|sâmbătă, septembrie 25, 2021
  • Follow Us!

Plăți ilegale, acordare de subvenții și salarii fără temei legal și alte nereguli descoperite de Curtea de Conturi la Primăria Alunu 

Biraruti Alunu

 

În urma unui control al Curții de Conturi la Primăria comunei Alunu, județul Vâlcea, s-a identificat plata nelegală în anul 2018 către Asociația Județeană de Fotbal Vâlcea în valoare de 3 mii lei reprezentând cotizații, arbitraj și taxe sportive pentru susținerea activității sportive a Asociației Sportive Oltețul Alunu 2016 în perioada în care aceasta nu a deținut certificat de identitate sportivă, la care se adaugă accesorii în valoare de 1 mie lei. Acordarea din bugetul local al Comunei Alunu, a unor subvenții pentru prețul apei, în valoare de 75 mii lei, Serviciului Public de Alimentare cu Apă Alunu în condițiile în care, în conformitate cu prevederile Legii nr. 241 din 2006, finanțarea cheltuielilor de operare necesare funcționării şi exploatării serviciului de apă și canalizare se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza facturilor emise de operatori, a contravalorii serviciilor furnizate/prestate și nu din alocații bugetare. În anul 2018 au fost efectuate cheltuieli care nu sunt destinate desfășurării activității entității, în valoare totală de 21 mii lei (contravaloarea facturilor de energie electrică consumată de Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare – ordonator terțiar de credite). Această situație există și în anul 2019, valoarea facturilor de energie electrică fiind de 10 mii lei. Înființarea postului de șef sistem canalizare în cadrul Primăriei Alunu, în condițiile în care activitatea de canalizare este în gestionarea ordonatorului terțiar de credite, Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Alunu. Nerespectarea unei hotărâri a consiliului local în ceea ce privește tipul de materiale achiziționate în procesul de întreținere a sistemului de iluminat public.

 

Plăți pentru lucrări neexecutate, dar facturate și recepționate ca fiind executate

 

Primăria Alunu a încheiat contracte de asistență juridică la o valoare mai mare decât cea aprobată de autoritățile deliberative, fapt care a condus la plata nelegală a sumei de 7 mii lei la care se adaugă accesorii în valoare de 1 mie lei. Plata unor servicii de ,,asigurare personal” către SC Gospodărire Comunală Alunu SRL în valoare de 14 mii lei fără a exista o contraprestație a serviciilor facturate, la care se adaugă accesorii de 3 mii lei. Salariile acordate personalului Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Alunu nu au fost stabilite prin hotărâre de consiliu local. Stabilirea necorespunzătoare a salariilor pentru personalul contractual de către autoritățile deliberative în anul 2018 (stabilirea a două niveluri salariale pentru aceeași funcție, respectiv referent specialitate IA, studii medii). Serviciul public de Alimentare cu Apă și Canalizare Alunu nu a efectuat inventarierea tuturor elementelor patrimoniale în conformitate cu prevederile legale. Astfel, nu au fost cuprinse în inventarierea efectuată, bunurile primite în administrare de la UATC Alunu în valoare de 14.197 mii lei. Nerespectarea prevederilor legale privind efectuarea, verificarea și confirmarea soldurilor, la finalul anului 2018 pentru creanțele și datoriile, înregistrate de către UATC Alunu. Nu au fost respectate prevederile legale privind reținerea și constituirea de garanții materiale în cazul persoanelor care gestionează bunuri materiale și bănești. Primăria Alunu a efectuat plăți în sumă de 39 mii lei reprezentând „Servicii de întocmire studii de fezabilitate și studii de teren” pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Alunu dar studiile întocmite nu au fost utilizate pentru realizarea obiectivului de investiții propus, acestea fiind menținute în contul 231,, Active corporale în curs de execuție”. Ordonatorul terțiar de credite din subordine – Școala Gimnazială Comuna Alunu nu a respectat obligația legală de a transmite în SEAP, trimestrial, notificări pentru achizițiile directe efectuate. La obiectivul de investiții „Lucrări de consolidare și refacere platformă DC 111 Roșia – Roșia de Amaradia, punct La Dumbravă”, au fost efectuate plăți în sumă de 6 mii lei, pentru lucrări neexecutate, dar facturate și recepționate ca fiind executate în anul 2018. S-au calculat accesorii în sumă de 1 mie lei. Nerespectarea prevederilor legale privind constituirea garanției de bună execuție în cuantumul și durata prevăzute în documentația de atribuire în cazul încheierii a două contracte de achiziție publică.

 

La Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Alunu au fost identificate mai multe deficiențe

 

La nivelul ordonatorului terțiar din subordine – Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Alunu, au fost identificate următoarele deficiențe: neînregistrarea în conturile de ordine și evidență extrabilanțieră a bunurilor primite în administrare de la Primăria Alunu în valoare totală de 14.197 mii lei; nefacturarea și neînregistrarea în evidența contabilă a contravalorii consumului de apă și serviciilor de canalizare pentru lunile noiembrie și decembrie 2018, în valoare estimată de 48 mii lei. Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Alunu nu a implementat sistemul de control intern managerial. La nivelul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Alunu nu au fost facturate și urmărite spre încasare venituri în sumă totală de 4 mii lei reprezentând 3,3 mii lei contravaloare consum apă și 0,7 mii lei servicii vidanjare. Totodată, s-a constatat că entitatea a stabilit și facturat în mod eronat contravaloarea consumului de apă, în cazul defectării aparatelor de măsură. Înregistrarea în mod eronat în domeniul privat al Primăriei Alunu a unor bunuri aparținând domeniului public (rețele de alimentare cu apă, stații de tratare și alte instalații aferente, în valoare totală de 5.133 mii lei. Nu a fost înregistrată în evidența contabilă, în contul 260 ,,Titluri de participare”, valoarea părților sociale deținute la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea. Menținerea eronată în evidența fiscală și contabilă a unor creanțe fiscale în sumă de 16 mii lei ale unor societăți radiate de la Oficiul Registrul Comerțului. Scăderea eronată din evidența contabilă a bunurilor date în administrare operatorului economic din subordine – SC Gospodărire Comunală Alunu SRL, în valoare de 144 mii lei. Neînregistrarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor bugetare în valoare de 7.105 mii lei.

La nivelul Primăriei Alunu nu s-a organizat auditul public intern în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern. Sistemul de control intern managerial al Primăriei Alunu a fost proiectat, au fost elaborate și actualizate o serie de proceduri dar nu a fost implementat în totalitate. Din verificarea efectuată în teren, prin sondaj, a racordurilor la rețeaua de canalizare a localității a fost identificat un număr de 10 gospodării, care sunt racordate la sistemul de alimentare cu apă dar nu sunt branșate la rețeaua de canalizare a localității. Nu au fost stabilite, înregistrate, urmărite și încasate venituri din taxa de salubrizare în valoare de 1 mie lei. Scăderea nejustificată din evidența fiscală a unor creanțe ale bugetului local, pentru care entitatea verificată nu a prezentat documente din care să rezulte legalitatea acestei operațiuni.

(Petre Coman)

Leave a Response