|sâmbătă, decembrie 3, 2022
  • Follow Us!

Cristian Nedelcu, primarul din Drăgășani, „campion” la nereguli: Un miliard de lei, cadou pentru publicitate electorala?! Alo, DNA, se aude?! 

Cristian-Nedelcu

Presedintele executiv al PSD Valcea, Cristian Nedelcu, primarul din Drăgășani, „campion” la nereguli descoperite de Curtea de Conturi

 

Anul trecut, în urma unui control al Curții de Conturi la Primăria Drăgășani (condusă de primarul Cristian Nedelcu), s-au identificat abateri financiare și prejudicii aduse bugetului local în sumă totală de peste 10,8 milioane de lei, aferente anului 2018. Astfel, din verificarea modului de efectuare a lucrărilor de inventariere a patrimoniului pe anul 2018, s-a constatat încălcarea principiului prudenței, prin neefectuarea propunerilor de ajustări pentru depreciere sau ajustări pentru pierdere de valoare, în cazul inventarierii unor active în curs de execuție neutilizabile, cu referire la investiții sistate, abandonate sau nefinalizate, cu valoarea de 82 mii lei.

Potrivit datelor din balanța de verificare contabilă la data de 31.12.2018, există bunuri din patrimoniul Primăriei Drăgășani care nu au fost evidențiate în conturile de imobilizări și în contul fondurilor bunurilor care alcătuiesc domeniul public, deși acestea îndeplineau condițiile prevăzute de lege, valoarea imobilizărilor neînregistrate fiind de 5990 mii lei: clădiri-construcții Spitalul Municipal „Costache Nicolescu” Drăgășani – 5.982 mii lei, terenuri incintă spital – 8 mii lei. Entitatea nu a identificat corect toate activele – terenuri și clădiri din patrimoniul Primăriei Drăgășani, care sunt de natura bunurilor ce fac parte din domeniul public local al municipiului, încălcându-se prevederile legii privind bunurile din proprietatea publică.

Nu s-au evidenţiat în contul activelor fixe a obiectivelor de investiţii finalizate, recepţionate, date în folosinţă pentru suma totală de 10.169 mii lei și menținerea nejustificată a acestora în contul de imobilizări corporale în curs de execuție la data de 31.12.2018. Primăria Drăgășani nu a înregistrat în evidența contabilă participațiile în valoare de 0,300 mii lei pe care le deține la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea. Nu a fost condusă evidența contabilă conform principiilor contabilității pe bază de angajamente în cazul veniturilor din concesiuni și închirieri. Menținerea în conturile de creanțe a sumelor care potrivit legii se aflau în situația de a fi anulate, reprezentând amenzi ale persoanelor fizice decedate și creanțe ale contribuabililor radiați la Oficiul Registrul Comerțului Vâlcea, în sumă totală de 52 mii lei.

 

Un miliard de lei – cadou unui ziar local

De asemenea, in cursul unui an, primarul PSD Cristian Nedelcu a facut cadou suma de aproape un miliard de lei vechi firmei editoare a unui ziar local. Teoretic banii au fost alocati pentru promovare in cadrul anumitor proiecte cu fonduri europene, practic banii au fost alocati pentru o anumita forma de publicitate electorala si imbuibarea anumitor personaje dubioase cu dosare asemanatoare in lucru la Directia Nationala Anticoruptie. Daca ar verifica aceste achizitii autoritatile cu atributii in domeniu ar avea ocazia sa constate ca anumite produse si servicii din cadrul acestor contracte au valori de zeci de ori mai mari decat alte oferte similare de pe piata de promovare a proiectelor cu finantare europeana! Si cand te gandesti ca acesti indivizi, lupi moralisti, ii cearta pe alti primari ca incheie contracte cu presa de cateva sute de lei lunar! Mare tupeu si obraz gros! Cine seamana vant, culege furtuna!

