|joi, octombrie 28, 2021
 • Follow Us!

Constructorul Nicolae Raduca, patronul firmei SC Ralunic SRL, construieste un hotel de 4 stele in Ramnicu Valcea 

Ralunic

Constructorul Nicolae Raduca, patronul firmei SC Ralunic SRL, construieste un hotel de 4 stele in Ramnicu Valcea. De pe site-ul Primariei Ramnicu Valcea aflam mai multe informatii despre intentia investitorului valcean: ”Prin cererea nr. 11743 din 21.03.2019, investitorul Raduca Nicolae, reprezentant al SC RALUNIC SRL, solicita aprobarea de către Consiliul Local a documentaţiei de urbanism P U D. – Construire HOTEL, AMENAJARE TEREN, ÎMPREJMUIRE, AMPLASARE PANOU PUBLICITAR – Strada Canalului nr.13. Documentaţia de urbanism a fost intocmita de SC ASSAD SRL – Arh. Ion GHICA, proiect nr. 2018-017. Terenul studiat, cu nr. cadastral 54158 si nr. CF 54158, are o suprafaţă totala de 5668 mp, este proprietatea SC RALUNIC SRL, se află în intravilanul municipiului – UTR 17+18 – V2 reprezintă prevederile PUZ Ostroveni Sud, unde se vor aplica prevederile regulamentului de urbanism aferent PUZ.
Pentru edificarea obiectivului propus a fost emis certificatul de urbanism nr. 361/9126 din 19.03.2018 prin care s-a impus intocmirea documentaţiei de urbanism – PUD.
Indicatorii urbanistici reglementaţi prin PUG aprobat prin HCL 18/2013 sunt : Utilizări admise: ISh: dotări turism + servicii hoteluri; – H max = P+2-3E; POT max = 50%; CUT maxim pentru inaltimi 1,5 – 2,0; Retragerea minima fata de aliniament = 5 m; Retrageri minime fata de limitele laterale = H/2; Retrageri minime fata de limitele posterioare = H/2;
Scopul principal al investitiei este realizarea unui hotel. Scopul documentaţiei de urbanism – PUD il constituie reglementarea retragerilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, procentul de ocupare al terenului, reglementarea acceselor auto si pietonale, conformarea arhitectural-volumetrica si modul de ocupare al terenului”

 

          MEMORIU GENERAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE HOTEL, AMENAJARE TEREN, IMPREJMUIRE, AMPLASARE PANOU PUBLICITAR”

Beneficiar:                        SC RALUNIC SRL

 

 1. INTRODUCERE

 

 • Date generale de recunoastere a documentatiei :

Proiect                         2018–17

Den. Proiect                 CONSTRUIRE HOTEL, AMENAJARE TEREN, IMPREJMUIRE,

AMPLASARE PANOU PUBLICITAR

Adresa                         STR. CANALULUI NR.13, RM. VALCEA, JUDETUL VALCEA

Beneficiar                    SC RALUNIC SRL

Proiectant                     SC ASSAD SRL

Regim de inaltime        D+P+3E

Forma de detinere

a terenului                    Proprietate  S=5.668,00mp din acte;

 

 

Suprafata de teren pentru care s-a solicitat  C.U. S=5.668,00mp

 • AMPLASAMENTUL TERENULUI

Terenul este amplasat in intravilanul Municipiului Rm.Valcea, conform Planului Urbanistic General.

Accesul pe proprietate se  face din drumul de acces, situata in partea de sud-vest a proprietatii.

Vecinatati        -la nord est        nr. Cadastral 52886

-la  nord vest     drum acces zona protectie canalizare, Ocolul Silvic Rm. valcea

-la sud est          nr. Cadastral 539391

-la  sud vest       drum acces

Obiectul lucrarii:

La solicitarea beneficiarului SC RALUNIC SRL, cu domiciliul  in Str. Drumul Garii nr.143, mun. Rm. Valcea, judetul Valcea,  pentru obtinerea autorizatiei de construire a unui «CONSTRUIRE HOTEL, AMENAJARE TEREN, IMPREJMUIRE, AMPLASARE PANOU PUBLICITAR» cu dotarile aferente functionarii acestuia ,  pe amplasamentul cu adresa Str. Canalului  nr.13, mun. Rm. Valcea,  Primaria Municipiului  Rm. Valcea a emis Certificatul de Urbanism nr. 361/9126 din 19.03.2018 prin care solicita intocmirea si aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru a stabili conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara a obiectivelor propuse in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatile imediate.

