|marți, decembrie 6, 2022
  • Follow Us!

Omul „serviciilor“, Ion Molete, patronul firmei de construcții Europan Prod, castiga un contract de aproape 3 milioane de euro de la Primaria Ramnicu Valcea 

Molete

Afaceristul Ion Molete, omul „serviciilor“,  patronul firmei de construcții Europan Prod, castiga un contract de aproape 3 milioane de euro de la Primaria Ramnicu Valcea. Nu ne indoim ca procedura de achizitie a fost corecta, totusi ne intrebam cum de a putut sa fie acceptata la licitatie o firma care si-a batut joc de Parcul Zavoi al municipiului Ramnicu Valcea?!! Este cunoscut faptul ca Europan Prod a executat lucrari in valoare de peste 5 milioane de euro la Parcul Zavoi de care si-a cam batut joc, Primaria Ramnicului fiind nevoita sa intervina, cu bani publici FOARTE MULTI, sa remedieze pagubele survenite ca urmare a BATAII DE JOC – MARCA EUROPAN PROD! Oare de ce nu a remediat problemele Europan Prod?! Nu era prevazuta o GARANTIE de minim 10 ani in contract, asa cum este LEGAL?! Noi intelegem ca acest individ Molete este sustinut de securistul pensionar Ionica (care este si asociat in firma!), Generalul SRI Voinescu si Gheorghe Gherghina de la BNR, dar hai sa nu fim luati cu totii de prosti!!! Punem pariu ca Molete va subcontracta lucrarile, daca nu chiar a facut-o deja, stim noi caror firme, iar o parte din comisioane se vor duce la numele mentionate deja!

Tiberiu Pirnau

Anuntul de atribuire din SEAP:

[SCNA1019408 / 9 iul. 2019] Sediu Administrativ ( proiectare-faza PT si executie lucrari).

  • TIP PROCEDURA: PROCEDURA SIMPLIFICATA
  • TIP LEGISLATIE: LEGEA NR. 98/23.05.2016
  • SECTORIALE: NU
  • TRIMIS LA JOUE: NU
  • PPP: NU
  • DATA TRANSMITERII IN SEAP:9 IUL. 2019
DETALII

Anunt de participare simplificat:

Anunt cu transmitere la JOUE:

Nu
SECTIUNEA I: AUTORITATEA/ENTITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumire si adrese

MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA
Cod de identitate fiscala2540813,
Adresa:Strada: GENERAL PRAPORGESCU, nr. 14, Sector: -, Judet: Valcea,
Localitate:Ramnicu Valcea,
Cod NUTSRO415 Valcea,
Cod Postal:240182,
Tara:Romania,
Telefon:+40 0250731016/126,
Fax:+40 0250731843,
Persoana de contactIULIANA BUNEA,
Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)www.primariavl.ro.
Adresa profilului cumparatorului (URL)www.e-licitatie.ro,

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comunaNu .
Contractul este atribuit de un organism central de achizitieNu .

I.4) Tipul autoritatii contractante

Autoritatea regională sau locală

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECT

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Sediu Administrativ ( proiectare-faza PT si executie lucrari).

Numar de referinta:

2540813/2018/10L

II.1.2) Cod CPV principal:

45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului

Tipul contractului: Lucrari

II.1.4) Descriere succinta:

A)Serviciul de proiectare faza PT-elaborarea documentelor necesare : – Documentaţia tehnica de obtinere a autorizatiei de construire (D.T.A.C.) in conformitate cu Legea 50/1991 actualizata, 2 exemplare in original si pe suport electronic; – Proiect tehnic si detalii de executie elaborat in conformitate cu legislatia in domeniu valabila, inclusiv referitor la cerintele minime de securitate si sanatate pentru santiere temporare sau mobile – Plan de securitate si sanatate – 3 exemplare in original si pe suport electronic; toate planurile proiectului vor fi predate pe suport electronic si in format.dwg; – Documentatia pentru Organizarea de santier în 3 exemplare in original si pe suport electronic; – Caiete de sarcini, antemasuratori, liste de cantitati rezultate din proiectul tehnic – 3 exemplare in original si pe suport electronic; – Devize oferta conform listelor de cantitati din proiectul tehnic – 1 exemplar in original si pe suport electronic; – Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor, acordurilor pentru racordarea la utilitati- 2 exemplare in original si pe suport electronic; – Certificat de performanta energetica (emis pana la data receptiei la terminarea lucrarilor); Proiectantul va asigura asistenta tehnica pe toata durata lucrarilor. Termenul de executie a serviciului de proiectare este de maximum 30 zile.Valoarea estimata a serviciului este de 211.356,74 lei fara TVA. B)Executie lucrari Lucrarile se vor executa numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire si in concordanta cu normativele si prescriptiile tehnice de executie precizate in Proiectul Tehnic. Durata garantiei de buna executie a lucrarilor, conform SF, este de minimum 3 ani. Durata de realizare a lucrarilor este de 12 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.Valoarea estimata totala a lucrarilor este de 12.058.244,50 lei fara TVA. In aplicarea prevederilor art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 si in masura in care in care termenele prevazute la art. 161 din Legea nr. 98/2016 nu pot fi respectate, autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari cu cel putin 6 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturiNu

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei (fara TVA)

Valoare 12162437.56 (Pentru informatii despre contractele individuale, a se utiliza sectiunea V. Valoarea totala a achizitiei se completeaza automat pe masura ce se adauga contracte in sectiunea V.2)
Moneda: RON.

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

Cod CPV principal:

45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)

Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS

RO415 Valcea

Locul principal de executare:

MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Proiectare si executie pentru obiectivul “Sediu Administrativ ( proiectare-faza PT si executie lucrari)”, compus din 3 corpuri. Se obtin urmatoarele suprafete construite pe nivel ( Sc.nivel ), astfel:CORP A – Sc.Subsol = 576 mp, Sc.Parter = 780 mp, Sc.Etaj1 = 764 mp, Sc.Etaj2 = 562 mp;CORP B – Sc.Parter = 774 mp ; CORP C – Sc.Parter = 140 mp. Alte lucrari necesare specifice functiunii sunt:Imprejmuirea incintei,Drumuri si sistematizare verticala – Colectarea deseurilor,Spatii verzi amenajate si perdele de protectie, Documentaţii care se vor elabora :Documentaţia tehnica de obtinere a autorizatiei de construire (D.T.A.C.);Proiect tehnic si detalii de executie; Documentatia pentru Organizarea de santier ;Caiete de sarcini, antemasuratori, liste de cantitati rezultate din proiectul tehnic ; Devize oferta conform listelor de cantitati din proiectul tehnic; Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor, acordurilor pentru racordarea la utilitati;Certificat de performanta energetica );Termenul de executie a serviciului de proiectare este de max.30 zile. Lucrarile se vor executa numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire si in concordanta cu normativele si prescriptiile tehnice de executie precizate in Proiectul Tehnic. Durata garantiei de buna executie a lucrarilor, conform SF, este de minimum 3 ani. Proiectantul va asigura asistenta tehnica pe toata durata lucrarilor. Durata de realizare a lucrarilor este de 12 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.
SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Contract de achizitii publice

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica

S-a organizat o licitatie electronicaNu

IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publiceNu
SECTIUNEA V: ATRIBUIREA CONTRACTULUI

V.2) Atribuirea contractului

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.3) Informatii suplimentare

1. In situatia in care doi sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc, au acelasi pret, comisia de evaluare va solcita ofertantilor sa incarce in SEAP o noua propunere financiara, contractul fiind atribuit ofertantului care are pretul cel mai mic dupa tarnsmiterea noilor propuneri financiare. 2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să detină/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnăturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică); 3. Operatorii economici interesati, vor completa DUAE pus la dispozitie de autoritatea contractanta si il vor transmite in SEAP semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legislatiei in vigoare, la fel ca si celelalte elemente ale ofertei. In vederea completarii DUAE poate fi accesat urmatorul link https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. 4. Operatorul economic interesat de procedura de achiziție solicită clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire aferentă acesteia, va transmite solicitarea prin intermediul SEAP, prin accesarea secțiunii dedicate ”Întrebări” din detaliul procedurii de atribuire/lotului aflate în desfășurare. Clarificarile si/sau eventualele modificari aduse documentatiei de atribuire vor fi facute cunoscute prin crearea unui nou fisier electronic postat prin intermediul SEAP pe site-ul dedicat www.e-licitatie.ro. In conformitate cu prevederile art.160 alin (2) coroborat cu 161 , alin (1) din Legea 98/2016 raspunsul autotitatii contractante va fi transmis o singura data la toate solicitarile de clarificari in termenul de la sectiunea II1.4. Riscurile neaccesarii clarificarilor cad în sarcina operatorului economic.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3,
Localitate:Bucuresti,
Cod Postal:030084,
Tara:Romania,
Telefon:+40 213104641,
Fax:+40 213104642 / +40 218900745,
Adresa (adrese) Internet: (daca este cazul)www.cnsc.ro.