 

Au fost acordate scutiri de la plată, fără bază legală, pentru unele impozite pe terenuri

La nivelul Primăriei Drăgășani nu au fost parcurse toate etapele de organizare și implementare a sistemului de control intern. La nivelul ordonatorului terțiar de credite, Liceul Tehnologic Bratianu Drăgășani, nu au fost parcurse etapele de organizare și implementare a sistemului de control intern. La nivelul ordonatorului terțiar de credite, Spitalul Municipal „Costache Nicolescu” Drăgășani sistemul de control intern este implementat/proiectat parțial și nu funcționează în conformitate cu prevederile legale. În perioada 2017-2018, au fost acordate scutiri de la plată, fără bază legală, pentru impozitul pe terenul arabil și pe cel acoperit de clădiri în sumă totală de 9 mii lei. La nivelul Primăriei Drăgășani, nu au fost stabilite, înregistrate, încasate și urmărite venituri din impozitul pe mijloace de transport auto, în sumă totală de 5 mii lei. Nu au fost calculate, înregistrate, respectiv încasate, venituri cuvenite bugetului local provenind din impozitul pe clădirile nerezidențiale și mixte deținute de persoane fizice în sumă de 23 mii lei la care se adaugă accesorii în valoare de 3 mii lei. Nu s-a calculat, evidențiat și încasat impozitul pe clădiri, pentru persoanele fizice care nu au declarat construcțiile noi, în sumă de 6 mii lei.

S-a efectuat plata fără bază legală a unor drepturi salariale, aferente lunii august 2018 în sumă de 1 mie lei, reprezentând indemnizația unui consilier local care a fost numit prin dispoziția ordonatorului de credite pe funcția publică de manager al Spitalului Municipal „Costache Nicolescu” Drăgășani. La nivelul Primăriei Drăgășani, operațiunea de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii nu s-a efectuat cu respectarea, în totalitate, a prevederilor legale. Nu s-au respectat prevederilor legale privind calcularea, evidențierea și virarea la bugetul statului a sumelor datorate de instituția publică pentru neangajarea de persoane cu handicap în procentul de 4% din numărul total de angajați, în sumă de 36 mii lei, pentru perioada 2017-2018, la care s-au calculat accesorii în sumă de 5 mii lei. Primăria Drăgășani nu a procedat la predarea, spre folosință operatorului APAVIL SA, cu act adițional, în baza prevederilor Contractului de delegare de gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, a „Canalului colectare”, care figurează în inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Drăgășani, încă din anul 2014 conform HCL nr. 46/26.06.2014.

Plăți ale Primăriei Drăgășani pentru lucrări… neexecutate și echipamente tehnologice nelivrate sau nemontate

La obiectivele de investiții „Reparație Rampa Est la Pasajul Superior C.F. de pe Varianta Ocolitoare a Municipiului Drăgășani”, „Reparații Fântâni Publice”, „Achiziție Seră Solar cu Pereți Verticali” au fost efectuate plăți pentru lucrări neexecutate și echipamente tehnologice nelivrate/nemontate, dar care au fost recepționate, facturate și decontate în anul 2018. La obiectivul de investiții „Grupuri Sanitare și Finisaje Interioare Corp Internat la Liceul Tehnologic Brătianu Drăgășani”, „Lucrări de Construcții de Șarpantă și Învelitoare la Liceul Tehnologic Brătianu Drăgășani”, au fost efectuate plăți pentru lucrări neexecutate și echipamente tehnologice nelivrate/nemontate dar care au fost recepționate, facturate și decontate în anul 2018. S-au identificat toate contractele de concesiune și închiriere încheiate de entitate și s-au înregistrat în contabilitatea sintetică veniturile aferente acestora în contul contabil 411 Clienți. Au fost înregistrate în evidența contabilă a Primăriei Drăgășani și în fondul bunurilor care fac parte din domeniul public imobilizările corporale de natura terenurilor și clădirilor în sumă totală de 5.990 mii lei, date în administrare Spitalului Municipal Drăgășani. Au fost înregistrate în contul „260 Titluri de participare” părțile sociale deținute de către UATM Drăgășani la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea.

