|miercuri, septembrie 28, 2022
  • Follow Us!

Ședinţă-maraton a Consiliului Judeţean, cu 38 de proiecte de hotărâri sau informări pe ordinea de zi 

Consiliul Judetean Valcea

 

Vineri, 31 ianuarie 2020, va avea loc ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: planul strategic anual cu privire la obiectivele pe care şi le propune Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea şi indicatorii de performanţă minimali pentru anul 2020; informare privind activitatea din trimestrul IV 2019 a instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea; modificarea componenţei comisiei de validare a mandatelor consilierilor judeţeni ai Consiliului Judeţean Vâlcea; încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Simion Aurel, precum şi vacantarea locului de consilier judeţean; validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Vieru Gheorghe, precum şi cooptarea acestuia în Comisia pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism; încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Păsat Gheorghe, precum şi vacantarea locului de consilier judeţean; validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Petrescu Remus, precum şi cooptarea acestuia în Comisia pentru buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului; utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local şi din Fondul de întreţinere, înlocuire şi Dezvoltare, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2020; aprobarea Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor de baza pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023; utilizarea excedentului bugetului înregistrat de către Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea, la data de 31 decembrie 2019; proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului înregistrat de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, la data de 31 decembrie 2019; proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului înregistrat de către Spitalul de Pneumoftiziologie “Constantin Anastasatu” Mihăeşti, la data de 31 decembrie 2019; proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului înregistrat de către Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti, la data de 31 decembrie 2019; proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, înregistrat la data de 31 decembrie 2019; proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Vâlcea către: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, pentru anul 2020; proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor stimulente financiare lunare personalului medical şi de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, din veniturile proprii ale acestuia; proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor stimulente financiare lunare personalului medical şi de specialitate din cadrul Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, din veniturile proprii ale acestuia; proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor stimulente financiare lunare personalului medical şi de specialitate din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie “Constantin Anastasatu” Mihăeşti, din veniturile proprii ale acestuia; proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor de gardă ale Spitalului de Pneumoftiziologie “Constantin Anastasatu” Mihăeşti; proiect de hotărâre privind aprobarea liniei de gardă a Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti; proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Administrare a Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea pentru perioada 01 octombrie 2019 – 30 septembrie 2023; proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii de inventar a unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al judeţului Vâlcea; proiect de hotărâre privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri imobile si darea acestora în administrare; proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie “Constantin Anastasatu” Mihăeşti; proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti; proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de Parteneriat între UAT Comuna Vaideeni şi UAT Judeţul Vâlcea pentru realizarea studiilor în vederea depunerii spre finanţare a proiectului “Centru comunitar integrat în comuna Vaideeni, judeţul Vâlcea”; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii “Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”; proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile din domeniul public al Comunei Roeşti în domeniul public al Judeţului Vâlcea şi preluarea serviciului social „Căminul de îngrijire Bătrâni” din Comuna Roeşti, Judeţul Vâlcea în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea; proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA-VÂLCEA, să aprobe retragerea Comunei Stroeşti din Asociaţie, modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociaţiei precum şi împuternicirea Preşedintelui Asociaţiei să semneze Actele Adiţionale la acestea; proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să aprobe prelungirea mandatului administratorului provizoriu cu încă două luni începând cu data de 01.02.2020; proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea; proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia; proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.1, alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.67 din 29 martie 2019 referitoare la aprobarea înfiinţării Echipei Intersectoriale Locale Vâlcea pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă asupra copiilor (diferite forme de agresiune, neglijare, exploatare în scopuri economice ori sexuale, trafic etc) şi violenţa în familie; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională, respectiv în Comisia de Contestaţii pentru Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea.

Leave a Response