|joi, mai 26, 2022
  • Follow Us!

„Baronul” de Ionești, Constantin Neagoie, a dat o GAURĂ bugetului local de… 4,7 milioane euro?! 

neagoie-betivul

 

 

În urma unui control al Curții de Conturi la Primăria comunei Ionești, s-a descoperit că „baronul” Constantin Neagoie a creat în anul 2017 prejudicii și abateri financiar-contabile în sumă totală de circa 22 milioane de lei (4,7 milioane de euro). Astfel, în anul 2017, Primăria Ionești nu a virat la bugetul Consiliului Judeţean Vâlcea cota de 40% din veniturile provenite din taxa asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală maxim egală sau mai mare de 12 tone în sumă totală de 8 mii lei la care se adaugă accesorii în valoare de o mie lei. Din cauza neurmăririi, de către personalul compartimentului ITL, a îndeplinirii obligației, prevăzute de Codul fiscal, de actualizare a valorii impozabile a clădirilor deținute de persoanele juridice, la nivelul UATC Ionești nu au fost stabilite, înregistrate, urmărite și încasate venituri din impozitul pe clădiri în valoare de 5 mii lei la care se adaugă accesorii în sumă de 2 mii lei. Nu au fost stabilite, înregistrate, urmărite și încasate venituri din taxa pe clădiri și pe teren în valoare de 4 mii lei la care se adaugă accesorii în sumă de 1 mie lei. În anul 2017, la Școala Gimnazială Ionești s-au efectuat plăți fără legătură cu activitatea instituției. La nivelul Primăriei Ionești, operațiunea de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii nu s-a efectuat cu respectarea, în totalitate, a prevederilor legale, și anume: nu au fost confirmate soldurile conturilor privind creanţele şi datoriile evidenţiate la momentul efectuării inventarierii; nu au fost inventariate toate stocurile de materiale; nu au fost întocmite liste separate pentru bunurile și activele aflate în folosința terților; inventarierea nu s-a efectuat pe categorii de bunuri; procesul verbal de valorificare a rezultatelor inventarierii, nu conține toate elementele prevăzute de lege.

 

La contractul de salubrizare, nu s-a urmărit, înregistrat și încasat redevența datorată de prestator

 

În cazul contractului de prestări servicii având ca obiect „Servicii de salubrizare a localitățíi Ionești, județúl Vâlcea” nu s-a urmărit, înregistrat și încasat redevența datorată de prestator. Nu au fost calculate, înregistrate și încasate penalități de întârziere pentru neplata la termen a chiriei. Valoarea estimată a veniturilor suplimentare este de 19 mii lei. Pentru 3 contracte de lucrări sau servicii, valoarea decontată este mai mare decât valoarea lucrărilor / serviciilor executate / prestate, valoarea operațiunilor care constituie abatere fiind de 11 mii lei și reprezintă valoarea lucrărilor / serviciilor decontate dar neexecutate / neprestate, la care se adaugă accesorii în valoare de 1 mie lei. La nivelul Școlii Gimnaziale Ionești au fost înregistrate eronat, în alte conturi decât cele prevăzute de actele normative în vigoare, materiale consumabile, obiecte de înventar și licențe informatice în valoare totală de 24 mii lei. Nu au fost evidențiate în contul activelor fixe obiective de investiţii finalizate, recepţionate, date în folosinţă în valoare de 21.153 mii lei, acestea fiind menținute nejustificat în contul de imobilizări corporale în curs de execuție. Garanţiile de bună execuţie a contractelor încheiate de Primăria Ionești, constituite în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractelor de achiziţii, aflate în sold la data de 31.12.2017, nu au fost evidențiate în conturi speciale în afara bilanțului, potrivit prevederilor legale. Primăria Ionești nu a înregistrat în evidența contabilă participațiile pe care le deține la capitalul social al altor entități. La nivelul Primăriei Ionești nu au fost parcurse etapele de organizare și implementare a sistemului de control intern, deoarece: conducătorul entităţii nu a constituit, prin act de decizie internă, o structură cu atribuții privind monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial; nu au fost elaborate şi aprobate proceduri operaţionale (instrucţiuni de lucru); procesul de management al riscului nu se efectuează; fișele posturilor nu sunt actualizate. Nu a fost aplicată viza de control financiar preventiv pe toate angajamentele legale care au stat la baza plăților angajate și efectuate de entitate, la achiziția de bunuri, servicii și active.

 

Curtea de Conturi a cerut extinderea verificărilor la Primăria Ionești

 

Măsurile dispuse și recomandările formulate de Curtea de Conturi la Primăria Ionești: numirea unei comisii cu atribuții privind monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial; întocmirea și implementarea procedurilor operaţionale; identificarea și evaluarea riscurilor și înscrierea acestora în registrul riscurilor; actualizarea fișelor posturilor pentru toți angajații primăriei; exercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra tuturor operațiunilor prevăzute de lege; determinarea întregii obligații către bugetul local (calculată de auditori, pentru eșantionul selectat, la suma de 5 mii lei, reprezentând valoarea impozitului pe clădiri nestabilit, neînregistrat și neîncasat, la care se adaugă accesorii în sumă de 2 mii lei) şi recuperarea acesteia la nivelul actualizat la data încasării; stabilirea întregii obligații către bugetul local (calculată de auditori, pentru eșantionul selectat, la suma de 4 mii lei, reprezentând valoarea taxei pe clădiri și pe teren nestabilită, neînregistrată și neîncasată, la care se adaugă accesorii în valoare de o mie lei) şi recuperarea acesteia la nivelul actualizat la data încasării; efectuarea inventarierii stocurilor la care nu s-a efectuat inventariere faptică prin numărare, cântărire, cubare, inclusiv în ceea ce privește stocul de carburanți; cuprinderea în această operațiune a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, stabilirea unor proceduri proprii de inventariere, precum şi înregistrarea rezultatelor inventarierii în contabilitate. Referitor la prejudiciul constatat cu ocazia misiunii de audit financiar, respectiv 11 mii lei reprezentând valoarea lucrărilor / serviciilor decontate dar neexecutate / neprestate, la care se adaugă accesorii în sumă de o mie lei. S-a mai cerut extinderea verificărilor, determinarea întregii întinderi a acestuia, stabilirea persoanelor răspunzătoare și luarea măsurilor de recuperare în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Abaterile la care nu s-au formulat recomandări au fost remediate integral în timpul misiunii de audit.

(Petre Coman)

Leave a Response