|luni, octombrie 3, 2022
  • Follow Us!

Ministerul de Interne îi „dă peste bot” lui Buican în cazul presupuselor ilegalități de la Prefectura Vâlcea 

buican

 

În legătură cu interpelarea lui Cristian Buican adresată prim-ministrului (prin care deputatul supune atenţiei presupuse ilegalităţi săvârşite de Prefectul judeţului Vâlcea în ceea ce priveşte situaţia primarului din comuna Berislăveşti şi a solicitat pim-ministrului să dispună întreprinderea demersurilor ce se impun pentru intrarea în legalitate în cazul semnalat), Ministerul Afacerilor Interne a comunicat un punct de vedere foarte bine argumentat. Potrivit informaţiilor furnizate de prefect, prin Sentinţa penală nr. 199/2017 pronunţată de Tribunalul Vâlcea, fostul primar al comunei Berislăveşti a fost condamnat la pedeapsa principală de 2 ani şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual şi complicitate la înşelăciune, respectiv la 2 ani interzicerea drepturilor, prevăzute de art.66 lit. a), b), g) din Codul penal, ca pedeapsă complementară. În apel, prin Decizia penală nr.898/22.10.2018, Curtea de Apel Piteşti a dispus încetarea procesului penal în ceea ce priveşte infracţiunea de fals intelectual, celelalte dispoziţii menţinându-se. În baza celor două hotărâri judecătoreşti penale, prefectul judeţului Vâlcea a emis Ordinul nr.369/26.10.2018, prin care a constatat încetarea de drept a mandatului de primar al comunei Berislăveşti, judeţul Vâlcea, în conformitate cu prevederile art.15 alin.(2) lit. e) şi art.16 din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, prefectul a precizat faptul că ordinul respectiv nu a fost atacat de către primarul comunei Berislăveşti la instanţa de contencios administrativ, potrivit dispoziţiilor legale. Urmare a recursului în casaţie, promovat de primarul comunei Berislăveşti, prin Hotărârea penală nr.268/25.06.2019, înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie a casat în parte Sentinţa penală nr. 199/15.11.2017 şi Decizia penală nr.898/22.10.2018 şi 1-a achitat pe primarul în discuţie pentru infracţiunea de înşelăciune, în baza art.396 alin.(5), raportat la art.16 alin.(l) lit.b) teza 1 din Codul de procedură penală.

Ulterior, la data de 10.07.2019, primarul comunei Berislăveşti a solicitat Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea să constate nulitatea Ordinului nr.369/26.10.2018 şi să înştiinţeze instituţiile abilitate privind valabilitatea încheierii nr.367 din 22.06.2016 a Judecătoriei Brezoi, prin care i s-a validat mandatul de primar după alegerile locale din anul 2016. Urmare acestor solicitări, Instituţia Prefectului Judeţului Vâlcea i-a comunicat primarului comunei Berislăveşti faptul că Ordinul prefectului nr.369/26.10.2018 a fost emis cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la acel moment. De asemenea, s-a arătat că ordinul respectiv este un act administrativ de autoritate cu caracter constatator, iar nu constitutiv de drepturi subiective.

Totodată, în cursul lunii iulie a anului 2019, primarul comunei Berislăveşti a solicitat primirea în audienţă de către ministrul afacerilor interne, semnalând faptul că, deşi există o sentinţă a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din data de 25.06.2019 de casare, în parte, a sentinţei penale nr. 199/15.11.2017, pronunţată de Tribunalul Vâlcea, definitivă prin Decizia penală nr.898/A din 22.10.2018, transmisă de instanţa de executare către Instituţia Prefectului Judeţului Vâlcea şi Primăria comunei Berislăveşti, nu s-a dispus punerea în executare a acestei sentinţe, pentru reluarea mandatului de primar. Urmare analizării legislaţiei incidente, Ministerul Afacerilor Interne i-a comunicat primarului comunei Berislăveşti că nu a identificat niciun temei legal pentru emiterea de către prefect a unui ordin cu caracter constatator/sau de repunere în funcţie a acestuia, precum şi faptul că hotărârea judecătorească în sine nu conferă posibilitatea de a relua mandatul fără o altă formalitate. Prefectul judeţului Vâlcea a precizat şi faptul că, ulterior comunicării acestui răspuns, primarul comunei Berislăveşti s-a adresat instanţei de contencios administrativ, prin introducerea unei acţiuni, având ca obiect suspendarea executării Ordinului prefectului nr. 369/26.10.2018.

