|miercuri, mai 19, 2021
  • Follow Us!

Simian Vlad Oprea a primit „verde” din partea Consiliului Local să construiască mai multe blocuri în Piața Simian din centrul Râmnicului 

constructii

Simian Vlad Oprea a primit „verde” din partea Consiliului Local să construiască mai multe blocuri în Piața Simian din centrul Râmnicului


După mai multe amânări, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat până la urmă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi RLU – „Modificare Plan Urbanistic Zonal Subzona Simian, strada Gib Mihăescu nr. 8”, beneficiar Simian Vlad Oprea, cu respectarea următoarelor condiţii: construcţiile propuse se vor autoriza doar după demolarea construcţiilor existente pe teren; concomitent cu realizarea construcţiilor propuse se vor executa amenajarea terenului şi a utilităţilor, inclusiv a dotărilor necesare funcţionării întregului ansamblu; utilităţile se vor asigura pe cheltuiala investitorului; păstrarea servituţii de trecere existentă pentru proprietatea învecinată de pe latura de Nord (RCS-RDS); imobilul se va racorda la utilităţile existente în zonă, pe cheltuiala investitorului; respectarea dreptului de superficie a municipiului Râmnicu Vâlcea cu privire la terenul aferent conductei de reţea publică de alimentare cu apă, identificată în planul de situaţie la avizul Societăţii Apavil SA nr. 21809/01.08.2018. Termenul de valabilitate al documentaţiei aferentă PUZ şi RLU este de 5 ani de la data aprobării acesteia. Raportul informării şi consultării publicului prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea şi revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare e teritoriului face parte integrantă din prezenta hotărâre. Orice dezmembrare ulterioară a terenului reglementat se va face cu respectarea bilanţului teritorial aprobat prin Planul Urbanistic Zonal. Responsabilitatea privind exact tatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea şi conţinutul documentaţiei de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparţin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentaţiei de urbanism.
Terenul din Piața Simian, în suprafaţă de 2,5064 ha, se află în intravilanul municipiului, conform PUG – Zona Centrală. Pentru edificarea obiectivelor propuse a fost emis certificatul de urbanism nr. 544/9724 din 11.04.2018 a cărei valabilitate a fost prelungita pana in data de 11.04.2020, prin care s-a stabilit necesitatea intocmiri documentaţiei de modificare a PUZ Centrala – subzona Simian. Scopul documentaţiei de urbanism PUZ este reglementarea modului de construire, funcţiunea subzonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de ocupire al terenului (CUT), procentul de ocupare al terenului (POT), retragerea clădirilor faţă de aliniament, distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, reorganizarea spaţiilor de parcare, a utilităţilor necesare, circulaţia pietonala si carosabila in interiorul zonei in conformitate cu condiţiile stabilite prin avize de specialitate si legislaţia specifica in vigoare. Se vor asigura circulaţii carosabile si pietonale, retele si utilitati redimensionate conform normelor si normativelor tehnice in vigoare, accese aferente persoanelor cu handicap locomotor pentru spatiile publice, se vor asigura accese carosabile separate pentru clienţi si deservire spatii comerciale parcajele si garajele. Se vor asigura plantații și spații verzi, conform subzonei funcţionale și regulamentului aferent.
(Petre Coman)

Leave a Response