|luni, octombrie 3, 2022
  • Follow Us!

Firma Electrovâlcea va primi acordul Consiliului Local pentru construirea unui hotel pe strada Ferdinand 

01_electrovalcea

 

Joi, 31 octombrie, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea va aproba documentaţia de urbanism „Plan Urbanistic Zonal şi RLU – Construire imobil hotel – apartament la adresa Ramnicu Vâlcea, strada Ferdinand nr. 11”, iniţiator SC Electrovâlcea SRL, cu respectarea următoarei condiţii: construcţiile propuse, cât şi cheltuielile aferente respectării condiţiilor impuse de avizatori, racordurile la utilităţile existente în zonă, se vor efectua pe cheltuiala investitorului. Termenul de valabilitate al documentaţiei este de 2 ani de la data aprobării acesteia. Raportul informării şi consultării publicului nr. 42280 din 21.10.2019, întocmit de SC Arhigrup SRL, respectiv arh. Adrian Ciocănău prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr. 96/2011 privind aprobarea regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea şi revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului face parte integrantă din prezenta hotărâre. Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea şi conţinutul documentaţiei de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparţin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentaţiei de urbanism. Terenul studiat în suprafaţă de 960 mp, se află în intravilanul municipiului și este proprietatea Ciogescu Mariana – înscris in cartea funciara a municipiului Ramnicu Valcea, cu drept de superficie pe o perioada de 10 ani pentru SC Electrovâlcea SRL.

„Scopul documentaţiei de urbanism PUZ este reglementarea modului de construire, funcţiunea subzonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de ocupare al terenului (CUT), procentul de ocupare al terenului (POT), retragerea clădirilor faţă de aliniament, distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, reorganizarea spaţiilor de parcare, a spatiilor verzi, a utilităţilor necesare, circulaţia pietonala si carosabila in interiorul zonei in conformitate cu condiţiile stabilite prin avize de specialitate si legislaţia specifica in vigoare. Pentru aprobarea PUZ au fost obţinute avizele şi acordurile favorabile conform legislaţiei în vigoare – Legea 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare şi a certificatului de urbanism nr. 320/5958 din 07.03.2019 anexate la documentaţie. La eliberarea autorizaţiei de construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului”, se arată în referatul de aprobare al Primăriei Râmnicului.

(Petre Coman)

Leave a Response