|marți, august 3, 2021
  • Follow Us!

Abateri financiare și prejudicii în sumă de 1,7 milioane euro au fost descoperite de Curtea de Conturi la Primăria Frâncești 

prejudicii-de-1173-miliarde-de-lei-constatate-de-curtea-de-conturi-in-ultimul-sau-raport-privind-activitatea-institutiilor-publice

 

În urma unei acțiuni de audit desfășurată de Camera de Conturi Vâlcea la Primăria comunei Frâncești (condusă de primarul Daniel Florin Paraschiv), s-au descoperit abateri financiar-contabile și prejudicii în sumă totală de peste 8 milioane de lei (1,7 milioane de euro) aferente anului 2018. Astfel, entitatea auditată nu a calculat și înregistrat în contabilitate corect, amortizarea activelor fixe corporale. La nivelul Școlii Gimnaziale Comuna Frâncești au fost constatate următoarele abateri: nu s-a calculat și înregistrat în contabilitate conform prevederilor legale, amortizarea activelor fixe; nu s-au înregistrat cronologic în conturile sintetice și analitice, documentele justificative privind achiziția de combustibil, nu au fost întocmite note de recepție pentru achizițiile de carburanți conform prevederilor legale, nu au fost întocmite corect bonurile de consum pentru evidențierea cheltuielilor cu carburanții în sumă de 13 mii lei (nu a fost completat Registrul de casă conform prevederilor Regulamentului operațiunilor de casă); înregistrarea eronată în evidența contabilă ca imobilizare-mijloc fix, a contravalorii unor lucrări constând în modernizări ale clădirilor școlare, cu care, potrivit prevederilor legale, se majorează valoarea construcției proprietatea Primăriei Frâncești, aflată în inventarul domeniului public al comunei, în sumă de 200 mii lei. Neevidenţierea în contul fondului bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Frâncești, a unor bunuri care nu fac parte, conform inventarului, din domeniului public al entității, dar sunt aflate în proprietatea comunei, a căror valoare de înregistrare la data de 31.12.2018, era de 241 mii lei.

Investiții finalizate și recepționate de 7 milioane de lei nu au fost corect înregistrate

Evidenţierea eronată în contul de active fixe – terenuri, a sumei de 5.373 mii lei, care conform raportului de evaluare, a fost menționată ca fiind aferentă categoriei „Teren aferent drumurilor”, imobile care trebuie înregistrate ca făcând parte din valoarea fiecărui drum aferent, deci în categoria de „Construcții – drumuri publice din Domeniul Public”. Neevidenţierea în contul activelor fixe a obiectivelor de investiţii finalizate, recepţionate, date în folosinţă, pentru suma totală de 7 milione de lei și menținerea nejustificată a acestora în contul de imobilizări corporale în curs de execuție la data de 31.12.2018. Menținerea în conturile de creanțe a sumelor care potrivit legii se aflau în situația de a fi anulate, reprezentând amenzi ale persoanelor fizice decedate în sumă de 15 mii lei. Nu au fost trecute din evidența curentă în evidența separată, ținută în afara bilanțului, sumele reprezentând creanțe bugetare ale persoanelor declarate insolvabile, în valoare de 121 mii lei. Controlul intern managerial nu a fost organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Nu s-a organizat auditul public intern în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern deși s-au efectuat plăți în anul 2018 care au depășit pragul de 100.000 euro.

La investiția de alimentare cu apă a 7 sate au fost efectuate plăți pentru lucrări neexecutate

Urmare verificării situațiilor financiare ale Primăriei Frâncești întocmite la 31.12.2018 și a plăților efectuate, în legătură cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata acestor cheltuieli, au fost constatate nerespectări ale prevederilor legale referitoare la controlul financiar preventiv propriu, la nivelul ordonatorului terțiar de credite auditat. Nedepunerea în termenul legal la unitatea trezoreriei, a sumelor încasate cu numerar reprezentând impozite, taxe, alte venituri. Nu a fost stabilit, înregistrat, urmărit și încasat impozit pe clădiri în valoare de 2 mii lei, inclusiv accesoriile. Primăria Frâncești a achitat o factură pentru care nu există documente justificative din care să rezulte că bunurile facturate au fost folosite pentru activitatea instituției, valoarea abaterii fiind de 1 mie lei, inclusiv accesoriile. La nivelul Primăriei Frâncești și a Școlii Gimnaziale Comuna Frâncești operațiunea de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii nu s-a efectuat cu respectarea, în totalitate, a prevederilor legale. La obiectivul de investiții „Alimentare cu apă a satelor Surpatele, Băluțoia, Moșteni, Dezrobiți, Coșani, Frâncești și Viișoara, Comuna Frâncești, județul Vâlcea” au fost efectuate plăți pentru lucrări neexecutate și echipamente tehnologice nelivrate/nemontate care au fost recepționate, facturate și decontate necuvenit în anul 2018. Valoarea prejudiciului constatat pentru eșantionul verificat este de 41 mii lei la care se adaugă accesoriile în sumă de 4 mii lei. Entitatea auditată a efectuat plăți în sumă totală de 80 mii lei pentru lucrări neexecutate, incluse în situațiile de plată parțiale, pentru investiții contractuale aflate în derulare, la care nu s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor. La obiectivele de investiții executate pe teritoriul Primăriei Frâncești nu au fost constituite garanții de bună execuție în valoare de 140 mii lei iar garanțiile de bună execuție constituite, în valoare de 754 mii lei, nu au fost înregistrate în evidența contabilă a instituției. Datorită efectelor denaturărilor semnalate și prezentate în raportul de audit, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Frâncești la data 31 decembrie 2018, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.

(Petre Coman)

Leave a Response