|joi, octombrie 6, 2022
  • Follow Us!

Curtea de Conturi a identificat nereguli financiare la Primăria Măldărești în sumă de 100.000 euro 

prejudicii-de-1173-miliarde-de-lei-constatate-de-curtea-de-conturi-in-ultimul-sau-raport-privind-activitatea-institutiilor-publice

Conform unei sinteze a rezultatelor acțiunii de audit desfășurată de Camera de Conturi Vâlcea la Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Măldărești (condusă de primarul Ion Bociog), au fost identificate nereguli în sumă de circa 100.000 euro, aferente anului 2018. Astfel, în cursul anilor 2017-2018, Școala Gimnazială comuna Măldărești a efectuat lucrări de investiții, în valoare totală de 13 mii lei, asupra terenului care face parte din domeniul public al Primăriei Măldărești, fără a comunica către ordonatorul principal de credite valoarea investițiilor cu care ar fi trebuit majorată valoarea mijlocului fix. În domeniul privat al Primăriei Măldărești au fost înregistrate bunuri în valoare de 54 mii lei, care potrivit legislației, fac parte din domeniul public al comunei. S-a constatat neevidenţierea în contul activelor fixe a sumei de 360 mii lei reprezentând valoarea modernizărilor activelor fixe recepționate în anul 2018. Primăria Măldărești nu a înregistrat în evidența contabilă participațiile pe care le deține la capitalul social al altor entități.
La nivelul Primăriei Măldărești, controlul intern managerial nu a fost organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, deoarece: nu au fost elaborate și implementate proceduri operaţionale; nu s-a elaborat Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului; nu s-a elaborat Programul de dezvoltare a controlului intern. Neorganizarea auditului public intern în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, deși entitatea a efectuat plăți în anul 2018 care au depășit pragul de 100.000 euro. Neoperarea în evidența pe plătitor (evidența separată) și neînregistrarea în evidența contabilă în conturile extrabilanțiere corespunzătoare a creanțelor bugetului local datorate de contribuabilii pentru care s-a constatat starea de insolvabilitate fără bunuri sau venituri urmăribile. Nu au fost stabilite, înregistrate, urmărite și încasate venituri din impozitul pe clădiri în valoare de 7 mii lei. Valoarea taxei pentru eliberarea autorizațiilor de construire nu a fost stabilită în conformitate cu prevederile Codului fiscal, valoarea abaterii constatate fiind de 2 mii lei și reprezintă valoarea taxei pentru eliberarea autorizațiilor de construire nestabilită, neînregistrată și neîncasată.

Doi angajați din cadrul Primăriei Măldărești sunt în situații de incompatibilitate

Tot Curtea de Conturi a mai descoperit că, doi angajați din cadrul Primăriei Măldărești sunt în situații de incompatibilitate deoarece, în calitate de salariați ai unor entități private cu care primăria a încheiat contracte de prestări servicii, continuă să desfășoare același tip de activitate pe care o desfășurau ca și funcționari publici, deși raporturile de serviciu ale acestora sunt suspendate pe perioada trimiterii în judecată pentru săvârşirea unor infracțiuni în legătură cu serviciul. La nivelul Primăriei Măldărești, operațiunea de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii nu s-a efectuat cu respectarea, în totalitate, a prevederilor legale și anume: nu s-a efectuat inventarirea, pe liste separate, a imobilizărilor corporale în curs de execuţie, cu precizarea, pentru fiecare obiect în parte, pe baza constatării la faţa locului a denumirii obiectului şi valorii determinate potrivit stadiului de execuţie, pe baza valorii din documentaţia existentă (devize), precum şi în funcţie de volumul lucrărilor realizate la data inventarierii; nu au fost supuse verificării și confirmării creanțele față de terți. La nivelul Școlii Gimnaziale comuna Măldărești, județul Vâlcea nu au fost înregistrate în contabilitate componentele bazei materiale ale unității de învățământ, care sunt de drept proprietatea acesteia, şi nu au fost inventariate pentru anul 2018. Pentru bunurile din domeniul public al Primăriei Măldărești (terenuri și clădiri) care sunt utilizate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat, nu s-au emis acte administrative privind darea în administrare și folosință. Nu a fost calculată, evidențiată și încasată la termen redevența datorată de concesionarul serviciului public de salubrizare.
Datorită efectelor denaturărilor semnalate și prezentate în raportul de audit, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Măldărești la data 31 decembrie 2018, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.
(Petre Coman)

Leave a Response