|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

Sedinta de Consiliu Local la Ramnicu Valcea, in condiții deosebite de stare de urgenta 

primaria-ramnicu-valcea-cladire-4

DISPOZIŢIA NR. 1412
privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;
Luând în considerare art. 50 din Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungită până la data de 14.05.2020 prin Decretul nr. 240;
În temeiul prevederilor art.134, alin. (1), lit.a), alin.(3), lit.a) și art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, emite următoarea

D I S P O Z I Ţ I E :
Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 29.04.2020, ora 13.00, la Filarmonica ”Ion Dumitrescu” – Sala Lahovari din Calea lui Traian nr. 138 B.
(2) Convocarea va avea în vedere prevederile Ordonanțelor militare nr. 1, nr. 2 și nr.3 cu privire la măsurile de distanțare socială și a respectării condițiilor igienico-sanitare, urmând ca la accesul în sală să fie disponibile dezifectant și măști de protecție. De asemenea, se va urmări permanent păstrarea distanței recomandate de 1 m – 1,5 m față de ceilalți participanți, locurile urmând a fi prestabilite corespunzător.
(3) Pentru asigurarea caracterului public al ședinței vor fi luate de către conducerea Filarmonicii măsurile tehnice necesare transmiterii on-line a acesteia. De asemenea, în măsura în care reprezentanții mass-media doresc să participe la ședință vor anunța în prealabil despre intenția acestora la adresa de e-mail ”primaria@primariavl.ro”, astfel încât, în mod exclusiv, și în ordinea înregistrării solicitărilor să poată fi aranjate locurile necesare acestora cu respectarea prevederilor de distanțare socială.
(4) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, astfel încât să se respecte condițiile de distanțare socială, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării prin transmiterea la adresa de e-mail ”administratie@primariavl.ro”.
Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:
– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;
– Filarmonicii ”Ion Dumitrescu”;
– tuturor membrilor Consiliului Local.

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Mircia GUTĂU SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 23.04.2020

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI
NR. 1412 DIN DATA DE 23.04.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI A
ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 29.04.2020:

1. Proiect de hotărâre privind contul de execuție al bugetului local, al creditelor interne și al Fondului IID la data de 31.12.2019 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
2. Proiect de hotărâre privind contul de execuție al bugetului local, al creditelor interne și al Fondului IID la data de 31 martie 2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea actului normativ de indexare a nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU – Depozit legume – fructe, schimbare funcțiune și zona funcțională, jud. Vâlcea, Rm. Vâlcea, str. Râureni nr. 110 A”, beneficiar S.C. Ysagolden SRL- inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU – Mărire regim de înălțime la tronson jos de înălțime D+P+2E la D+P+5E, pentru imobil locuințe colective D+P+6-7E retras, cu spații comerciale la parter, b-dul Dem Rădulescu nr.52, Mun. Rm. Vâlcea, inițiator S.C. Cuore Nero SRL – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUD – Construire showroom, atelier manufactură și împrejmuire teren”, str. Ștrandului nr. 15 A, Râmnicu Vâlcea, beneficiar Pișu Constantin și Pișu Iuliana – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
11. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației a două imobile – terenuri cu destinația de drum public – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr. 2, nr.3 și nr.4.

12. Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri de interes public local a unor imobile – terenuri situate în Râmnicu Vâlcea – str. Depozitelor, utilizate ca drum acces – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr. 3 și nr.4.
13. Proiect de hotărâre privind achiziționarea prin cumpărare a unui imobil – teren rămas în urma exproprierilor pentru obiectivul de investiții ”Arteră de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu și b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran – refacere și completare” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr. 2 și nr.3.
14. Proiect de hotărâre de completare a art.5.1 la Contractul nr. 23205/26.06.2015 privind delegarea unor activități componente ale Serviciului Public de Salubrizare în municipiul Râmnicu Vâlcea încheiat cu Asocierea Romprest Energy SRL & Compania Romprest Service SA – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr. 2 și nr.3.
15. Proiect de hotărâre privind împuternicirea conducerii societății Piețe Prest SA ca, pe perioada stării de urgență, să acorde facilități la plata chiriei locatarilor Centrului comercial Bazar PT 3 Ostroveni – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr. 2 și nr.3.
16. Proiect de hotărâre privind demolarea imobilelor – construcții în suprafață totală construită de 1114 m.p., situate în strada Morilor nr. 28 C, proprietatea privată a municipiului, înscrise în Cartea funciară nr. 56206 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
17. Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului de plată a obligațiilor bugetare reprezentând chirii și concesiuni de bunuri, altele decât cele pentru spațiile cu destinația de locuință, scadente în perioada stării de urgență – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
18. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2020 referitoare la alipirea a două imobile – terenuri, proprietatea publică a municipiului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
19. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de locuri destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr. 2 și nr.5.
20. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind prelungirea valabilității ecusoanelor parcare de reședință pe perioada stării de urgență – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr. 2 și nr.3.
21. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.05.2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea-inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
23. Întrebări, interpelări și răspunsuri.

SECRETAR GENERAL, Intocmit,
Ion DIDOIU Serv. APL,

Leave a Response