|joi, august 5, 2021
 • Follow Us!

Sedinta de Consiliu Local la Ramnicu Valcea. Se voteaza rectificarea bugetului local şi a listelor de investiţii pe anul 2019 

primaria-ramnicu-valcea-cladire-4-1

 

 

          DISPOZIŢIA NR. 2026

privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

           

 

             Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

Având în vedere Referatul Serviciului Administraţie Publică Locală, Registrul Agricol si Arhivă, înregistrat sub nr. 25010 din data de 20.06.2019, prin care se propune emiterea unei dispoziţii privind convocarea Consiliului Local, în şedinţă ordinară, în data de 25.06.2019,      ora 13.00;

În temeiul prevederilor art.39, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza art.68 şi art.115 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite următoarea

 

                                              D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 25.06.2019, ora 13.00, în sala de şedinţă a Primăriei, cu următoarea

 

                                               ORDINE DE ZI: 

 1. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listelor de investiţii pe anul 2019.
 2. Raport şi proiect de hotărâre privind reactualizarea devizului general aferent obiectivului ”Grădiniţa cu 4 grupe – Şcoala Waldorf – lucrări de construire corp multifuncţional”.
 3. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Amenajare parc Zona Nord” şi a cheltuielilor aferente.
 4. Raport şi proiect de hotărâre privind demararea procedurilor legale în vederea contractării unui împrumut bancar pentru investiţii în valoare de 25.000.000 lei.
 5. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aflate în patrimoniul Municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2018 şi aprobarea casării-declasării bunurilor degradate, uzate fizic şi moral.
 6. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea şi al Direcţiei Poliţiei Locale.
 7. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Creşe şi Asistenţă medicală unităţi şcolare.
 8. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea.
 9. Raport şi proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a imobilului – teren în suprafaţă de 9635 m.p., situat în Calea lui Traian nr. 201, aflat în domeniul public al judeţului Vâlcea.
 10. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Râmnicu Vâlcea cu judeţul Vâlcea în vederea susţinerii proiectului pentru înfiinţarea unui Centru de permanenţă fix în Municipiul Râmnicu Vâlcea, precum şi aprobarea modelului cadru al contractului de asociere.
 11. Raport şi proiect de hotărâre privind completarea anexei 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a parcărilor cu plată aflate pe domeniul public.
 12. Raport şi proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor puncte de colectare a deşeurilor menajere.
 13. Raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea unui imobil teren cu destinaţia de drum public.
 14. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.186/26 iulie 2011, aşa cum a fost completată şi modificată ulterior, referitoare la stabilirea unor condiţii de acces în Baza de agrement Ostroveni şi Grădina Zoologică.
 15. Raport şi proiect de hotărâre privind redistribuirea unei autorizaţii taxi.
 16. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – Modificare PUZ Subzona Simian, strada Gib Mihăescu nr.8, beneficiar Simian Vlad Oprea.
 17. Raport şi proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de Onoare al municipiului” doamnei Carmen Mărculescu Farcaş.
 18. Raport şi proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Municipiului” doamnei Victoria Gibescu.
 19. Întrebări, interpelări, petiţii, informare consilieri locali.

Art.2. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– Tuturor membrilor Consiliului Local.

 

 

          PRIMAR,                                                                             AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE        

       Mircia GUTĂU                                                                               SECRETAR MUNICIPIU,

                                                                                                       jurist Ion DIDOIU 

 

 

 

                                                                                                             Râmnicu Vâlcea, 20.06.2019

 

 

Leave a Response