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 si art . 8 din Legea nr.101/2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

Serv. Juridic-Contencios al Primariei mun. Rm. Vâlcea
Adresa:str. G-ral Praporgescu, nr. 14 , Localitatea: Rm. Valcea,
Localitate:Ramnicu Valcea,
Cod Postal:240182,
Tara:Romania,
Telefon:+40 250731016,
Fax:+40 250731843,
Adresa (adrese) Internet: (daca este cazul)www.primariavl.ro.

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

9 iul. 2019

Omul „serviciilor“, Ion Molete, patronul firmei de construcții Europan Prod, acuzat de o țeapă de 1,5 milioane de lei!

spion

 

Patronul firmei de construcții Europan Prod, Ion Molete, trebuie să dea înapoi Regionalei CFR Craiova 1,5 milioane de lei, după ce polițiştii au stabilit că omul de afaceri piteştean a înșelat în acte Căile Ferate, încărcând în devizele unei lucrări cu materiale care fizic nu au ajuns pe șantier. Isprava sa s-a lăsat cu un dosar penal.
n De asemenea, Regionala CFR Craiova l-a acţionat în instanţă pe omul de afaceri, pe rolul Tribunalului Comercial Piteşti fiind la judecată dosarul nr. 629/1259/2013, prin care instituţia urmăreşte să recupereze prejudiciul în valoarea de 1.500.000 lei.
În luna martie, poliţiştii din cadrul IPJ Dolj anunţau faptul că „în urma unui control efectuat de poliţiştii Serviciului Regional al Poliţiei Transporturi Craiova, împreună cu inspectori ai Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dolj la CNCFR pentru verificarea documentelor şi a modului în care au fost efectuate lucrările de reparaţii şi întreţinere a liniilor de cale ferată de pe secţia de cale ferată 900 Bucureşti – Craiova s-a constatat că firma constructoare, Europan Prod Piteşti, a inclus în situaţiile de lucrări cheltuieli fictive în sumă de aproximativ 1.500.000 lei”. Direcţia Generale a Finanţelor Publice Dolj a descoperit în actele CFR Craiova că Europan Prod a inclus în situaţiile de lucrări cheltuieli fictive de aproximativ 1,5 milioane de lei, echivalentul a 1.200 metri cubi de balast, 5.130 de tone de piatră spartă, 4.950 de metri pătraţi de material biaxial şi alte cheltuieli ilegale de transport. În afară de patronul Europan Prod în cauză mai este cercetat şi un reprezentant al Sucursalei Craiova a Centrului Regional de Exploatare Întreţinere şi Reparaţii CFR, suspectat de abuz în serviciu, pentru că în calitate de diriginte de şantier avea obligaţia de a urmări şi certifica toate cheltuielile incluse în devizele de lucrări. Ion Molete a fost cercetat pentru fals intelectual, deoarece a întocmit devizele de lucrări inserând materiale şi operaţiuni care, în realitate, nu au fost executate, dar au fost decontate. Omul s-a gândit că nu va băga nimeni în seamă o pierdere de un milion şi jumătate de lei şi pentru a merge afacerea strună s-a înţeles şi cu dirigintele de şantier să-i dea o mână de ajutor. Amândoi s-au trezit cu un ditamai dosarul penal pe cap, omul de afaceri fiind cercetat pentru fals în acte, iar angajatul Căilor Ferate pentru abuz în serviciu.
Finanțele Dolj au pus sechestru pe bunurile Europan Prod
În luna mai, Direcția Finanțelor Dolj a dat publicităţii anunţul cu privire la organizarea primei licitaţii publice pentru vânzarea bunurilor mobile sechestrate, proprietate a debitorului SC Europan Prod filiala Râmnicu Vâlcea, în dosarul de executare nr. 65/2013. Finanţele din Dolj au pus sechestru pe mai multe bunuri ale societăţii Europan Prod, printre care mai multe autoturisme Skoda, dar şi pe mai multe utilaje, un încărcător frontal, un ifron, cam tot ce au găsit inspectorii fiscali şi poliţiştii prin curtea societăţii. Conform surselor noastre, licitaţia nu a   fost dusă la bun sfârşit, din lipsă de clienţi, urmând o nouă sesiune. Cum se spune pe româneşte, patronul piteştean a ajuns şi bătut, şi cu banii luaţi, pentru ţeapa de 1,5 milioane de lei. (ziarulancheta.ro)

