Prejudicii și abateri financiare de 13,4 miliarde de lei vechi la Primaria Ocnele Mari condusa de liberalul Mihai Patru

duminică, 8 martie 2020

 

În urma unui control al Curții de Conturi la Primăria orașului Ocnele Mari, condusă de edilul liberal Mihai Pătru, s-au descoperit prejudicii și abateri financiare de peste 13,4 miliarde de lei vechi, aferente anului 2018. Astfel, nu au fost fundamentate veniturile proprii pentru anul 2018 cel mult la nivelul realizărilor din anul 2017, în situația în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugete în ultimii 2 ani a fost mai mic de 97% pe fiecare an. La nivelul Școlii Gimnaziale „Costea Marinoiu” Ocnele Mari nu au fost constituite și înregistrate provizioane pentru cheltuieli de natura drepturilor salariale, rezultate din aplicarea Legii nr. 85/2016 și a hotarârilor judecatorești rămase definitive, deși instituția datora la data de 31.12.2018 drepturi salariale de natura dobânzilor, care trebuie platite angajaților în perioada 2018-2019, în valoare de 17 mii lei. Tot Școala Gimnazială „Costea Marinoiu” Ocnele Mari nu a înregistrat în evidența contabilă o suprafață de 15,5 hectare teren cu vegetație forestieră. La nivelul Primăriei Ocnele Mari au fost reflectate eronat, în alte conturi decât cele prevazute de actele normative în vigoare, modernizări ale unor active fixe de natura străzilor în suma de 37 mii lei, precum și extinderi și modernizări ale rețelei de iluminat public stradal în suma de 26 mii lei, aceste sume fiind înregistrate în conturile de cheltuieli cu reparații și întreținere. S-a constatat neevidențierea în contul activelor fixe a obiectivelor de investiții finalizate, recepționate, date în folosință pentru suma totală de 731 mii lei și menținerea nejustificată a acestora în contul de imobilizari corporale în curs de execuție la data de 31.12.2018. La obiectivele de investiții și reparații executate pe teritoriul Primăriei Ocnele Mari nu au fost înregistrate în contabilitate garanții de bună execuție în valoare de 115 mii lei. La nivelul Primăriei Ocnele Mari, nu s-au înregistrat în contabilitate cronologic și sistematic, la data efectuării alimentării, toate documentele justificative privind achiziția de combustibil.

 

Casarea elementelor patrimoniale s-a efectuat fără respectarea prevederilor legale

 

Primăria Ocnele Mari nu a înregistrat în evidența contabilă părțile sociale în valoare de 0,250 mii lei pe care le deține la patrimoniul altor entități. Casarea elementelor patrimoniale s-a efectuat fără respectarea prevederilor legale. Nu au fost evaluate la valoarea de intrare bunurile primite cu titlu gratuit, respectiv nu au fost înregistrate în evidența contabilă la valoarea justă stabilită conform prevederilor legale, donațiile primite de la Sucursala Exploatarea Miniera Rm. Vâlcea, reprezentând 749,76 tone calcar, în anul 2017 și respectiv 450,24 tone calcar în anul 2018, total 1.200 tone calcar. Primăria Ocnele Mari a menținut la 31.12.2018 în evidența fiscală și contabilă creanțe totale în sumă de 369 mii lei reprezentând amenzi pe care instanța le-a transformat în avertisment, precum și creanțe aparținând unor debitori radiați de la Oficiul Registrului Comerțului. La nivelul Primăriei Ocnele Mari nu au fost parcurse toate etapele de organizare și implementare a sistemului de control intern. UATO Ocnele Mari nu a stabilit în cuantumul legal impozitul pentru cladirile aflate în proprietatea contribuabililor persoane juridice care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani, în valoare totală de 47 mii lei la care se adaugă accesorii de 9 mii lei. Nu a fost stabilit, înregistrat și urmărit impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, în sumă totală de 20 mii lei reprezentând impozite, taxe și contribuții. Nu în toate cazurile taxa anuală de autorizare pentru activitatea desfășurată de persoane juridice a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN „Alimentație publică” s-a plătit la emiterea autorizației de funcționare. Sprijinul financiar acordat de Primăria Ocnele Mari în perioada 2017-2018 către o unitate de cult nu a fost justificat în termenul prevăzut de reglementările legale în vigoare.

S-au realizat plăți ilegale pentru decontarea transportului unor persoane din cadrul primăriei

Primăria Ocnele Mari a efectuat plăți pentru decontarea transportului unor persoane din cadrul primăriei cu autoturismele entității, fără respectarea prevederilor legale și ale propriilor proceduri. Primăria Ocnele Mari a efectuat plăți salariale nelegale în anii 2017 - 2018 în baza unor contracte de furnizare servicii încheiate cu persoane fizice pentru prestarea unor servicii specifice în valoare totală de 25 mii lei fără respectarea prevederilor legale. S-au calculat accesorii în sumă de 5 mii lei. În anul 2018, la nivelul Primăriei Ocnele Mari s-a plătit din bugetul local o amenda contravențională, fără a se recupera de la persoanele vinovate contravaloarea acesteia, valoarea totală a abaterii fiind de 3 mii lei. Entitatea a efectuat inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii fără respectarea în totalitate a prevederilor legale. Primăria Ocnele Mari a efectuat ultima reevaluare a patrimoniului în anul 2014 în condițiile în care legislația prevede efectuarea acestei operațiuni la fiecare 3 ani. Primăria Ocnele Mari a gestionat serviciul public de salubrizare fără respectarea tuturor prevederilor legale. Nu au fost încasate venituri reprezentând redevență în valoare de 2 mii lei, ca urmare a încheierii unui contract de comodat în locul unui contract de concesiune pentru un activ din patrimoniul public. Primăria Ocnele Mari nu a luat măsuri cu privire la concesionarea sau închirierea unui activ din domeniului public, respectiv „Ștrandul Ocnița”, care a fost utilizat de un agent economic.

