|luni, octombrie 25, 2021
  • Follow Us!

Curtea de Conturi: Directorul SC ETA SA, Andi Ștefan Davidescu, a produs într-un singur an prejudicii societății de 100.000 euro 

IMG_6603-Andi-Stefan-Davidescu-Eta

 

În urma unui control al Curții Conturi la societatea de transport persoane SC ETA SA, s-au identificat abateri financiar-contabile în sumă de peste 4,6 miliarde de lei vechi (circa 100.000 euro) afernte anului 2017. Astfel, societatea nu a înregistrat provizioane pentru plățile aferente drepturilor salariale stabilite anterior dar neachitate în sumă de 83 mii lei precum și pentru drepturile persoanelor disponibilizate, stabilite dar neachitate la 31.12.2017, în sumă de 147 mii lei. Pentru unele autoturisme folosite în activitatea SC ETA SA, consumul de carburant a fost înregistrat în contabilitate pe baza unor documente justificative incorect întocmite, deoarece foile de parcurs nu au fost completate cu toate datele legale, numărul de km parcurși nefiind evidențiat aferent fiecărei curse efectuate. Au fost constatate și unele cazuri în care nu există dovada alimentării autoturismului la stația externă de carburanți, pe baza bonului nefiscal emis de casa de marcat; nu au fost întocmite facturi către autoritatea tutelară pentru încasarea subvențiilor. SC ETA SA a prezentat în situațiile financiare la 31.12.2017 un sold al clienților cu o vechime a creanțelor scadente de peste 365 zile în sumă de 58 mii lei pentru care entitatea nu a procedat la evidențierea separată a acestora în contul de creanțe incerte, aflate în litigiu și nu a constituit ajustări pentru depreciere prin evaluarea valorii probabile de încasat. La nivelul SC ETA SA nu au fost actualizate informațiile la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Rm. Vâlcea privind persoanele împuternicite, respectiv privind directorul societății, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a numirii acestuia prin decizia Consiliului de Administrație. Sistemul de control intern este implementat parțial, nefiind parcurse toate etapele de organizare a acestuia în cadrul societății, nefiind întocmit Registrul riscurilor și un număr de 22 proceduri formalizate.

Nu s-au respectat dispozițiile legale privind constatarea și aplicarea sancțiunilor contravenționale

S-a constatat că directorul societății (administratorul executiv al Consiliului de Administrație) a fost numit membru în comitetul de audit (comitet consultativ) al Consiliului de Administrație în perioada aprilie 2017-mai 2018, contrar prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Nu s-au respectat dispozițiile legale privind constatarea și aplicarea sancțiunilor contravenționale de către membrii Corpului de control trafic. În cazul decontului din luna decembrie 2017, pentru solicitarea subvenției de bază de la Primăria Rm. Vâlcea, au fost constatate erori la întocmire, în sumă de 4 mii lei. S-a constatat că în calculul subvențiilor pentru facilități acordate diferitelor categorii de persoane s-a inclus în mod eronat și o sumă aferentă transportului intrajudețean. Înregistrarea unor consumuri de carburant în evidența contabilă s-a efectuat fără verificarea concordanței dintre bonurile emise de casele de marcat ale stațiilor de carburanți și tipul de combustibil folosit. De asemenea, urmare centralizării foilor de parcurs pe anul 2017, s-a constatat existența unor situații când justificarea alimentării cu carburanți la stațiile OMV Petrom, s-a făcut prin prezentarea unor bonuri emise de casele de marcat electronice fiscale, în zilele de staționare în garaj a autovehiculului, în care nu erau emise foi de parcurs, sau în zile nelucrătoare, conform pontaj conducător auto.

 

Directorului societății i-au fost acordate ilegal sume de bani reprezentând… prime de zi de naștere

 

La nivelul SC ETA SA, s-a constatat că personalului de conducere, respectiv directorului societății, i-a fost acordată de către Consiliul de Administrație, în perioada 2017-2018 suma de 2 mii lei reprezentând prime de zi de naștere, contrar prevederilor OUG nr.109/2011 privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice. Nerespectarea dispozițiilor legale privind inventarierea tuturor elementelor de activ și de pasiv aflate la sediul societății, respectiv neinventarierea unui imobilul cu suprafața construită desfășurată de 73 mp, care figurează a fi proprietatea ETA SA, acesta nefiind înregistrat nici în contabilitate. La nivelul entității, s-a constatat nerespectarea dispozițiilor legale în legătură cu înregistrarea în evidențele cadastrale și de publicitate imobiliară a elementelor patrimoniale, nefiind intabulată clădirea aflată la sediul social, „Stație PECO gestionar carburanți”, în suprafață de 45 mp și în valoare de 11 mii lei. Calcularea eronată a contribuției pe anul 2017, asupra veniturilor proprii serviciului de transport public de persoane, datorată Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. În urma analizei aplicării contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători, au fost constatate nerespectări ale unor prevederi ale caietului de sarcini și ale regulamentului serviciilor de transport public local, cu referire la actualizarea programului de transport fără aprobările necesare și la nerealizarea unor indicatori de performanță ai parcului auto. În cazul contractului de achiziție publică, având ca obiect principal furnizarea a trei autobuze noi, nu au fost respectate prevederile Strategiei de Contractare, referitoare la Etapa Post-atribuire privind prelungirea fără întrerupere a valabilității garanției de bună execuție, termenele de livrare, durata contractului și analiza performanței contractului de furnizare.

(Petre Coman)

One Response to Curtea de Conturi: Directorul SC ETA SA, Andi Ștefan Davidescu, a produs într-un singur an prejudicii societății de 100.000 euro

  1. Pingback: Marea familie politico-bugetară locală! Mama proaspetei demisionare din funcția de șefă a juriștilor APAVIL, membră a CA ETA SA Râmnicu Vâlcea. Curtea de Conturi tocmai a găsit nereguli | Valcea info

Leave a Response