|vineri, iulie 30, 2021
  • Follow Us!

La Primăria Govora, condusă de Mihai Mateescu, s-au găsit nereguli în derularea contractului de salubrizare 

mateescu-govora

 

Conform raportului Curții de Conturi, instituția a făcut anul trecut mai multe controale al Primăria Băile Govora, condusă de liberalul Mihai Mateescu, fiind descoperit faptul că în 2017 nu a fost facturată și nici încasată redevență în valoare de 7 mii lei datorată de un operator economic pentru delegarea serviciului de salubrizare. De asemenea, nu s-a încasat redevența de 13 mii lei stabilită prin contractul de concesiune și majorările de întârziere aferente în sumă de 2 mii lei, din momentul încetării contractului de concesiune (01.02.2017) prin acordul părților, deși concesionarul a folosit și folosește și în continuare terenul concesionat pentru activități comerciale. Primăria Băile Govora a efectuat plăți pentru servicii neprestate în valoare de 10 mii lei, la care se adaugă accesorii de 6 mii lei. Nu s-au analizat creanțele fiscale, fiind menținută și raportată în situațiile financiare întocmite la 31.12.2017 o creanță de 306 mii lei aferentă unei societăți comerciale care fusese radiată în cursul anului 2017. Nu a fost stabilit, înregistrat, urmărit și încasat impozit pe clădirile deținute de persoanele fizice în valoare de 13 mii lei la care se adaugă accesorii în sumă de 2 mii lei. Taxa pentru eliberarea autorizațiilor de construire nu a fost stabilită în conformitate cu prevederile Codului fiscal. Operațiunea de inventariere la Primăria Băile Govora s-a desfășurat fără respectarea în totalitate a prevederilor legale și anume: nu s-au inventariat toate elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; nu au fost confirmate soldurile conturilor privind creanţele şi datoriile evidenţiate la momentul efectuării inventarierii; nu s-au inventariat imobilizările necorporale și corporale, aflate în curs de execuţie; nu au fost inventariate toate bunurile din domeniul public al instituției, date în administrare, concesionate sau închiriate. Nu s-a efectuat, odată la 3 ani, reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcțiilor, terenurilor și amenajărilor de terenuri aflate în patrimoniul propriu.

 

Referitor la prejudiciul constatat, s-a dispus stabilirea persoanelor răspunzătoare și luarea măsurilor de recuperare

 

Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi la Primăria Băile Govora au fost: efectuarea unei analize a obligațiilor fiscale datorate de debitorii, persoane juridice, radiați din registrele în care au fost înregistrați și anularea lor dacă pentru plata acestora nu s-a atras răspunderea altor persoane; determinarea întregii obligaţii către bugetul local stabilită pentru eșantionul verificat la suma de 13 mii lei, reprezentând impozitul pe clădiri, la care se adaugă accesorii de 2 mii lei, precum și aplicarea prevederilor Codului de procedură fiscală pentru încasarea acestora; stabilirea întregii obligaţii către bugetul local stabilită pentru eșantionul verificat, la suma de 2 mii lei reprezentând taxa pentru eliberarea autorizațiilor de construire şi luarea măsurilor de încasare în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală; respectarea, în totalitate, a prevederilor legale privind inventarierea tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi înregistrarea rezultatelor inventarierii în contabilitate; efectuarea operațiunii de reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor din domeniul public și privat al unităţii administrativ-teritoriale, înregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor acestei operațiuni; încasarea redevenței restante datorate de către operatorul economic pentru delegarea serviciului de salubrizare în sumă de 7 mii lei precum și a accesoriilor calculate până la data finalizării controlului, actualizate la data încasării efective. Facturarea și încasarea redevenței conform prevederilor contractului de concesiune a serviciului de salubrizare; încasarea redevenței datorate de către concesionarul terenului în sumă de 13 mii lei precum și a accesoriilor calculate până la data finalizării controlului în sumă de 2 mii lei, actualizate la data încasării efective (luarea măsurilor legale ce se impun pentru ca folosirea tacită de către fostul concesionar a bunului concesionat, fără plata redevenței, să înceteze). Referitor la prejudiciul constatat cu ocazia misiunii de audit financiar, s-a dispus determinarea întregii întinderi a acestuia (stabilită pentru eșantionul selectat la suma de 10 mii lei, care reprezintă valoarea plăților efectuate pentru servicii neprestate, la care se adaugă accesorii de 6 mii lei), stabilirea persoanelor răspunzătoare și luarea măsurilor de recuperare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(Petre Coman)

Leave a Response