|marți, decembrie 6, 2022
  • Follow Us!

Primarul comunei Crețeni, Ion Spîrleanu a produs prejudicii și abateri financiare de circa 3,7 miliarde de lei vechi 

Creteni Spirleanu

 

În urma uni control al Curții de Conturi, s-a tras concluzia că primarul comunei Crețeni, Ion Spîrleanu a produs în anul 2017 prejudicii și abateri financiare de circa 3,7 miliarde de lei vechi. Astfel, entitatea nu a constituit fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor prevăzute în buget, pentru anul 2017. Există neconcordanțe între evidența contabilă și cea fiscală la 31.12.2017. Primăria Crețeni nu a calculat și nu a înregistrat în contabilitate amortizarea activelor fixe corporale. La nivelul ordonatorului terțiar de credite Școala Gimnazială Crețeni, nu s-au înregistrat cronologic documentele justificative privind achiziția de combustibil, nu au fost întocmite note de recepție pentru achizițiile de carburanți conform prevederilor legale și nu au fost întocmite bonuri de consum. La nivelul Școlii Gimnaziale Crețeni a fost ținută eronat, în alte conturi decât cele prevăzute de actele normative în vigoare, evidența unor bunuri de natura mijloacelor fixe. Nu s-au înregistrat în contabilitate documente justificative și contabile în perioada la care se referă, pentru toate operațiunile efectuate, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente fiind recunoscute la data plății și nu pe măsură ce acestea s-au produs.

Primăria Crețeni deținea în patrimoniu la data de 31.12.2017 bunuri de natura terenurilor și clădirilor, care alcătuiesc domeniul public și privat al U.A.T.C. Crețeni, înregistrate eronat în contabilitate. Participațiile deținute de Primăria Crețeni la patrimoniul unor asociații și grupuri de interes local, nu sunt înregistrate în contabilitate în contul „Titluri de participare”. Neevidențierea în contul activelor fixe a modernizării efectuate la clădirea Primăriei Crețeni, lucrări recepționate, date în folosință pentru suma totală de 50 mii lei și înregistrarea acestora nejustificat în contul de cheltuieli cu prestări servicii, reparații. Nu au fost evaluate la valoarea de intrare bunurile primite cu titlu gratuit de către unitatea școlară. Nu s-au respectat cerințele generale si specifice de control intern, prevăzute de normele legale în vigoare, nefiind parcurse etapele de organizare și implementare a sistemului de control intern. La nivelul UATC Crețeni nu a fost organizat și nu funcționează un compartiment de audit public intern conform prevederilor din Legea nr. 672/2002 și H.G. 1086/2013 privind auditul public intern în cadrul entităților publice. Nu au fost respectate toate prevederile legale referitoare la controlul financiar preventiv propriu, la nivelul ordonatorului terțiar de credite auditat. Aparatul fiscal local nu a exercitat, ulterior comunicării somației, toate formele de executare silită legale: instituirea popririlor, aplicarea sechestrelor asupra bunurilor mobile sau imobile aparținând debitorilor (acolo unde a fost cazul), constatarea stării de insolvabilitate a debitorilor, conform Codului de procedură fiscală.

Din cauza neurmăririi stadiului fizic al clădirilor edificate de persoanele fizice, în baza unor autorizații de construire al căror termen de valabilitate a expirat în perioada 2016-2017, la nivelul U.A.T.C. Crețeni nu au fost înregistrate și încasate venituri din impozitul pe clădiri. S-a aplicat eronat de către organul fiscal local un procent de numai 0,1%, în loc de 1% la impozitul pe clădiri persoane juridice. Pentru 3 contracte de concesiune și închiriere, clădiri și terenuri aparținând domeniului public al Comunei Crețeni, nu s-a stabilit, evidențiat, urmărită și încasată taxa pe clădiri și pe teren, conform prevederilor Codului fiscal. Nu au fost inventariate în totalitate și în conformitate cu prevederile legale și cu cele ale dispoziției primarului, elementele de activ și datoriile entității. La nivelul Școlii Gimnaziale Crețeni, operațiunea de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii nu s-a efectuat cu respectarea, în totalitate, a prevederilor legale. Primăria Crețeni nu a procedat la reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniu, cel puţin o dată la 3 ani, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Neurmărirea respectării clauzelor contractuale referitoare la termenele de plată și necalcularea de penalități de întârziere pentru neachitarea redevenței datorate de concesionarul serviciului de salubrizare pentru perioada 2015-2017. Efectuarea de cheltuieli aferente unor lucrări și prestări de servicii care în fapt nu au fost executate de către constructori/prestatori.

(Petre Coman)

Leave a Response