|luni, august 2, 2021
  • Follow Us!

„Gașca liberală” Chelcea-Milorad Cumpănășoiu de la Primăria Berbești a lăsat orașul… FĂRĂ APĂ POTABILĂ!!! 

milorad_cumpanasoiu2

 

De mai multe zile încoace, în orașul Berbești este furnizată apă potabilă „cu pipeta”, asta din cauza incompetenței primarului liberal Vintilă Chelcea, a celui care conduce „din umbră” primăria – Milorad Cumpănășoiu (candidat PNL la alegerile locale din acest an) și a lipitorilor de afișe implantați de liberali la SC Gospodărire Locală Berbești SRL, în frunte cu administratorul Mirel Popescu. Cei de la societatea în cauză spun că au oprit apa din cauza… secetei, dar se pune întrebarea: de ce în celelalte localități din județ sau din țară, care au sisteme de alimentare cu apă nu s-a întrerupt apa? Aici nu a fost tot secetă? Iată anunțul complet al SC Gospodărire Locală Berbești SRL: „Începând cu data de 13 mai 2020, din cauza secetei (lipsa apei în rezervoare), suntem nevoiți să recurgem la întreruperea apei potabile între orele 21-08”.

Ispravile „găștii liberale” Chelcea-Milorad Cumpănășoiu de la primărie nu se opresc aici! Astfel, Camera de Conturi Vâlcea a descoperit că Primăria Berbeşti nu a publicat toate documentele şi informaţiile cerute de legislaţia în vigoare, neasigurând o informare corectă, actualizată şi transparentă cetăţenilor. Concret, nu sunt publicate informaţii legate de impozitele şi taxele locale, de proiecţia, execuţia şi modificările apărute în derularea procesului bugetar, nu sunt publicate hotărârile Consiliului Local al Oraşului Berbeşti. Au fost încălcate mai multe acte normative. Funcţia de secretar al oraşului Berbeşti a fost ocupată începând cu data de 17 iulie 2018 şi până la data efectuării misiunii de audit de către doamna Dincă Elena Nadia cu încălcarea prevederilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, deoarece Primăria oraşului Berbeşti nu a organizat concurs pentru ocuparea funcţiei de secretar în perioada în care funcţia de secretar a fost asigurată prin exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere. La Primăria Berbeşti nu a fost organizat compartimentul de audit intern conform prevederilor din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern.

 

Primăria Berbești a alocat ILEGAL 2,3 miliarde de lei vechi pentru asfaltări pe un… drum județean

 

Tot Curtea de Conturi a mai descoperit că, la nivelul Primăriei Berbeşti controlul intern managerial nu a fost organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, deoarece nu a fost elaborat regulamentul de organizare şi funcţionare, fişele posturilor nu sunt actualizate. A fost încălcat Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. În anul 2018 a fost decontat un număr total de 4 ordine de deplasare ale lui Gulică Silviu Constantin în interesul serviciului, la sediul Direcţiei judeţene de evidenţă a persoanelor Vâlcea, din municipiul Râmnicu Vâlcea, cu autoturismul din dotarea Primăriei Berbeşti înmatriculat sub nr.VL 05 EVP şi cu aprobarea ordonatorului principal de credite, deşi acesta a efectuat în anul 2018 un număr total de 42 de deplasări.

Nu au fost înregistrate în domeniul public al localităţii un număr total de 6 străzi şi spaţiile verzi aflate între acestea, deşi a fost efectuată evaluarea acestora în anul 2013 având o valoare totală de 77.410 lei, fiind totodată emisă şi HCL nr. 39/27.06.2013 de aprobare a introducerii acestor străzi în domeniul public. La cele 6 străzi pentru care nu s-a procedat la întocmirea documentaţiei în vederea includerii în Anexa nr.15 – Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Berbeşti, la HG nr. 1362/2001 cu modificările ulterioare, privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea, se adaugă şi strada identificată ca fiind cuprinsă între DJ 605 – Market-Strada Danţului, cu o lungime de 240 ml, lăţime de 7,5 ml şi la care au fost efectuate în anul 2008 „Lucrări de reabilitare covor asfaltic”, în valoare totală de 231.732 lei. Au fost încălcate următoarele acte normative: Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; Legea nr. 82/1991 a contabilităţii.