 

 1. INCADRAREA IN ZONA:

Concluzii din documentatii deja elaborate:

In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. 1749/43121 din 14.11.2017 , P.U.G. aprobat, caracteristicile terenului sunt :

Regimul juridic:

 • Teren arabil in suprafata de 5668,00mp, situat in intravilanul municipiului Rm.Valcea,conform actelor de proprietate

Regimul economic :

 • Conform PUG, UTR 17 si 18, Subzona V2 prevederile PUZ Ostroveni sud, unde se vor aplica prevederile regulamentului de urbanism aferent PUZ
 • Folosinta actuala : teren padure;
 • Utilizari admise: ISh: Dotari turism+servicii hoteluri

Regimul tehnic :

ISh: Dotari turism+servicii hoteluri

 • POT maxim = 50%, CUT maxim pentru inaltimi 1,5-2,0
 • ADC/mp.terenCUT maxim pentru inaltimi P+2=1,3mp.ADC/mp.teren.
 • Teren afectat de retele electrice aeriene
 • Zona dotata partial cu utilitati , acces direct la str Ostroveni,pe latura est a propietatii;
 • Vor fi asigurate accese auto si pietonale, accese de serviciu pentru colectarea deseurilor menajere si pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor , parcaje si spatii verzi.
 • Platforma pentru depozitare gunoi menajer; imprejmuirea va fi dublata de gard viu;

 

Concluzii din documentatii elaborate concomitet cu PUD:

Conform PUG in vigoare din 01.04.2013, amplasamentul se afla in zona compusa din următoarele subzone şi unităţi de referinţă: UTR 17 si 18, Subzona V2 prevederile PUZ Ostroveni sud, unde se vor aplica prevederile regulamentului de urbanism aferent PUZ

 

Avand in vedere amplasamentul propus, dimensiunea lotului si retragerile fata de limitele laterale – in vederea emiterii autorizatiei de construire se va intocmi un plan urbanistic de detaliu in conformitate si in concordanta cu legislatia in vigoare – conform Legii  350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare, art.32, pct.1(d) si art. 32, pct.5

« in cazul in care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicita o modificare de la prevederile documentatiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva sau daca conditiile specifice ale amplasamentului o impun », este necesara  elaborarea unui plan urbanistic de detaliu – PUD – ,

« ce stabileste reglementari noi cu privire la accese auto si pietonale, retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural volumetrica, modul de ocupare al terenului, designul spatiilor publice, dupa caz, reglementari cuprinse in ilustrarea urbanistica, parte integranta din documentatia de urbanism », PUD ce va fi corelat cu prevederile  Regulamentului General de Urbanism.

. Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai în următoarele situaţii:

-condiţii dificile de fundare;

-dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se înscriu în prevederile regulamentului;

-obiective cu destinaţii semnificative pentru municipiu sau care sunt propuse pe amplasamente

reprezentative în configuraţia urbană locală sau generală a Municipiului.

Modalităţile de autorizare în cazul derogărilor sunt următoarele:

modificarea distanţelor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei sunt posibile pe baza

unor Planuri Urbanistice de Detaliu – PUD, însoţite de ilustrare de arhitectură, cu avizul

Comisiei Tehnice Consultative de Amenajare a Teritoriului si Urbanism precum şi, în cazul

zonelor protejate, al Ministerului Culturii;

Categoria de intervenţie (cf. PUZ Ostroveni)

Clădirile vor fi amplasate ţinând cont de prevederile Codului Civil.

 

 1. SITUATIA EXISTENTA:

Amplasamentul se afla in zona compusa din următoarele subzone şi unităţi de referinţă: Conform PUG, UTR 17 si 18, Subzona V2 prevederile PUZ Ostroveni sud, unde se vor aplica prevederile regulamentului de urbanism aferent PUZ

Folosinta actuala : teren padure;

Utilizari admise: ISh: Dotari turism+servicii hoteluri

 

Pe terenul  in suprafata totala de 5.668,00 mp ( fond forestier ) beneficiarul doreste urmatoarea investitie: “CONSTRUIRE HOTEL, AMENAJARE TEREN, IMPREJMUIRE, AMPLASARE PANOU PUBLICITAR”

 

DATE CARACTERISTICE CONSTRUCTIlLOR SI AMPLASAMENTULUI

STUDIU GEOTEHNIC

Din punct de vedere geomorfologic, terenul pe care va fi amplasat imobilul se afla in zona terasei de vest a raului Olt.

Administrativ, amplasamentul se afla pe teritoriul mun. Rm. Valcea, zona Ostroveni.

Terenul din amplasament este aproximativ plan si orizontal.

S-au recoltat probe de teren, caracteristicile geotehnice ale formatiunilor intalnite fiind prezentate in studiul geotehnic anexat la prezenta documentatie.

Climatul in regiune

Clima este temperat continentala de tip subcarpatic, specifica zonei de sud a Carpatilor Meridionali, dar mai blanda datorita asezarii orasului in zona depresionara.

