|duminică, august 1, 2021
  • Follow Us!

Primaria Lacusteni a efectuat mai multe cheltuieli ilegale din buget 

Bocsaru Lacusteni

 

În urma unui control al Curții de Conturi la Primăria comunei Lăcusteni (condusă de primarul liberal Cosmin Bocșaru), s-au găsit abateri în 2018 pentru că au fost angajate, ordonanțate și plătite cheltuieli nelegale în sumă de 12 mii lei, la care se adaugă accesorii de 3 mii lei, aferente unui contract de prestări servicii privind evidența contabilă, întocmirea și prezentarea situațiilor financiare, fără existența documentelor justificative, care să ateste exactitatea și realitatea sumelor datorate. În perioada 2017-2018 au fost angajate, ordonanțate și plătite cheltuieli fără bază legală, în sumă de 8 mii lei, la care se adaugă accesorii de 1 mie lei, sub forma drepturilor de natură salarială, reprezentând spor de urbanism, acordat prin nerespectarea Legii nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Au fost angajate, ordonanțate și plătite cheltuieli fără legătură cu activitatea entității, reprezentând amendă contravențională aplicată de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA. Nu a fost efectuată inventarierea tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege la nivelul UATC Lăcusteni și Școlii Gimnaziale Lăcusteni. Neînregistrarea și neurmărirea spre încasare a sumei de 4 mii lei, reprezentând venituri din închirieri, în baza contractelor încheiate de UATC Lăcusteni. Efectuarea de compensări fără bază legală, care au condus la neînregistrarea și neurmărirea spre încasare, în perioada 2017-2018 a creanțelor bugetare reprezentând venituri din închiriere bunuri aflate în patrimoniul UATC Lăcusteni, în sumă totală de 2 mii lei.

La nivelul ordonatorului terțiar – Școala Gimnazială Comuna Lăcusteni, au fost identificate următoarele deficiențe: necalcularea și neînregistrarea amortizării activelor fixe corporale, în sumă de 96 mii lei; înregistrarea eronată în evidența financiar-contabilă a unor elemente de natura stocurilor (material lemnos) în sumă de 15 mii lei, direct în contul de cheltuieli; neînregistrarea în evidența financiar-contabilă a unor elemente patrimoniale (microbuzul școlar) în sumă de 119 mii lei. Înregistrarea eronată în evidența contabilă a UATC Lăcusteni a unor elemente patrimoniale de natura activelor reprezentând studii geo, măsurători topo și proiecte tehnice pentru obiective de investiții în curs de realizare. Nu a fost înregistrată în evidența contabilă, valoarea părților sociale deținute la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Vâlcea și la Asociația Grupul de Acțiune Locală Ținutul Vinului. Nu s-a organizat activitatea de audit intern şi nu a fost prevăzut în organigramă postul de auditor intern, deși anual instituția verificată a derulat un buget mai mare de 100.000 euro. Scăderea din evidența fiscală, fără documente justificative, a unor debite în sumă de 3 mii lei, reprezentând impozite pe mijloacele de transport și amenzi, aferente perioadei 2017-2018. Nu s-au respectat prevederile legale privind aplicarea măsurilor de executare silită, în totalitate, gradual, la termenele prevăzute de Codul de procedură fiscală. Nu au fost calculate, înregistrate și respectiv încasate, venituri cuvenite bugetului local, în sumă de 1 mie lei, reprezentând taxă pe clădire aflată în patrimoniul UATC Lăcusteni, închiriată unor persoane juridice.

Nicu Trandafir

Leave a Response