Menţinerea nejustificată în domeniul public al Primăriei Berbeşti a unor bunuri din patrimoniul public (drumuri, podeţe) care nu se mai regăsesc efectiv, fiind afectate de lucrările miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, de către Exploatarea Minieră Berbeşti. La nivelul Primăriei Berbeşti nu sunt respectate prevederile legale referitoare la eliberarea certificatelor de atestare fiscală. S-a constatat nerespectarea ordinii de stingere a creanţelor bugetare prin încasarea de impozite şi taxe locale de la contribuabili persoane fizice care figurau în evidenţa fiscală cu amenzi contravenţionale neachitate, contrar prevederilor Codului de procedură fiscală.

 

Primarul Chelcea nu a respectat obligaţia privind utilizarea mijloacelor electronice pentru realizarea achiziţiilor directe

 

La contractele încheiate de către Primăria Berbeşti cu terţe persoane fizice şi juridice nu au fost încasate integral şi la termenele din contracte, sumele reprezentând chirii şi redevenţa, fiind înregistrate la 31.12.2018 obligaţii de plată în suma totală de 12.066 lei, din care suma de 2.546 lei pentru anul 2017 şi suma de 9.520 lei pentru anul 2018. S-a constatat existenţa la 31.12.2018 a unor obligaţii de plată neachitate, reprezentând impozite şi taxe scadente la plată în anii, 2011, 2012 şi 2013 pentru care s-a prescris dreptul organului fiscal de a cere executarea silită, fapt care a condus la prejudicierea bugetului local cu suma totală de 217.757 lei, reprezentând pierderi patrimoniale provenite din neurmărirea veniturilor în termenele legale de prescripţie. S-a constatat că nu în toate cazurile au fost luate măsuri de urmărire şi executare silită, pentru debite principale şi accesorii în sumă totală de 835.811 lei, constituite ca obligaţii de plată în perioada 2014 – 2018, neachitate la termen de persoanele fizice şi juridice înregistrate în evidenţa contabilă şi fiscală la data de 31.12.2018. La nivelul Primăriei Berbeşti nu au fost stabilite, înregistrate, urmărite şi încasate venituri din impozitul pe clădiri în valoare de 13.327 lei la care se adaugă accesorii în sumă de 1.409 lei. Nu a fost stabilită, înregistrată, urmărită şi încasată redevenţă în valoare de 1435 lei, la care se adaugă accesorii de 882 lei, la contractele de concesiune încheiate de Primăria Berbeşti.

Prin stabilirea eronată a sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă, salariile primite de către angajaţii Primăriei Berbeşti în perioada aprilie 2018 – ianuarie 2019 au fost mai mari decât cele stabilite de legea cadru a salarizării, valoarea abaterii fiind de 113.633 lei la care se adaugă accesorii în valoare de 8.542 lei. Nerespectarea obligaţiei privind utilizarea mijloacelor electronice pentru realizarea achiziţiilor directe. Funcţionarea necorespunzătoare a compartimentului de achiziţii publice în cadrul Primăriei Berbeşti. S-a constatat că la nivelul Primăriei Berbeşti alimentarea cu carburant şi completarea foilor de parcurs pentru autoturismele din dotarea instituţiei nu se fac cu respectarea, în totalitate, a prevederilor legale, şi anume: în foile de parcurs nu sunt înscrise toate cantităţile de carburant alimentate şi nici kilometrajele autovehiculelor la plecarea/sosirea din cursă; numărul de kilometri parcurşi de către autovehicule este diferit faţă de cel înscris în foile de parcurs; la rubrica „numele şi prenumele şoferului” sunt înscrise persoane care nu s- au aflat la volanul autovehiculului respectiv; nu au fost întocmite foi de parcurs pentru toate deplasările efectuate cu maşinile institutiei. Nu au fost respectate prevederile legale referitoare la controlul financiar preventiv propriu la nivelul Primăriei Berbeşti.

Nicu Trandafir

Leave a Response