|joi, august 5, 2021
  • Follow Us!

Nereguli în derularea a 6 investiții depistate în curtea primarului liberal din Mateești, Valerian Alexie 

Alexie Valerian1

 

În urma unui control al Curții de Conturi la Primăria Mateești, condusă de primarul liberal Valerian Alexie, s-a descoperit faptul că la șase lucrări de investiții, deși au fost recepționate la terminarea lucrărilor în 2017, nu au fost înregistrate ca active fixe corporale aparținând domeniului public local, la valoarea totală de 181 mii lei. Echipamentul I.T. – Biblionet, în valoare totală de 9 mii lei, deși este amplasat în cadrul Bibliotecii publice Mateești, nu este înregistrat în evidența contabilă a entității verificate, contrar dispozițiilor legale în vigoare. Primăria Mateești nu are înregistrat în evidența contabilă și tehnic-operativă opt piese de mobilier, în valoare de 5 mii lei. La Școala Gimnazială comuna Mateești, deși sistemul de control intern este proiectat și funcționează, la nivelul instituției de învățământ auditate este constituită o structură cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică, referitoare la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern, în conformitate cu prevederi legale abrogate și care are în componență persoane care nu se mai regăsesc în organigrama și ștatul de funcții ale instituției. Nu a fost organizat auditul public intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare, deși s-au efectuat plăți în anul 2017, care au depășit pragul de 100 mii euro. Neexercitarea controlului financiar preventiv propriu în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv au fost constatate ordonanțări la plată, care nu au viza de control financiar preventiv propriu.

Primăria Mateești a produs un prejudiciu în bugetul local, în sumă totală de 4 mii lei, reprezentând spor pentru conducerea și actualizarea Registrului electoral, acordat necuvenit pentru două persoane autorizate, timp de trei luni, care au beneficiat de 5 clase de salarizare succesive suplimentare, la care se adaugă contribuțiile sociale aferente, datorate de angajator, sume exonerate la plată conform dispozițiilor Legii nr. 78 din 28 martie 2018. Pentru anii 2016 și 2017, nu s-au finalizat și nu s-au valorificat rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, casarea și dezmembrarea efectivă a bunurilor degradate și/sau inutilizabile. Existența unor deficiențe la inventariere, după cum urmează: nu s-au valorificat rezultatele și nu s-a recuperat contravaloarea obiectelor de inventar (veselă), constatate lipsă, la Căminul Cultural – Sala de Nunți, în valoare de 4 mii lei; nu au fost inventariate activele corporale în curs de execuție pe stadii fizice de execuţie; nu au fost luate gestionarilor declaraţii la începutul şi la sfârşitul operaţiunii de inventariere; nu a fost inventariat fondul de carte aparținând bibliotecii publice comunale (10.713 volume). Deşi există activităţi de gestionare de bunuri materiale şi băneşti, pentru persoanele care au îndeplinit aceste activităţi și au calitatea de gestionari, nu s-a constituit garanţia materială în cuantumul stabilit de reglementările legale în vigoare. Pentru perioada 2016-2018, operatorul economic de salubrizare nu a achitat redevență, deși prin contractul de concesiune a serviciului public de salubrizare, aceasta a fost prevăzută.

Tot Primăria Mateești nu a prevăzut în bugetul local fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului local, atât pentru exercițiul bugetar al anului 2017, cât și pentru cel al anului în curs. Fundamentarea veniturilor proprii pentru anul 2017 este peste nivelul realizărilor din anul 2016, cu toate că gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugete, în ultimii 2 ani a fost mai mic de 97 % pe fiecare an. Nu au fost regularizate sumele rămase neutilizate la finele anului în contul ordonatorului de credite cu bugetul de stat, de la care acestea au fost încasate. La nivelul Primăriei Mateești nu a fost calculată și înregistrată în contabilitate amortizarea mijloacelor fixe. La Școala Gimnazială comuna Mateești ordonator terțiar din subordinea Primăriei Mateești, un element component al unui imobil a fost achitat din prevederile bugetare pentru bunuri și servicii și înregistrat ca material consumabil.

(Petre Coman)

Leave a Response