Modernizarea Parcului Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, câştigată de Molete, prietenul primarului interimar Gigi Matei

Potrivit www.arenavalceana.ro, rugat să spună care mai este soarta proiectului privind modernizarea Parcului Zăvoi, primarul interimar al Râmnicului, Ion Gigi Matei, a făcut cunoscut că, recent, s-a semnat contractul de lucrări. “Săptămâna trecută, s-a semnat contractul de execuţie cu firma care a câştigat licitaţia privind modernizarea Parcului Zăvoi. Licitaţia a fost câştigată cu 60 la sută din valoarea iniţială. Asta spune multe. Acest proiect a stârnit multe controverse. Eu spuneam că proiectul a fost făcut cumva cu dedicaţie, aşa cum reiese şi din rapoartele organismelor de control de la Finanţe şi ale preşedintei comisiei de la prima licitaţie. De la 19 milioane de lei, s-a ajuns la peste 11 milioane”, a anunţat social-democratul. La întrebarea “a câştigat cine vă aşteptaţi?”, Matei a răspuns scrâşnind din dinţi: “Nu, nu ştiu. (…) A câştigat Europan Prod (n. red. – compensări cu Edion).

În atenţia şefului SRI Vâlcea:

Potrivit unor surse apropiate lui Ion Molete, patronul de la Europan Prod, acesta se laudă că este ajutat să câştige licitaţiile cu bani publici de „prieteni din servicii“. Păi e „frumuşel“ măi băieţi?  Se pare că şi ultima licitaţie a câştigat-o la fel… Trebuie analizate cu maximă atenţie legăturile lui Molete cu angajaţi din instituţii ale statului. Jos labele de pe Vâlcea!

 

Afaceristii Gogu Stan si Ion Molete au dat de belea ! Carmangeria „Carmen” de la Bascov executata de BRD iar Europan Prod a intrat in faliment !


gogu stanProbleme mari pentru cunoscutii oameni de afaceri pitesteni Gogu Stan si Ion Molete scrie ziarulprofit.ro. Daca primul poate regreta acum ca l-a mincat undeva sa intre in afaceri dupa ce stransese ceva banuti in perioada in care a fost mare sef la Muntenia, al doilea, sponsor generos pe vremuri al PDL, poate jubila daca va reusi sa-si inchida firma, Europan Prod SA fara datorii sau alte probleme generte de creditori.

Gogu Stan ramane fara fabrica de mezeluri de la Bascov
In momentul de fata Ion Molete nu are altceva de facut decat sa astepte ca BRD sa ii vanda mandretea de carmangerie de la Bascov pentru ca banca sa isi recupereze niste bani imprumutati omului de afaceri cu ceva timp in urma. Creditul a fost garantat cu aceasta fabrica, iar cum banca nu vrea sa piarda a scos la mezat carmangeria Carmen si abator compus din 4 constructii in suprafata de 1340.85 mp plus terenul in suparafata de 1976 mp. Pretul de vanzare este unul urias, mai exact 407.500 euro. Gogu de la Carmen are probleme nu nunmai cu creditele la BRD dar si cu fiscul dar si alti crediori asa ca, spun sursele, acesta incearca sa paraseasca definitiv mediul de afaceri.

Leave a Response