|sâmbătă, decembrie 3, 2022
  • Follow Us!

Spre analiza DNA! Primarul din Drăgășani, Cristian Nedelcu, a dat serviciul de salubrizare unui… SRL obscur din Drobeta Turnu Severin 

Cristian-Nedelcu

 

La sfârșitul anului trecut, când toată lumea era în febra pregătirilor Sărbătorilor de Iarnă, primarul din Drăgășani, Cristian Nedelcu, impreuna cu membri ai consiliului local, a atribuit contractul de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Drăgăşani, pentru unele activităţi componente, către firma SC BCA VIO Service SRL Drobeta Turnu Serverin. Drept urmare, Consiliul Local a aprobat în luna ianuarie 2020, contractul-cadru pentru furnizarea/prestarea serviciului public de salubrizare încheiat cu utilizatorii persoane juridice – agenţi economici şi instituţii publice, la nivelul municipiului Drăgăşani, precum și cu asociaţiile de locatari sau proprietari. Conform contractului, operatorul SC BCA VIO Service SRL are următoarele drepturi: să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate sau contractate, corespunzător tarifului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de ANRSC; să aplice penalităţi egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, în cazul neachitării facturilor la termen; să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestări de servicii; să iniţieze modificarea şi completarea contractului de precolectare, colectare si transport a deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeuri menajere, cu excepţia celor cu regim special, ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte adiţionale; să solicite autorităţii administraţiei publice locale acordul privind rezilierea contractului, considerarea utilizatorului ca fiind fără contract şi obligarea acestuia la achitarea taxei speciale, instituită pentru astfel de cazuri; să solicite recuperarea debitelor în instanţă; sa încaseze contravaloarea recipientelor de precolectare deteriorate, distruse sau sustrase, pe durata derulării contractului (recipientele sunt predate in baza unui proces- verbal de predare-primire); să suspende sau sa limiteze prestarea serviciului către Utilizator, fara plata unei penalizari cu un preaviz de 5 zile in cazul care Utilizatorul nu isi îndeplineşte obligaţia de plata a facturilor in termenul legal; să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate sau contractate, corespunzător tarifului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de ANRSC.

Pentru anul 2020, tarifele practicate de SC BCA VIO Service SRL pentru prestarea activității sunt de 105,7 lei/mc fără TVA, pentru colectarea deşeurilor menajere, conform Hotărârii Consiliului local Drăgășani nr. 36357/12.12.2019, pentru activitatea de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori. Facturarea se face lunar, în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor efective determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale. Factura pentru prestarea serviciului de colectare a degeurilor municipale se emite cel mai târziu pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care prestatia a fost efectuată. Utilizatorul este obligat sa achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care a beneficiat in termenul de scadenta de 15 zile de la data emiterii facturii; data emiterii facturii si data scadentei se inscriu pe factura. Termenul de scadenta privind plata facturii se ia in calcul de la data emiterii facturii. Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere, după cum urmează: penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei; valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului. Nerespectarea de către utilizatori a condiţiilor calitative şi cantitative de depozitare, stabilite prin reglementările legale în vigoare, conduce la plata unor penalităţi şi despăgubiri către SC BCA VIO Service SRL pentru daunele provocate.

 

Nicu Trandafir

Leave a Response