În timpul misiunii de audit au fost înregistrate în evidența contabilă, în contul 212 Construcții imobilizări corporale în valoare de 10.169 mii lei, menținute nejustificat în contul 231”Active fixe corporale în curs de execuție”. S-a procedat la scăderea din evidența fiscală a creanțelor provenite din amenzi contravenționale în sumă de 4 mii lei și a obligațiilor fiscale datorate de o firmă radiată. Au fost notificați contribuabilii în vederea depunerii declarației de impunere cu documentele de proprietate ale vehiculelor, în vederea impozitării. S-a întocmit de către serviciul ITL, referatul de specialitate privind aprobarea repunerii în evidența fiscală a cuantumului impozitului pe teren scutit eronat și s-au emis deciziile de impunere aferente. S-au întocmit și transmis notificări privind depunerea declarației de impunere în vederea impozitării corecte a clădirilor nerezidențiale și mixte persoane fizice și s-au transmis decizii de impunere la un număr de 2 contribuabili din eșantionul selectat. Au fost emise deciziile de impunere privind impozitul pe clădiri, pe baza declarațiilor fiscale ale contribuabililor. Au fost întocmite către contribuabilii persoane juridice, adrese de confirmare debite din creanțe locale-extrase de cont, de către Serviciul ITL, potrivit prevederilor legale.

Referitor la prejudiciile constatate, s-a dispus stabilirea persoanelor răspunzătoare

Datorită efectelor denaturărilor semnalate și prezentate în raportul de audit, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a Primăriei Drăgășani la data 31 decembrie 2018, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată. Măsurile dispuse și recomandările formulate de Curtea de Conturi: analizarea tuturor activelor fixe și luarea măsurilor pentru înregistrarea şi încadrarea lor conform prevederilor legale în vigoare și a hotărârilor consiliului local; verificarea tuturor situațiilor reprezentând creanțe fiscale ale persoanelor juridice radiate din evidențele Oficiului Registrului Comerțuluiși, în funcție de motivele radierii să se procedeze la administrarea corectă a acestora; transmiterea dosarele fiscale și creanțele fiscale principale și accesorii la noul organ fiscal local competent și scăderea din evidența pe plătitor numai după confirmarea preluării la noul organ fiscal, în situațiile unde este cazul; analizarea creanțelor deținute de persoanelor juridice intrate în insolvență, sub aspectul înscrierii acestora în tabelul creditorilor și al atragerii răspunderii altor persoane, potrivit legii, anterior radierii lor; înregistrarea în evidența fiscală a impozitului pe terenul arabil și cel acoperit de clădiri, scutit eronat, în sumă de 8 mii lei, la care se adaugă accesorii de 2 mii lei și luarea măsurilor legale de încasare a acestuia, inclusiv a accesoriilor aferente actualizate la data încasării; înregistrarea în evidența fiscală a impozitului pe clădirile nerezidențiale și mixte deținute de persoane fizice, nestabilit și neurmărit la data de 31.12.2018 și a accesoriilor aferente și luarea măsurilor legale de încasare a acestuia inclusiv a accesoriilor actualizate la data încasării; extinderea verificărilor în ceea ce privește stabilirea întregii obligații către bugetul local privind impozitul pe clădirile nerezidențiale și mixte deținute de persoane fizice, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal; stabilirea întregii obligații către bugetul local (calculate pentru eșantionul verificat, la suma de 6 mii lei reprezentând impozite pe clădiri nestabilite, neînregistrate și neîncasate) şi luarea măsurilor de stingere a obligațiilor astfel constituite, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, inclusiv a accesoriilor aferente, actualizate la data încasării debitului principal; luarea măsurilor privind respectarea prevederilor Codului Fiscal, în cazul nedeclarării în termen a clădirilor noi în vederea impozitării, prin aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea unei proceduri privind verificarea și confirmarea creanțelor și datoriilor la inventarierea patrimoniului și implementarea ei; înscrierea în Registrul inventar a valorii stocurilor faptice inventariate şi înscrise în listele de inventariere, actualizate cu intrările şi ieşirile de bunuri din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar; analizarea tuturor imobilizărilor în curs de execuție în vederea stabilirii existenței unor deprecieri asupra valorii acestora; înregistrarea în evidența contabilă a ajustărilor pentru depreciere a activelor conform prevederilor legale și analizarea oportunității casării și scăderii lor din evidență, etc. Referitor la prejudiciile constatate cu ocazia misiunii de audit financiar, s-a dispus extinderea verificărilor, determinarea întregii întinderi a acestora, stabilirea persoanelor răspunzătoare și luarea măsurilor de recuperare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Va urma

Leave a Response