Incarcarile de zapada

Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, pentru Rm. Valcea So=k 2,0kN/mp

Incarcarile date de vant

Viteza caracteristica pentru Rm. Valcea  avand T=50 ani este de 21m/sec.

Localitatea Rm. Valcea, jud. Valcea, se afla in tipul climatic II.

Date privind panza de apa subterana

In foraje, apa subterana a fost intalnita la adancimea de -2,10m si -2,50m. Pe timp ploios poate atinge cote mai ridicate, dar nu semnificativ.

Date privind seismicitatea zonei si adancimea de inghet

Localitatea Rm. Valcea se incadreaza in zona seismica de calcul « D », gradul  VII de intensitate seismica, cu valoarea parametrilor de calcul :

-Ks (coeficient seismic) – 0,16

-Tc (perioada de colt) – 1,0 sec.

-Tc (perioada de control) – 0,7 sec.

-ag ( acceleratia terenului) – 0,25 g

pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta –IMR-225 ani,

Adancimea de inghet pentru zona studiata este de  0,70 m.

Terenul din stratificatia evidentiata in sondaje se incadreaza astfel:

– strat vegetal si umplutura, nisip fin prafos, nisip mediu, praf nisipos – teren mediu;

– nisip mediu la grosier cu pietris, nisip grosier cu pietris si elemente de bolovanis, nisip grosier cu pietris si bolovanis – teren tare.

Concluzii si recomandari

– sistem de fundare  – fundatii continue sau izolate

– adancimea de fundare Df= -1,80 m, fata de cota terenului natural actual.

 

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA – SITUATIA EXISTENTA

 • INSTALATII GAZE

Exista retea de gaze natuarale in zona.

 • INSTALATII APA

In zona exista retea de alimentare cu apa.

 • INSTALATII CANALIZARE

In zona exista retea de canalizare.

 • INSTALATII ELECTRICE

In zona  amplasamentului studiat exista retea electrica aeriana si subterana care alimenteaza

consumatorii existenti.

 • TELEFONIZARE

In zona exista retea de telefonizare.

 • TERMOFICARE

In zona nu exista retea de termoficare.

 

 1. REGLEMENTARI:

Obiectivele noi propuse sunt :

 • Amenajarea terenului si amplasarea unui hotel;
 • Pentru realizarea acestei investitii este necesara scoaterea unui teren in suprafata de S=2.689,60mp din circuitul forestier.
 • Pentru realizarea strazii propuse in PUZ Ostroveni Sud, in partea de sud vest a terenului, cu racord la Bulevardul Dem Radulescu, este necesara circulatia terenului in suprafata de S=437,80mp propus ca Obiectiv de Utilitate Publica.
 • Regimul de inaltime propus este D+P+3E;

Realizarea accesului auto si pietonal pe proprietate se va face din drumul de acces amplasat in partea de sud-vest a terenului, cu racord la Bulevardul Dem Radulescu, conform PUZ Ostroveni Sud ; se vor realiza alei si parcaje  in incinta proprietatii. Accesele, aleile si platformele din incinta vor fi  amenajate cu imbracaminte asfaltica si borduri de delimitare. Se vor amenaja 22 locuri de parcare pe proprietate. Numarul locurilor de parcare s-a dimensionat tinand cont de HG525/1996 anexa 5 pentru imobilele de turism – 1-4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare. Pentru personal si aprovizionare s-au considerat 4 locuri de parcare  si 18 pentru turisti.

Pentru scurgerea apelor meteorice se vor amenaja guri de scurgere. Configuratia urbanistica propusa rezolva usor accesul masinilor de interventie in caz de incendiu, pe proprietate si la cladirea propusa.

 • In incinta se vor amenaja spatii verzi, o platforma pentru pubelele ecologice de gunoi, cu acces usor la masina de salubritate. Spatiile verzi s-au dimensionat tinand cont de HG525/1996 anexa 5 pentru imobilele cu functiunea de hotel, minim 25% din suprafata totala a terenului.

–    Rezolvarea urbanistica si arhitecturala a  noului obiectiv va fi moderna,  reprezentativa si va             urmari             integrarea armonioasa a cladirii in ansamblu.  Pentru realizarea constructiei se vor folosi                   materiale moderne,  arhitectura acesteia fiind in concordanta cu specificul zonei. Structura va fi          din cadre din beton armat, cu fundatii izolate sub stilpi, legate cu grinzi de fundare. Peretii de compartimentare vor fi din zidarie de BCA sau caramida eficienta si din pereti usori din gips carton. Inchiderea perimetrala se va realiza din zidarie de BCA sau caramida eficienta  iar coperisul de tip sarpanta va fi din lemn si invelitoare din tigle metalice sau tabla profilata. Pentru deschideri mari la sala de mese si sala de conferinte se va utiliza structura metalica din stalpi si grinzi, ancorate in structura de beton armat.

