|sâmbătă, august 20, 2022
  • Follow Us!

George Mihăilescu a contestat la Tribunalul Vâlcea decizia ABUZIVĂ de schimbare din funcția de director al Direcției Silvice! 

Mihailescu

 

Zilele trecute, George Mihăilescu a făcut contestație la Tribunalul Vâlcea la decizia abuzivă de schimbare din funcția de director al Direcției Silvice Râmnciu Vâlcea. Concret, George Mihăilescu contestă Decizia nr. 586/30.09.2020 prin care, în urma cercetării disciplinare, i-a fost aplicată sancțiunea retrogradării din funcția de Director al Direcției Silvice Vâlcea în cea de inginer silvic la Ocolul Silvic Drăgășani, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 2.10.2020, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, conform din OUG nr. 59/2000 privind statutul personalului silvic.

Redăm în continuare o parte din contestația depusă la Tribunal de George Mihăilescu: „Înainte de analiza «abaterilor disciplinare» și a temeinicie Deciziei de sancționare, supun atenției instanței de judecată un alt motiv de nelegalitate a actului de sancționare, respectiv situația unor membri ai Consiliului de disciplină al Romsilva, care trebuia să fie suspendați în perioada cercetării mele disciplinare, deoarece integritatea, obiectivitatea și imparțialitatea procedurii disciplinare pot fi afectate. Potrivit OUG nr. 59/2000, coroborat cu Procedura de organizare și funcționare a consiliilor de disciplină care funcționează în cadrul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului și al ocoalelor silvice de regim, din 24.03.2020, în vederea cercetării disciplinare se constituie consiliile de disciplină, cu atribuțiile prevăzute în actul normativ. Înainte de a mă prezenta în fața consiliului de disciplină, am formulat cereri de suspendare pe perioada desfășurării procedurii care mă viza pentru doi din membri consiliului, cereri ce mi-au fost respinse. Consider că cele două cereri ale mele sunt întemeiate, că prin respingerea acestora integritatea, obiectivitatea și imparțialitatea procedurii de cercetare disciplinară au fost afectate, drept pentru care Decizia emisă având la bază rezultatul cercetării disciplinare este lovită de nulitate absolută. Am formulat cerere de suspendare pentru d-na Nela Cojocaru (nr. 8310/21.09.2020) arătând că se impune suspendarea acesteia din consiliul de disciplină pe perioada cât se desfășoară procedura de cercetare în ceea ce mă privește, pentru că d-na de mai sus este pârâtă într-un proces unde am calitatea de reclamant (1366/90/2020), pe de o parte, iar pe de altă parte d-na de mai sus este autoarea sesizării nr. 2055/28.10.2019 a Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, care a stat la baza Hotărârii nr. 3 din 4.02.2020 a Consiliului de Administrație al Romsilva, prin care s-a dispus revocarea mea din funcția de Director General. Față de cele două aspecte de mai sus, din care rezultă cu evidență că d-na Nela Cojocaru nu putea oferi garanții de integritate, obiectivitate și imparțialitate în ceea ce mă privește și în ceea ce privește procedură disciplinară la care am fost supus, am solicitat suspendarea acesteia din consiliul de disciplină în perioada procedurii referitoare la mine. În mod nelegal și netemeinic cererea mea a fost respinsă, menținerea d-nei de mai sus în consilul de disciplină care a realizat cercetarea în ceea ce mă privește conducând la afectarea integrității, obiectivității și imparțialității procedurii.

De asemenea, am formulat o cerere de suspendare din mandatul de membru și Președinte al consiliului de disciplină (la 18.09.2020) solicitând ca dl. Petre Dorin Gîrbacea să fie suspendat pe toată perioada cercetării mele disciplinare, deoarece, în perioada cât am funcționat ca Director General al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, a încetat delegația pe funcție a d-lui de mai sus, prin hotărârea Consiliului de Administrație, ceea ce conduce la concluzia că integritatea, obiectivitatea și imparțialitatea în ceea ce mă privește pe parcursul procedurii de cercetare discipinară au fost afectate. Și această cerere a mea a fost respinsă, iar pentru a observa reaua-credință și dorința de a fi sancționat, vă rog să observați că președinte de ședință a fost desemnată d-na Nela Cojocaru, față de care am formulat, de asemenea, cerere de suspendare. Prin menținerea ca membri ai consiliului de disciplină a celor două persoane de mai sus s-au adus atingeri grave procedurii de cercetare disciplinară în ceea ce mă privește, fiind evident că integritatea, obiectivitatea și imparțialitatea nu au existat. Prin obiectivitate și imparțialitate trebuie înțeleasă nepărtinirea și lipsa de idei preconcepute în aprecierea vinovăției mele, ceea ce nu s-a realizat în procedura care m-a vizat, cele două persoane care fac parte din consiliul de disciplină nedând dovadă nici de obiectivtate, nici de imparțialitate, fiind în conflict vădit cu mine”.

 

Faptele disciplinare ce îi sunt imputate lui George Mihăilescu nu există!

