|vineri, iulie 30, 2021
  • Follow Us!

Nereguli la Primaria Olanu depistate de Curtea de Conturi 

gheorghe-anghel-primarul-comunei-olanu-valcea

 

Inspectorii Camerei de Conturi Vâlcea au descoperit că primarul din comuna Olanu, liberalul Gheorghe Anghel, a efectuat în anul 2017 plăți în sumă de circa 10.000 euro la lucrări aferente obiectivelor de investiții „Asfaltare drumuri de interes local în comuna Olanu, județul Valcea”, „Modernizare drumuri de interes local în comuna Olanu, județul Valcea”, „Prima înființare de rețea publică de apă uzată în comuna Olanu, judetul Valcea”, facturate, recepționate… dar neexecutate. Nu a fost constituit fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor prevăzute în buget. Existența unor neconcordanțe între evidența contabilă și cea fiscală la data de 31 decembrie 2017, în sumă de 42 mii lei. La nivelul ordonatorului terțiar de credite Școala Gimnazială Olanu a fost înregistrată eronat, în alte conturi decât cele prevăzute de actele normative în vigoare, contravaloarea unor bonuri valorice carburanți auto, în valoare totală de 9 mii lei.

La Primăria Olanu nu s-au înregistrat în evidența contabilă, conform prevederilor legale, unele operațiuni de intrare a unor elemente patrimoniale de natura titlurilor de participare. Nu au fost evaluate la valoarea de intrare bunurile provenind din donații, respectiv nu au fost înregistrate în evidența contabilă a Școlii Gimnaziale Olanu, la valoarea justă stabilită conform prevederilor legale. Înregistrarea eronată în contabilitate a elementelor patrimoniale în valoare de 343 mii lei. Sistemul de control intern managerial a fost proiectat, dar a fost implementat cu deficiențe. Activitățile importante din cadrul entității nu au proceduri formalizate actualizate pe baza prevederilor legale în vigoare; nu a fost efectuat inventarului funcțiilor sensibile la nivelul compartimentelor; nu s-a implementat Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul Primăriei Olanu.

Nu a fost organizat și nu funcționează un compartiment de audit public intern conform prevederilor legale în vigoare privind auditul public intern în cadrul entităților publice. La nivelul Școlii Gimnaziale Olanu au fost încheiate angajamente legale, aprobate de către ordonatorul de credite fără ca acestea să fi fost supuse, în prealabil, vizei de control financiar preventiv propriu. Persoana care exercită controlul financiar preventiv propriu este implicată, prin sarcinile de serviciu, în efectuarea operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu, respectiv deține și calitatea de administrator financiar, fapt ce contravine prevederilor legale în vigoare. Primăria Olanu nu a operat în evidența separată și neînregistrarea în contabilitatea extrabilanțieră a sumelor datorate bugetului local de contribuabili pentru care s-a constatat starea de insolvabilitate, fără bunuri sau venituri urmăribile, în sumă de 11 mii lei. Neaplicarea măsurilor de executare silită, conform prevederilor legale, pentru obligații de plată restante. Din cauza neurmăririi stadiului fizic al clădirilor edificate de persoanele fizice, în baza unor autorizații de construire al căror termen de valabilitate a expirat în perioada 2016-2017, la nivelul Primăriei Olanu nu au fost înregistrate și încasate toate veniturile din impozitul pe clădirile deținute de persoanele fizice.

(Petre Coman)

Leave a Response