării în legalitate. S-a întocmit proces verbal de recepție, pentru recepționarea lucrărilor executate în timpul misiunii de audit, fiind admise lucrări în valoare de 9 mii lei.

Opinie contrară a Curții de Conturi: datorită efectelor denaturărilor semnalate și prezentate în raportul de audit, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Dănicei la data 31 decembrie 2018, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.

Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi: inventarierea tuturor activelor fixe corporale în curs de execuție, pe stadii de realizare; Efectuarea unei analize atente asupra celor 25 poziții de investiții sistate în valoare de 312 mii lei (proiecte, studii, ridicări topo, etc.), care se regăsesc în evidența contabilă, posibilitatea continuării acestora și supunerea spre aprobarea Consiliului Local, a concluziilor stabilite; inventarierea activelor fixe corporale înregistrate în evidența unității de învățământ, clarificarea apartenenței acestora la domeniul public local și luarea măsurilor care se impun potrivit concluziilor rezultate din analiza efectuată. Inițierea emiterii unui protocol și întocmirea unui proces-verbal de predare-primire a activelor fixe corporale înregistrate în evidența contabilă a unității de învățământ, care aparțin domeniului public local; intrarea în legalitate în ceea ce privește construcția provizorie menționată, în sensul emiterii autorizației de construire și întocmirea de contract de concesionare teren, în urma licitației organizate și încasarea tuturor veniturilor cuvenite bugetului local inclusiv a accesoriilor calculate până la data încasării integrale a debitelor; predarea efectivă a celor două autoturisme, amortizate integral și care nu mai sunt în stare de funcționare, în urma derulării procedurilor legale, către un agent valorificator autorizat, întocmirea de procese-verbale de predare-primire și a certificatelor de distrugere, urmând ca acesta să fie scoase din circulație și scăzute din evidența contabilă, etc.

(Petre Coman)

Leave a Response