|joi, octombrie 21, 2021
  • Follow Us!

Primarul comunei Muereasca, Ion Ungureanu, a efectuat plăți din buget la 3 investiții pentru… lucrări neexecutate 

ion-ungureanu-primar-muereasca-

În urma prezentării concluziilor Curții de Conturi cu privire la verificările de la Primăria comunei Muereasca (condusă de 15 ani de primarul PNL Ion Ungureanu), s-a descoperit că, în anul 2017, la lucrarea de investiții „Alimentare cu apă din sursa Brădișor comuna Muereasca, județul Vâlcea”, au fost efectuate plăți pentru lucrări neexecutate. La lucrarea de investiții „Reabilitare parter sediu primărie”, au fost înscrise în situațiile de lucrări, avizate de dirigintele de șantier, facturate și plătite, lucrări neexecutate, dar s-au mai efectut unele plăți din bugetul local, în cadrul reparațiilor curente la Școala I-IV Muereasca de Sus, tot pentru lucrări neexecutate. Nu a fost înscris în bugetul local fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor prevăzute în buget, pentru anul 2017. La Școala Gimnazială Muereasca de Sus nu s-a calculat și înregistrat în contabilitate amortizarea activelor fixe corporale și necorporale. Participațiile deținute de UATC Muereasca la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea, nu sunt înregistrate în contabilitate. Înregistrarea eronată în contabilitatea entității, în conturile „Materiale de natura obiectelor de inventar” și în contul „Cheltuieli executate de terți” a unor bunuri de natura activelor corporale fixe, respectiv sisteme de supraveghere video, procurate și montate în anii 2016-2017, cu ocazia investițiilor efectuate. Au fost constituite și înregistrate eronat în evidența contabilă provizioane pentru cheltuieli de natura drepturilor salariale rezultate din aplicarea Legii nr. 85/2016, și nu au fost scăzute din evidența contabilă provizioanele anulate, ca urmare a drepturilor salariale din hotărâri judecătorești, achitate în luna decembrie 2017.
Aparatul fiscal local al Primăriei Muereasca a constatat, pe bază de procese-verbale încheiate în perioada 2014-2016, starea de insolvabilitate fără bunuri sau venituri urmăribile pentru contribuabili care datorau bugetului local venituri din amenzi, sumele nefiind corect reflectate în evidența fiscală și în contabilitatea creanțelor. Nu s-au exercitat toate formele de executare silită, ulterior comunicării somației: instituirea popririlor, evaluarea și valorificarea bunurilor sechestrate (acolo unde a fost cazul), conform codului de procedură fiscală, pentru recuperarea obligațiilor restante ale debitorilor bugetului local. Din cauza neurmăririi stadiului fizic al clădirilor edificate în baza unor autorizații de construire al căror termen de valabilitate a expirat în perioada 2015-2017, la nivelul Primăriei comunei Muereasca nu au fost înregistrate și încasate venituri din impozitul pe clădirile deținute de persoanele fizice. Nu s-a efectuat o verificare sistematică de către personalul de specialitate din cadrul primăriei a gradului de realizare a lucrărilor pe perioada de valabilitate a autorizației de construire, în scopul identificării datei de la care clădirile sunt supuse impozitării sau se impune prelungirea valabilității acesteia și stabilirea taxei. S-au înregistrat eronat în evidența contabilă și s-au raportat prin situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2017, creanțe de recuperat de la Casa de Asigurări Sociale de Sănătate Vâlcea, reprezentând indemnizații plătite pentru concedii medicale care au depășit suma contribuțiilor datorate de angajator în anul 2017, la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. Bunurile din domeniul public al Primăriei Muereasca, folosite de Școala Gimnazială Muereasca de Sus, entitate care a primit statutul de unitate cu personalitate juridică în noiembrie 2011, nu au fost predate de către UAT și preluate de către ordonatorul terțiar de credite cu protocol de predare – primire astfel încât, acestea nu se regăsesc în evidența contabilă a unității de învățământ, în contul de ordine și evidență „Active fixe și obiecte de inventar aflate în folosință”.
(Petre Coman)

Leave a Response