Contrar celor susţinute de către domnul deputat Cristian Buican prin interpelare, Instituţia Prefectului Judeţului Vâlcea a formulat întâmpinare şi a asigurat reprezentarea în proces a consilierului juridic desemnat, depunând în acest sens toate diligenţele pentru menţinerea ordinului contestat, respectiv invocând excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune şi, pe fond, respingerea cererii. În ceea ce priveşte excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, prefectul a arătat că legea contenciosului administrativ reglementează ca termen de prescripţie 6 luni pentru exercitarea dreptului la acţiune, însă în materie se pot identifica şi termene speciale rezultate din alte acte normative cu acest caracter faţă de Legea nr. 554/2004. Prin Sentinţa civilă nr. 957 din 02 Septembrie 2019, instanţa de judecată a respins excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată de Instituţia Prefectului Judeţului Vâlcea prin întâmpinare, motivat de faptul că această apărare nu poate fi reţinută de tribunal, câtă vreme, pe de-o parte, în mod evident ordinul nu putea fi atacat la momentul emiterii, motivul de nulitate apărând la momentul pronunţării deciziei prin care a fost admis recursul în casaţie – 25.06.2019, aceasta fiind data de la care se calculează începerea termenului în care se putea cere anularea ordinului, iar, pe de altă parte, cererea a fost introdusă în termenul de decădere de 1 an de la data emiterii actului administrativ, prevăzut de art. 11 alin.(2) din Legea nr. 554/2004, fiind evidente motivele temeinice pentru care nu a fost respectat termenul de 6 luni. Totodată, s-a dispus suspendarea executării Ordinului nr. 369/26.10.2018, până la pronunţarea instanţei de fond, sentinţa fiind executorie de drept. Împotriva acestei sentinţe, Instituţia Prefectului Judeţului Vâlcea a formulat recurs, cauza fiind înregistrată pe rolul Curţii de Apel Piteşti. În acelaşi timp, pe rolul Tribunalului Vâlcea a fost depusă, de către primarul comunei Beri slăveşti, acţiunea având ca obiect anularea Ordinului prefectului nr. 369/26.10.2018, repunerea în situaţia anterioară şi obligarea pârâtei la plata indemnizaţiei de primar pentru perioada 22.10.2018- iulie 2019, cauza fiind în procedură de fixare a primului termen de judecată. Instituţia Prefectului Judeţului Vâlcea a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată.

De asemenea, prefectul a precizat şi faptul că, la data de 19.08.2019, domnul deputat Buican Cristian a transmis şi Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea o adresă, prin care a solicitat precizări detaliate în legătură cu situaţia fostului primar al comunei Berislăveşti, la care a primit răspuns. Astfel, i s-a comunicat deputatului atât faptul că Ordinul prefectului judeţului Vâlcea nr.369/26.10.2018 a fost emis cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data emiterii, cât şi faptul că actul administrativ în discuţie nu a fost atacat, în termenul legal, la instanţa de contencios administrativ de primarul comunei Berislăveşti. De asemenea, potrivit precizărilor făcute de prefect, domnul deputat a fost informat cu privire la faptul că primarul comunei Berislăveşti a solicitat Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea constatarea nulităţii Ordinului 369/26.10.2018, apoi a acţionat la instanţa de contencios administrativ, atât pentru suspendarea actului respectiv, cât şi pentru anularea acestuia.

În ceea ce priveşte presupusele fapte de natură penală la care face referire deputatul Buican Cristian, informaţiile puse la dispoziţie de către Inspectoratul General al Poliţie Române relevă faptul că, în urma verificărilor efectuate la nivelul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea nu au fost identificate plângeri penale în sensul celor menţionate în conţinutul interpelării. În aceste condiţii, MAI spune că deputatul are posibilitatea să se adreseze organelor de urmărire penală în legătură cu presupusele fapte penale săvârşite de către prefectul judeţului Vâlcea.

(Petre Coman)

Leave a Response