|vineri, septembrie 17, 2021
  • Follow Us!

Primăria Râmnicu Vâlcea va acorda sprijin de urgenţă tuturor persoanelor singure sau familiilor aflate în situaţii de maximă dificultate 

primaria-ramnicu-valcea-cladire-4

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

HOTĂRÂREA NR.7

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, întrunit în şedinţă online, la data de 2 aprilie 2020, ora 12.00, la care participă 22 de membri din totalul de 31, în baza convocării nr.13198 din 02.04.2020;
Având în vedere:
-Decretul nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;
-Ordonanţele Militare nr.1, nr.2, nr.3 şi nr.4 din anul 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID 19;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă şi ale Hotărârii Guvernului nr.1492/2004 privind principiile de organizare şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând Ordinul nr.313/26.02.2020 al Ministerului Sănătăţii pentru instituirea măsurii de carantină a persoanelor în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infectarea cu COVID -19 şi stabilirea unor măsuri în vedrea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei;
În aplicarea Hotărârilor Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României şi Hotărârilor Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă;
Tinând seama de prevederile Hotărârilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă din anul 2020, precum şi de propunerile formulate în plenul şedinţei;
Luând în considerare prevederile Hotărârii nr.14/24.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, pentru evaluarea situaţiei epidemiologice şi a măsurilor dispuse precum şi pentru propunerea adoptării extinderii măsurilor de combatere a noului Coronavirus;
În temeiul prevederilor art.156, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ şi ale art.11, lit.a) din Hotărârea Guvernului nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
Întrunind votul unanim al membrilor prezenţi la şedinţă,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se completează art.1 din Hotărârea nr.5 din data de 27.03.2020 a Comitetului local pentru Situaţii de Urgenţă în sensul acordării de ajutoare de urgenţă, în natură, sub forma unor produse alimentare şi nealimentare de strictă necesitate şi persoanelor singure sau familiilor aflate în maximă dificultate, altele decât cele cu vârsta peste 65 de ani, pe baza identificărilor realizate de autoritatea publică locală şi a sesizărilor primite de la alte instituţii, structuri asociative şi cetăţeni implicaţi în acţiuni de voluntariat.
Art.2. Se modifică şi se completează alin.(1) al art.2 din Hotărârea nr.5 din 27.03.2020 a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, aşa cum a fost completat prin alin.(1) al art.2 din Hotărârea nr.6 din 30.03.2020 a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, în sensul asigurării montării de dispozitive cu soluţii dezinfectante şi la celelalte imobile care au acces direct din domeniul public al municipiului.

Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 03.04.2020.
Art.4. Prezenta hotărâre se dă publicităţii şi se comunică tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, serviciilor, instituţiilor publice şi societăţilor din subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, precum şi autorităţilor de ordine publică care acţionează pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea.

PREŞEDINTE
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ,

PRIMAR
Mircia GUTĂU

Membru CLSU,
SECRETAR GENERAL
Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 02.04.2020

Leave a Response