|luni, noiembrie 28, 2022
  • Follow Us!

Municipalitatea va achiziţiona „spațiul comercial” de lângă Podul Vinerii Mari pentru a-l demola și a moderniza zona 

Ramnic imobil

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2019, a decis demararea procedurilor de achiziţionare a imobilului-construcţie şi teren în suprafaţă de 239,44 mp, situat în Râmnicu Vâlcea, zona 1 Mai (de lângă podul Vinerii Mari). Achiziţionarea imobilului, precum şi raportul de expertiză tehnică de evaluare a acestuia vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local, într-o şedinţă ulterioară.

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 19/26 februarie 2002, între Municipiul Râmnicu Vâlcea şi soții Braşoveanu Ştefan şi Braşoveanu Vasilica a fost încheiat contractul de schimb, prin care aceştia din urmă au dobândit în proprietate un teren pentru construcţii în suprafaţă de 239,44 mp situat în Râmnicu Vâlcea, zona 1 Mai – Aleea Olăneşti nr. 1, împreună cu o construcţie cu destinaţia WC public subteran în suprafaţă de 57,48 mp, situată pe terenul de mai sus, construcţie ce aparţinea domeniului public al municipiului. Conform prevederilor art. 3 din hotărâre, schimbul de imobile urma a se va realiza cu păstrarea funcţiei de utilitate publică a construţiei subterane (WC), obligaţie preluată şi în contractul de schimb. Această construcţie a fost desfiinţată, în baza Autorizaţiei de desfiinţare nr. 120/3928 din 14.03.2003, iar ulterior a fost obţinută pentru PRIMEXVIL SRL, autorizaţia de construire nr. 585/21931 din 12.08.2003, pentru „Spaţii comerciale şi prestări servicii, sistematizare verticală (amenajare alei pietonale, realizare zid de sprijin, remodelare Aleea Olăneşti), grupuri sanitare, organizare de şantier”. Conform autorizaţiei de construire, realizarea grupurilor sanitare în soluţie definitivă şi toate amenajările executate în afara perimetrului proprietatea Braşoveanu, se vor executa pe cheltuiala acestuia, fără pretenţii de despăgubire, rămânând în domeniul public şi de utilitate publică.

Din anexa nr. 1 – Releveu plan demisol, la procesul verbal de recepţie nr. 80/03.04.2008 privind stadiul lucrărilor realizate, întocmit în baza Legii nr. 571/2003, de către reprezentanţii Direcţiei Economico-Financiare, ai Serviciului Urbanism şi Biroului Juridic, rezultă că suprafaţa spaţiului amenajat în baza autorizaţiei de construire mai sus menţionată, cu destinaţia de grup sanitar (4 cabine de WC şi 2 băi), este de 16,81 mp. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 221/29.08.2013, s-a aprobat preluarea de către Municipiu, în folosinţă cu titlu gratuit, a spaţiului amenajat cu destinaţia de grup sanitar, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, în vederea utilizării acestuia ca toaletă publică. În acest sens, între PRIMEXVIL SRL reprezentat legal de Braşoveanu Vasilica şi Municipiul Râmnicu Vâlcea a fost încheiat contractul de comodat nr. 31233/13.09.2013, a cărui perioadă de valabilitate a expirat.

Spaţiul respectiv a fost administrat ca toaletă publică de către PIEŢE PREST SA, operatorul căruia i s-au delegat aceste servicii de administrare a domeniului public şi privat. În data de 16.08.2017, în baza Contractului de vânzare-cumpărare, societatea PRIMEXVIL SRL devine proprietara terenulului în suprafaţă de 239,44 mp, pe care a fost edificată construcţia descrisă mai sus. Terenul este înscris în Cartea Funciară nr. 35616 şi este grevat de sarcini, fiind ipotecat în favoarea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, iar construcţia este înscrisă în Cartea Funciară cu menţiunea „fară acte”. Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Râmnicu Vâlcea aplicabile subzonei L3 în care este situat imobilul construcţie şi teren descris mai sus, respectiv interzicerea construcţiilor provizorii de orice natură şi ţinând seama că spaţiul comercial şi de prestări servicii realizat în baza Autorizaţiei de construire nr. 585/21931 din 12.08.2003, afectează negativ aspectul urbanistic al zonei de locuinţe 1 Mai, în care acesta este situat, i s-a solicitat d-nei Braşoveanu Vasilica, reprezentanta societăţii PRIMEXVIL SRL – proprietara imobilului construcţie şi teren aferent în suprafaţă de 239,44 mp situat în Râmnicu Vâlcea, zona 1 Mai – Aleea Olăneşti nr. 1, un punct de vedere privind intenţia autorităţii publice locale de a achiziţiona imobilul respectiv, în vederea reamenajării unitare a zonei de spaţii verzi aferentă cartierului de locuinţe 1 Mai. Braşoveanu Vasilica a comunicat că în principiu este de acord cu propunerea primăriei de a achiziţiona acest imobil, urmând ca după efectuarea unui raport de evaluare prin care să se stabilească valoarea de piaţă, să-şi exprime un punct de vedere ferm referitor la această propunere.

(Petre Coman)

Leave a Response