|vineri, decembrie 9, 2022
  • Follow Us!

Conditii nelegale si discriminatorii la concursul pentru functia de director general al societatii APAVIL SA 

f_350_200_16777215_00_images_6news335_apavil_1

Consiliul de Administratie şi Comitetul de nominalizare şi remunerare al Societăţii APAVIL S.A. au impus conditii nelegale si discriminatorii candidatilor la concursul pentru functia de director general al societatii.

Deja candidatii nemultumiti de conditiile abuzive au transmis notificări societatii, prin solicita să fie înlăturate din criteriile de selecţie una din cerinţele obligatorii prevăzute ca şi criteriu pentru recrutarea şi selecţia candidatului pentru postul de Director General, respectiv cerinţa obligatorie prevăzută la lit. J, din Anunţ, care impune condiţia ca respectivul candidat să nu fie sau să nu fi fost în ultimii 5 ani în stare de litigiu sau în situaţie de conflict de interese/incompatibilitate cu societatea APAVIL SA Vâlcea.

Se apreciaza că această cerinţă obligatorie (să nu fi fost în ultimii 5 ani în stare de litigiu) este în deplină contradicţie cu dispoziţiile OUG 109/2011, HG 722/2016, OG 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi cu Constituţia României, sens în care se arata următoarele:

Dispoziţiile legale care consacră guvernanta corporativă impun în mod expres ca procesul de selecţie să se organizeze cu respectarea principiilor liberei competiţii, nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei.

Actualul cadru normativ nu prevede nicio restricţie sau dispoziţie cu privire la anumite criterii de selecţie şi desfăşurarea procesului de selecţie a directorilor (prevede criterii de selecţie doar în privinţa membrilor Consiliului de Administraţie), art. 35 alin. 5 al OUG 109/2011 prevăzând în acest sens: „Criteriile de selecţie vor fi elaborate şi selecţia va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiţii, nediscriminării, transparenţei şi asumării răspunderii şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societăţii”.

Singurele reglementări exprese în privinţa directorilor prevăzute de legislaţia privind guvernarea corporatistă sunt cele referitoare la scrisoarea de aşteptări, document de lucru este necesar în vederea selecţiei directorilor, cu atât mai mult cu cât, în conformitate cu prevederile art. 36 OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, directorii au obligaţia întocmirii componentei de management a planului de administrare, componentă care cuprinde măsuri pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de aşteptări.

În acelaşi timp, criteriile de selecţie prevăzute de legislaţia în domeniu doar cu privire la membrii Consiliului de Administraţie au în vedere în special competenţele şi integritatea candidatului, care în niciun caz nu vizează existenţa vreunui litigiu, a cărui soluţionare depinde exclusiv de pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti şi nu de alte elemente subiective care au condus la apariţia vreunui litigiu.

A stabili, ca şi criteriu de selecţie obligatoriu, condiţia ca respectivul candidat să nu fie sau să nu fi fost în ultimii 5 ani în stare de litigiu este de natură a încălca atât principiile liberei competiţii, nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei, cât şi însuşi scopul pentru care legiuitorul nu a înţeles să impună anumite criterii de selecţie pentru postul de director general(cu atât mai mult condiţia inexistenţei vreunui litigiu-condiţie excesiv de restrictive şi nelegală).

Că acest criteriu este nelegal şi vădit discriminatoriu rezultă şi din alte anunţuri şi criterii de selecţie avute în vedere în anii anteriori de către Consiliul de Administraţie al societăţii Apavil SA, sens în care se exemplifica anunţul din data de 18.01.2019 cu privire la postul de Director Economic la societate, anunţ care nu a impus ca şi condiţie generală inexistenţa vreunui litigiu, ci doar inexistenţa vreunui conflict de interese sau incompatibilităţi.

În strânsă legătură cu cele mai sus menţionate, şi O.G. 137/2000 consacră principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminării, principii care sunt garantate de lege în special în exercitarea mai multor drepturi, printre care şi dreptul la muncă –drept garantat şi de Constituţia României care mai prevede foarte clar la articolul 21 accesul liber la justiţie.

Prin acest criteriu impus la litera j din Anunţ se încalcă reglementarea impusă de Constituţia României conform căreia, articolul menţionat mai sus, nu limitează accesul liber la justiţie. Cerinţele impuse trebuie să permită realizarea scopului urmărit la un standard calitativ ridicat fără a se impune o sarcină excesivă candidaţilor indiferent de natura acesteia!

Astfel fiind, şi precizând doar o parte din reglementările legale pe care le încalcă CA Apavil, se solicita înlaturarea conditiei inexistenţei vreunui litigiu în ultimii 5 ani.

Leave a Response