|joi, decembrie 2, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Local a decis vânzarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, din 3 blocuri aflate în Ostroveni 

large_12-8-10--22-34-51blocuri anl_2 pp

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 iulie 2019, a decis vânzarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, din blocurile W3, W4 şi W5, situate în strada Nicolae Iorga, în vederea acoperirii cheltuielilor de evidenţă şi vânzare a apartamentelor din blocurile menţionate. S-a stabilit comisionul de 1% la valoarea de vânzare a locuinţei, comision care se include, împreună cu valoarea de vânzare a locuinţei, în preţul final de vânzare al acesteia. Valoarea de vânzare a locuinţelor se calculează conform prevederilor Legii nr. 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare, de către personalul Direcţiei Dezvoltare Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului, la data vânzării efective a acestora. Locuinţele menţionate au fost repartiza e solicitanţilor înscrişi în lista de priorităţi aprobată de Consiliul Local prin hotărârea nr. 189/19.05.2017.

În conformitate cu prevederile legale, locuinţele pentru tineri destinate închirierii se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, după expirarea a minimum 1 an de închiriere neîntreruptă către acelaşi titular şi/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condiţiile legii, fără ca vânzarea să fie condiţional de vârsta solicitantului. Valoarea de vânzare a acestor locuinţe se calculează de către autorităţile administraţiei publice locale în a căror administrare se află imobilele respective, potrivit legii, şi reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat, multiplicată cu suprafaţa construită efectivă, inclusiv cotele indivize, diminuată cu amortizarea calculată de la data punerii în funcţiune a locuinţei p£nă la data vânzării acesteia.

Prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2097/05.07.2019, s-a stabilit că, pentru anul 2019, valoarea de înlocuire este de 1916,42 lei/mp, inclusiv TVA. Pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative mai sus amintite, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a demarat procedurile administrative necesare vânzării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, respectiv au fost întocmite documentaţiilor de cadastru pentru dezmembrarea imobilului – teren în mai multe corpuri de proprietate, a fost întocmit actul de dezmembare al terenului şi au fos înscrise în cartea funciară loturile de teren şi imobilele – construcţii blocuri W3, W4 şi W5. De asemenea, au fost întocmite documentaţiile tehnice de cadastru pentru fiecare unitate locativă în parte cu stabilirea suprafeţelor construite desfăşurate inclusiv cotele indivize aferente, actul de dezmembrare/apartamentare pentru celor 3 blocuri şi apoi înscrierea în cartea funciară a fiecărei unităţi locative.

(Petre Coman)

Leave a Response