–   Amplasarea constructiei se va face ţinând cont de distanţele  obligatorii cu respectarea Codului Civil;

 • Perimetrul construibil este conform plansei Reglementari Urbanistice.
 • Spatiul care nu va constitui alei de acces, parcaje sau platforme in incinta proprietatii, se va planta cu arbori, arbusti ornamentali si gazon, pentru a se realiza o imagine agreabila.
 • Imprejmuirea se va realiza conform Regulamentului Local de Urbanism. Imprejmuirea la strada va fi transparenta si va fi dublata de gard viu;

 

 

 

 

BILANT TERITORIAL PROPUS:                                       M.P.                 PROCENT

SUPRAFATA TEREN 5668,00 100%
SUPRAFATA CONSTRUITA 938,20 16,56%
ALEI , PARCARI 1.283,30 22,64%
SPATII VERZI 2.983,70 52,64%
SUPRAFATA PLATFORMA GUNOI 25,00 0,44%
SUPRAFATA DE TEREN OBIECTIV DE UTILITATE PUBLICA (CONFORM PUZ OSTROVENI SUD) 437,80       7,72%

 

UTR 17 si 18, Subzona V2 prevederile PUZ Ostroveni sud, unde se vor aplica prevederile regulamentului de urbanism aferent PUZ

P.O.T.=50%, C.U.T.=1,5-2, REGIM DE INALTIME P+3E

 

            ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA- SITUATIA PROPUSA

INSTALATII ELECTRICE

Alimentarea cu energie electrica a imobilului, din reteaua furnizorului, se va realiza conform avizului de racord eliberat de S.C. Electrica la cererea beneficiarului. Racordul electric se va realiza prin intermediul unei firide de bransament [ FB].

Din firida de bransament [ FB] se alimenteaza tabloul electric general [ TE], iar din tabloul electric general se alimenteaza toate receptoarele.

Proiectul stabileste solutiile tehnice si conditiile de realizare a instalatiilor electrice interioare în cladirea ce urmeaza a se construi, de la firida de bransament [ FB] pana la ultimul punct de consum.

INSTALATII GAZE NATURALE

Alimentarea  cu gaze naturale se va realiza prin intermediul unui bransament, la reteaua de gaze naturale redusa presiune existenta in zona. Din postul de reglare, amplasat la limita de proprietate, format dintr-un regulator de presiune, va pleca o conducta din teava de otel STAS 715-2-80, care se va monta aparent pe cladire. Instalatia de utilizare functioneaza in regim de presiune joasa.

INSTALATII  SANITARE

Alimentarea cu apa pentru consum

Alimentarea cu apa a imobilului se va realiza de la reteaua publica prin intermediul unui camin de bransament. Caminul de bransament se va amplasa pe proprietate si va fi alimentat din conducta existenta. Apa calda menajera necesara se prepara local prin intermediul centralei termice proprie sau a unor boilere electrice.

Canalizare menajera

Canalizarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele sanitare se va face la canalizarea exterioara din incinta. Instalatiile interioare de canalizare menajera vor fi executate din tuburi si piese de legatura etansate. Reteaua de canalizare exterioara, este alcatuita din conducte de canalizare si camine de canalizare. Reteaua de canalizare din incinta se va racorda la canalizarea oraseneasca prin intermediul unui camin de racord.

INSTALATII  TERMICE

 • Spatiile vor fi prevazute cu instalatii proprii de incalzire, respectiv cu o gestiune proprie a energiei termice. Agentul termic folosit este apa calda cu parametrii 80o/60oC, preparat in centrale termice propii.
 • TELEFONIZARE

Racordarea la reteaua de telefonizare se va face de catre beneficiar prin contract stabilit cu furnizorul si conform normele in vigoare.

 

 1. CONCLUZII:

Obiectivul «CONSTRUIRE HOTEL, AMENAJARE TEREN, IMPREJMUIRE, AMPLASARE PANOU PUBLICITAR» cu dotarile aferente functionarii acestuia ,  pe amplasamentul cu adresa Str. Canalului  nr.13, mun. Rm. Valcea  nu creeaza disconfort zonei si contribuie la dezvoltarea acesteia.

 1. ANEXE:

La baza acestui proiect este tema program initiata de beneficiar

            CADRUL  LEGAL

Ghid privind metodologia de elaborare  si continutul cadru al P.U.D.

Intocmit:

                                                            Urbanism:  Arhitect Ion Ghica

Raduca

Leave a Response