|joi, decembrie 2, 2021
  • Follow Us!

Spaniolul Robert Dican, afaceri de zeci de miliarde cu… locuri de joaca 

dican-robert-1-300x200

Constructorul spaniol Robert Dican s-a specializat pe amenajari si constructii de locuri de joaca. Felicitari! Dican castiga, mai nou, legal e-adevarat, cam toate lucrarile de acest gen din Ramnicu Valcea. Bravo lui – are valoare, e cel mai tare! Vorba cantecului… Ultima isprava financiara a patronului de discoteca din Cernisoara: contract de aproape 32 miliarde lei vechi pentru amenajare si modernizare locuri de joaca in municipiul Ramnicu Valcea.

[SCNA1020660 / 30 iul. 2019] Amenajare si modernizare locuri de joaca

  • TIP PROCEDURA: PROCEDURA SIMPLIFICATA
  • TIP LEGISLATIE: LEGEA NR. 98/23.05.2016
  • SECTORIALE: NU
  • TRIMIS LA JOUE: NU
  • PPP: NU
  • DATA TRANSMITERII IN SEAP:30 IUL. 2019
DETALII

Anunt de participare simplificat:

Anunt cu transmitere la JOUE:

Nu
SECTIUNEA I: AUTORITATEA/ENTITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumire si adrese

MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA
Cod de identitate fiscala2540813,
Adresa:Strada: GENERAL PRAPORGESCU, nr. 14, Sector: -, Judet: Valcea,
Localitate:Ramnicu Valcea,
Cod NUTSRO415 Valcea,
Cod Postal:240182,
Tara:Romania,
E-mail:achizitiipublice@primariavl.ro,
Telefon:+40 0250731016/126,
Fax:+40 0250731843,
Persoana de contactIuliana Bunea,
Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)www.primariavl.ro.
Adresa profilului cumparatorului (URL)www.e-licitatie.ro,

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comunaNu .
Contractul este atribuit de un organism central de achizitieNu .

I.4) Tipul autoritatii contractante

Autoritatea regională sau locală

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECT

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Amenajare si modernizare locuri de joaca

Numar de referinta:

2540813/2019/4L

II.1.2) Cod CPV principal:

45112723-9 Lucrari de arhitectura peisagistica a terenurilor de joaca (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului

Tipul contractului: Lucrari

II.1.4) Descriere succinta:

Amenajare si modernizare locuri de joaca conform Caiet de sarcini aprobat. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI ESTE : 3.902.937,42 LEI FARA TVA In aplicarea prevederilor art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 si in masura in care in care termenele prevazute la art. 161 din Legea nr. 98/2016 nu pot fi respectate, autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari in a 6 a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturiNu

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei (fara TVA)

Valoare 3173976.03 (Pentru informatii despre contractele individuale, a se utiliza sectiunea V. Valoarea totala a achizitiei se completeaza automat pe masura ce se adauga contracte in sectiunea V.2)
Moneda: RON.

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

Cod CPV principal:

45112723-9 Lucrari de arhitectura peisagistica a terenurilor de joaca (Rev.2)

Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS

RO415 Valcea

Locul principal de executare:

Ramnicu Valcea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Executie lucrari pentru obiectivul Amenajare si modernizare locuri de joaca conform cerintelor Caietului de sarcini aprobat.
SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Contract de achizitii publice

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica

S-a organizat o licitatie electronicaNu

IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publiceNu
SECTIUNEA V: ATRIBUIREA CONTRACTULUI

V.2) Atribuirea contractului

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.3) Informatii suplimentare

1. Procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică este iniţiată sub incidenţa prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziţie publică este condiţionată de alocarea creditelor bugetare cu această destinaţie, semnarea contractului fâcându-se cu respectarea dispoziţiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice. Având în vedere dispoziţiile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice şi H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câştigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziţiei vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinaţie. In cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contractantă, îşi rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condiţiile în care nu există o altă sursă de finanţare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin (1) Ut. c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică. Ofertanţii din cadrul acestei proceduri înţeleg că Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia şi indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra existenţei unui asemenea prejudiciu. Ofertanţii din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condiţiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-şi întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situaţia descrisă. 2. In cazul in care exista oferte clasate pe primul loc ce prezinta pret egal, se va solicita reofertare printr-o clarificare inaintatata ofertantului, reofertarea se realizeaza prin intermediul SEAP (procedura on-line). 3. Operatorii economici interesati, vor completa DUAE .xml pus la dispozitie de autoritatea contractanta în format electronic, prin intermediul serviciului on-line dedicat, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeană, disponibil la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si il vor transmite in SEAP , semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legislatiei in vigoare, la fel ca si celelalte elemente ale ofertei. 3. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3,
Localitate:Bucuresti,
Cod Postal:030084,
Tara:Romania,
E-mail:office@cnsc.ro,
Telefon:+40 213104641,
Fax:+40 213104642 / +40 218900745,
Adresa (adrese) Internet: (daca este cazul)www.cnsc.ro.

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 si art . 8 din Legea nr.101/2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

Serv. Juridic-Contencios al Primariei mun. Rm. Vâlcea
Adresa:str. G-ral Praporgescu, nr. 14,
Localitate:Ramnicu Valcea,
Cod Postal:240182,
Tara:Romania,
E-mail:primariavl@primariavl.ro,
Telefon:+40 250731016,
Fax:+40 250731843,
Adresa (adrese) Internet: (daca este cazul)www.primariavl.ro.

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

30 iul. 2019

Leave a Response