 

„În ceea ce privește fondul cauzei, respectiv faptele pretins abateri disciplinare ce îmi sunt imputate, acestea nu există, atât consiliul de disciplină, cât și conducătorul unității opinând că ar exista tocmai pentru a-mi fi aplicată o sancțiune disciplinară, penultima în ierarhie ca severitate. Mai mult decât atât, redactarea unui chestionar la care salariații Direcției Silvice Vâlcea au răspuns în legătură cu comportamentul meu în legătură cu subalternii nu avea ca finalitate căutarea stabilirii materialității faptelor precise invocate, ci solicitarea adresată destinatarilor chestionarului de a comunica impresia lor, în mod general și abstract, cu privire la categorii de comportamente pe care apreciază că le‑ar fi constatat la mine.

Ancheta administrativă în urma acuzațiilor privind comportamentul meu la locul de muncă are ca obiect stabilirea materialității faptelor care îmi sunt reproșate și trebuie, în consecință, să constea în cercetarea diligentă și imparțială a tuturor elementelor precise și pertinente referitoare la speță. Având în vedere acest aspect, care pun în discuție atitudinea generală a mea, calificând‑o în special drept „hărțuire”, consiliului de disciplină îi revenea sarcina de a‑i invita pe salariații care au răspuns la chestionar să susțină cu probe faptele invocate și să  aprecieze caracterul circumstanțiat și concordant al acestora, dacă este cazul, înainte de a le califica din punct de vedere juridic.

Cu toate acestea, adresând persoanelor care lucrează zilnic cu mine un chestionar cu variante multiple de răspuns, care mă viza și mă desemna personal, pârâta nu a acționat cu prudența și cu diligența necesare într‑un litigiu de natura celui de față.

O asemenea inițiativă nu putea decât să agraveze raporturile de muncă dintre mine și colegii mei, chiar înainte ca materialitatea faptelor precise să poată fi stabilită cu obiectivitate. Alte mijloace ar fi fost mai adecvate pentru ca pârâta să poată evalua comportamentul meu, în special prin întrevederi bilaterale cu persoanele care s-au plâns de comportamentul meu la locul de muncă, pentru a asculta liniștit și obiectiv motivele pe care le invocau, precum și prin întrevederi directe cu mine. Dacă era cazul, la finalul unor astfel de întrevederi îi revenea pârâtei sarcina de a stabili dacă existau anumite tipuri de comportamente care, ținând seama de caracterul lor durabil, repetat sau sistematic și de efectele lor, puteau fi caracterizate ca nepotrivite sau, cel puțin, o neîndeplinire de către mine a obligațiilor mele profesionale. Așadar, utilizarea unui asemenea chestionar cu variante multiple de răspuns în vederea stabilirii realității acuzațiilor de hărțuire, trimis de pârâtă către salariați din cadrul Direcției Silvice Vâlcea, trebuie considerat ca fiind vădit inadecvat și, prin urmare, contrar obligației de diligență care trebuie să guverneze desfășurarea unei anchete administrative”.

 

Conducerea Romsilva a încălcat cerința de imparțialitate în desfășurarea anchetei administrative

 

„Pârâta a fost lipsită de prudență atunci când a asociat numele meu cu un chestionar privind comportamentul meu la locul de muncă, deoarece un asemenea procedeu este de natură să repună în discuție imparțialitatea subiectivă a pârâtei, în măsura în care acesta din urmă, acționând astfel, a făcut aluzie la răspunderea mea pentru abateri disciplinare calificate din punct de vedere juridic, chiar dacă nu fusesem ascultat, în acest stadiu, iar deschiderea unei proceduri disciplinare nu fusese încă decisă.

Ținând seama de cele ce precedă, nu se poate considera că ancheta administrativă urmărea în mod serios să stabilească faptele precise prin cercetarea cu atenție și cu imparțialitate a tuturor elementelor relevante ale speței, iar în aceste condiții, trebuie să se concluzioneze că pârâta nu a acționat cu toată diligența necesară pe care o datorează membrilor personalului său prin adoptarea unor măsuri proporționale și adecvate împrejurărilor speței, astfle că pârâta a încălcat principiul bunei administrări, obligația de diligență și cerința de imparțialitate în desfășurarea anchetei administrative..

Având în vedere toate cele de mai sus, ținând seama de dispozițiile legale aplicabile și de probatoriul ce urmează să fie administrat în cauză, vă rog să admiteți acțiunea așa cum a fost formulată și să desființați în întregime Decizia contestată. Totodată, vă rog să obligați pârâta la plata cheltuielilor de judecată către mine. În drept: OUG nr. 59/2000, art. 247-252 din Codul muncii, O.G. nr. 13/2011 pentru dobânda solicitată; art. 451-453 Cod de procedură civilă pentru cheltuielile de judecată.

În baza dispozițiilor art. 254, alin. 2 Cod de procedură civilă, în situația în care, după depunerea înscrisurilor de către pârâtă potrivit art. 272 din Codul muncii, nevoia unor noi probe sau suplimentarea celor propuse (referindu-ne inclusiv la numărul martorilor) ar reieși fie din cercetarea judecătorească, fie datorită faptului că nu le puteam prevede, îmi rezerv acest drept, nu pentru a tergiversa soluționarea cauzei, ci pentru o soluție legală și temeinică. Având în vedere caracterul derogatoriu al prezentei proceduri, vă rog, în temeiul art. 272 din Codul muncii, să dispuneți ca pârâta să depună, până la prima zi de înfățișare, toate documentele care au stat la baza emiterii dispoziției contestate”.

Leave a Response