|vineri, aprilie 23, 2021
  • Follow Us!

Toți parlamentarii PSD de Vâlcea susțin îmbunătățirea Legii educaţiei fizice şi sportului 

parlamentari-cu-mana-sus

 

Luna trecută, cei patru deputați PSD de Vâlcea (Vasile Cocoș, Daniel Oteșanu, Eugen Neață și Ovidiu Popa) au semnat propunerea legislativă privind proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, după ce anul trecut senatorul Bogdan Matei a făcut același lucru. „Prin adoptarea Legii nr. 90/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 de către Parlamentul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 aprilie 2018, au fost aduse modificări de substanţă cu privire la raporturile juridice dintre participanţii la activitatea sportivă şi structurile sportive de drept public şi/sau privat, dar şi reglementări exprese cu privire la finanţarea acordată din fonduri publice de către autorităţile administraţie publice centrale şi locale. Cu toate acestea, în urma procesului de implementare a măsurilor reglementate prin Legea nr. 90/2018 s-a creat o situaţie discriminatorie între administraţia publică centrală versus administraţia publică locala cu privire la categoriile de cheltuieli care pot fi efectuate în cadrul programelor/proiectelor sportive, aşa cum sunt acestea enumerate la art. 67A1 alin. (2) din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, prin dispoziţiile art. art. 67A1 alin. (3) din Legea nr. 69/2000 se reglementează faptul că prin hotărâre a organului deliberativ se stabilesc condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanţi la activităţile sportive, dispoziţie legală care nu conţine norme de trimitere la dispoziţiile art. 67A1 alin. (2) din Legea nr. 69/2000, pentru autortăţile publice locale, născându-se în acest sens, o suspiciune rezonabilă de excludere a unor capitole de cheltuieli, mai ales cu privire la plata veniturilor financiare către participanţii la activitatea sporivă de către structurile sportive de drept public ale administraţiei publice locale. În acest context, prin propunerea stabilită la primul punct din iniţiativa legislativă se propune remediera acestei situaţii prin introducerea alături de autorităţile publice centrale şi/sau instituţiile subordonate acestora, a autorităţilor publice locale. Referitor la cea de-a doua propunere, precizăm că prin adoptarea Legii nr. 90/2018 au fost modificate dispoziţiile prevăzute la lit. f) din Anexa la Legea nr. 69/2000 prin eliminarea sintagmei „lit. a)-c fară ca aceaşi sintagmă să fie eliminată din dispoziţiile art. 67A1 alin. (1A1) din Legea nr. 69/2000, prin care se reglementează în esenţă posibilitatea participanţilor la activitatea sportivă de a încheia cu structurile sportive, fie contracte de activitate sportivă, fie contracte individuale de muncă. În acest context s-a ajuns la o situaţie în care definiţia privind încheierea contractului de activitate sportivă de către participanţii la activitatea sportivă să fie în

contradicţie cu dispoziţiile art. 67A1 alin. (1A1) din Legea nr. 69/2000, aspect sesizat atât de către federaţiile sportive naţionale cât şi de către administraţia publică locală. În acest context, prin adoptarea acestei modificării a Legii nr. 69/2000 se reglementează posibilitatea ca toţi participanţii la activitatea sportivă prevăzuţi la art. 67A1 alin. (1) din lege, să poată încheia contracte de activitate sportivă, în acord cu prevederile dispuse la lit. f) din Anexa la Legea nr. 69/2000, situaţie care ar conduce la unificarea dispoziţiilor legale cu privire la tipurile de contracte încheiate de către participanţii la activitatea sportivă. Referitor la cea de-a treia popunere de modificare a legii precizăm că se propun efecte juridice concrete la dispoziţiile art. 88A1 din Legea nr. 69/2000. În aceste sens, apreciem necesară precizarea că, la acest moment dispoziţiile art. 88A1 din Legea nr. 69/2000, nu pot produce efecte juridice motivat de insuficienţa normei legale în raport cu regimul juridic al persoanelor juridice de drept privat şi de utilitate publică, care au dobândit personalitate juridică în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la aociaţii şi fundaţii adoptată cu modificări, prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ultrioare. De asemenea, precizăm că structurile de utilitate publică vizate de norma legală vizează în principal federaţiile sportive naţionale pe ramură de sport, care au statut de utilitate publică prin raportare la dispoziţiile art. 35 alin. (2) dn Legea nr. 69/2000, dar şi persoanele juridice care au dobândit statutul de utlitate publică în temeiul art. 40 din Legea nr. 246/2005. Prin propunerea legislativă se prevăd două ipoteze în care adunarea generală extrordinară a unei structuri de utilitate publică poate fi convocată. În prima ipoteză, elementul determinat este legat de îndeplinirea condiţiilor cerute de lege pentru constituirea organului executiv al federaţiei. în acest sens, membrii organului executiv sunt înscrişi în Registrul Special al Federaţiilor de pe lângă Tribunalul în care federaţia îşi are înregistrat sediu, respectiv similar în cazul asociaţiilor de utilitate publică, după ce în prealabil a obţinut avizul expres prevăzut de dispoziţiile art. 36 alin. (4) din Legea nr. 69/2000. În a doua ipoteză, este reglementată excepţia de la regulă. Astfel, pot exista situaţii în care pe fondul încălcării actelor constitutive, a statutelor, a actelor normative de către organele executive ale federaţiilor sportive naţionale pe ramură de sport, acestea nu mai îndeplinesc condiţiile cerute de lege, pentru ca actele emise de către acestea să fie validate de către autorităţile publice sau instanţele de judecată. În această situaţie, prin propunerea de modificare şi completare a art. 88A1 din Legea nr. 69/2000, se asigură cadrul legal necesar pentru a conferi normei legale eficienţă şi predictibilitate, respectiv abilitarea Ministerului Tineretului şi Sportului să poată asigura respectarea condiţiilor legale de către federaţiile sportive naţionale pe ramură de sport, prin convocarea de către acesta a unei adunări generale extraordinare pentru alegerea altor organe executive de către membrii asociaţi ai federaţiei, sau remedierea de către organul de conducere al federaţiei a unor încălcări a actelor constitutive, a statutelor, sau a actelor normative. De asemenea, prin dispoziţiile propuse s-a reluat reglemntarea competenţei adunării generale aşa cum este aceasta prevăzută la dispoziţiile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 246/2005 cu respectarea dispoziţiilor statutare privind desfăşurarea unei adunări generale a structurilor de utilitate publică. Totodată, iniţiativa legislativă abilitează ministrul tineretului şi sportului să aprobe prin ordin procedura de convocare a adunării generale extraordinare, respectiv la modul de convocare, obiectul convocării şi ordinea de zi a adunării generale extraordinare a structurilor de utilitate publică”, se arată în expunerea de motive.

Leave a Response