|miercuri, mai 19, 2021
  • Follow Us!

Abateri financiar-contabile de 7 miliarde de lei vechi descoperite de Curtea de Conturi la Primăria Grădiștea 

Boiangiu-Ilie-800x445

 

În urma unui control al Curții de Conturi la Primăria comunei Grădiștea, condusă de liberalul Ilie Boiangiu, s-au descoperit în anul 2017 abateri financiar-contabile în sumă de circa 7 miliarde de lei vechi. Astfel, estimarea veniturilor proprii ale bugetului local al Primăriei Grădiștea pe anul 2017 nu a avut la bază constatarea, evaluarea şi inventarierea materiei impozabile şi a bazei de impozitare în funcţie de care se calculează impozitele şi taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor obţinute din acestea, precum şi alte elemente specifice, în scopul evaluării corecte a veniturilor. Nerespectarea obligaţiei de către ordonatorul principal de credite de a prezenta în şedinţă publică în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrele expirate și în luna decembrie pentru trimestrul IV, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni.

Nu au fost respectate prevederile legale privind conducerea unei evidențe contabile separate/analitice a veniturilor și cheltuielilor privind activitățile autofinanțate desfășurate în cadrul entității, respectiv activitatea Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, activitatea din cadrul Târgului comunal și activitatea din cadrul Spațiului public de recreere. La nivelul unității de învățământ preuniversitar de stat din subordine, Liceul Teoretic Grădiștea, s-a constatat că nu au fost înregistrate în evidența contabilă provizioane pentru cheltuieli de natura drepturilor salariale și sume reprezentând daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, rezultate din hotărâri judecătorești definitive. În anul 2017, în baza programului anual al achizițiilor publice și a bugetului aprobat, s-au achiziționat bunuri de natura activelor fixe corporale independente în valoare de 76 mii lei, care aparțin domeniului privat al unității administrativ-teritoriale și care au fost înregistrate eronat în contul ”Active fixe corporale în curs de execuție”, fapt ce a condus la necalcularea și neînregistrarea amortizării acestora ca element de cheltuială operațională la data întocmirii situațiilor financiare.

Nu a fost înregistrată în evidența contabilă, în contul ,,Titluri de participare” valoarea părților sociale deținute la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea. S-au identificat neconcordanțe între evidența contabilă și evidența tehnico-operativă referitoare la valoarea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale. La nivelul Primăriei Grădiștea nu s-a organizat auditul public intern în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, deși aceasta a efectuat plăți în anul 2017 care au depășit pragul de 100 mii euro. Sistemul de control intern a fost proiectat parțial și nu funcționează în conformitate cu prevederile legale, fiind identificate următoarele deficiențe: nu au fost identificate funcțiile sensibile la nivelul ordonatorului principal de credite și nu au fost luate măsuri suficiente și adecvate pentru a reduce la un nivel acceptabil riscurile asociate funcțiilor sensibile; nu s-a asigurat separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni în cadrul instituției; nu există un sistem efectiv de monitorizare a modului de implementare și funcționare a controlului intern/managerial.

Primăria Grădiștea nu respectat în totalitate obligația de a se vira cota de 40% la Consiliul Județean Vâlcea din veniturile încasate reprezentând impozitul pe mijloacele de transport cu masa egală sau mai mare de 12 tone, datorată bugetului județului. Nu au fost respectate prevederile legale privind aplicarea măsurilor de executare silită în totalitate, gradual, la termenele prevăzute de Codul de procedură fiscală. S-a constatat faptul că există debite prescrise reprezentând impozit pe teren, în sumă de 2 mii lei. Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului prin nerespectarea în totalitate a prevederilor legale. Nu au fost inventariate în totalitate elementele de activ datorii și capitaluri proprii, astfel: nu au fost supuse verificării și confirmării creanțele și datoriile față de terți pe baza extraselor soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor de creanțe și datorii; nu a fost verificată realitatea soldurilor conturilor contabile pentru elementele de activ, datorii și capitaluri proprii.

Neconsemnarea zilnică a operațiunilor de încasări efectuate prin casieria Primăriei Grădiștea în registrul de casă. Potrivit datelor înscrise în registrul de casă a rezultat că încasările cu numerar se evidențiază săptămânal sau chiar lunar, fiind denaturat rulajul zilei în care se efectuează încasări. În anul 2017 au fost cuprinse în bugetul aprobat, cheltuieli de natura investițiilor care nu au fost incluse în programul de investiții publice și care au fost decontate de la titlul II ,,cheltuieli materiale”.

(Petre Coman)

Leave a Response