S-au efectuat plăți pentru lucrări de investiții și reparații... dar neexecutate

În 2018, Primăria Ocnele Mari a efectuat plăți pentru lucrări de investiții și reparații curente neexecutate în sumă totală de 12 mii lei pentru care au fost calculate accesorii în sumă de 1 mie lei. Au fost efectuate plăți pentru lucrări de investiții (extindere conductă distribuție gaze naturale) neexecutate, în sumă totală de 13 mii lei pentru care au fost calculate accesorii în sumă de 2 mii lei. Fundamentarea veniturilor proprii și propunerile de rectificări bugetare nu au avut la bază gradul de colectare a veniturilor, acestea fiind supradimensionate nefundamentat în vederea susținerii cheltuielilor cu care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. Modul de administrare a impozitelor și taxelor locale în perioada auditată nu a fost eficient, demersurile managementului entității în acest domeniu nefiind orientate spre realizarea veniturilor proprii. Nu se asigură integrarea informațiilor între diferitele structuri funcționale prin preluarea datelor în aplicația de impozite și taxe locale din alte aplicații informatice (registru agricol, urbanism, cadastru), în vederea menținerii concordanței datelor privind impozitele și taxele locale cu cele administrate de alte aplicații utilizate de administrația publică locală. Nerespectarea planului de măsuri și acțiuni generale pentru atingerea obiectivelor specifice direcției de dezvoltare: consolidarea capacității administrative la nivel local, din Strategia de Dezvoltare Durabilă a Orașului Ocnele Mari 2015-2020. Primăria Ocnele Mari a adoptat o serie de măsuri pentru îmbunătățirea activității de stabilire, evidență și colectare de către compartimentele de specialitate a impozitelor și taxelor locale, însă acestea nu au fost eficiente și nu și-au atins scopul de creștere a gradului de colectare a creanțelor cuvenite bugetului local din impozite și taxe locale.

Primăria Ocnele Mari a „uitat” să încaseze taxele de la o firmă care utiliza Ștrandul Ocnița

Măsurile luate operativ de conducerea Primăriei Ocnele Mari pentru înlăturarea deficiențelor constatate: au fost înregistrate în evidența contabilă sumele reprezentând cantitățile de calcar preluate gratuit cu titlu gratuit (sponsorizare), utilizate pentru întreținerea drumurilor locale deteriorate; au fost înregistrate în contul 303, obiectele de inventar în sumă de 26 mii lei și s-a înregistrat modernizarea străzii în sumă de 36 mii lei; Compartimentul juridic din cadrul UATO Ocnele Mari a întocmit referatele prin care a informat Compartimentul impozite și taxe locale cu privire la debitorii radiați precum și în legătură cu debitorii la care amenzile au fost transformate de instanță în avertisment, solicitând scăderea din evidențele fiscale a acestor sume; Primăria Ocnele Mari a procedat la reorganizarea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Primăriei; au fost încasate integral de la persoanele juridice acesoriile datorate în sumă de 0,3 mii lei pentru neplata la data emiterii a autorizației de funcționare; s-au emis decizii de impunere pentru cele 3 persoane juridice care au în proprietate clădiri nereevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului de referință și s-a încasat integral suma de 0,3 mii lei datorată de unul din cei 3 contribuabili; s-au emis decizii de impunere pentru cele 3 persoane fizice pentru suma de 20 mii lei reprezentând diferențe impozit pe clădiri datorat de persoanele fizice, neînregistrat și neîncasat la bugetul local, inclusiv accesorii; s-au efectuat înregistrări cu privire la obiectele de inventar neevidențiate și s-a corectat evidența contabilă cu privire la mijloacele fixe înregistrate eronat; referitor la lucrările de investiții neexecutate, executantul lucrării a întocmit factură de storno pentru suma de 3 mii lei reprezentând contravaloarea cantității de 70,37 tone piatră concasată nelivrată și a procedat la restituirea sumei, inclusiv a accesoriilor aferente; Primăria Ocnele Mari a emis notificarea prin care a comunicat agentului economic debitor faptul că datorează suma de 21 mii lei cu titlu de folosință teren „Ștrand Ocnița” și suma de 2 mii lei reprezentând taxă teren. Datorită efectelor denaturărilor semnalate și prezentate în raportul de audit, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Ocnele Mari la data 31 decembrie 2018, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată. Activitatea autorității administrației publice locale a orașului Ocnele Mari în previzionarea veniturilor proprii și în urmărirea încasării acestora pe parcursul execuției bugetare, nu s-a desfășurat în condiții de performanță, astfel că realizarea veniturilor proprii, nu a constituit o prioritate în stabilirea și menținerea echilibrului bugetar în perioada 2014-2018.

 

(Petre Coman)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe