|joi, iunie 24, 2021
  • Follow Us!

Acte ILEGALE descoperite de Prefectură în 2018 la primăriile din Dăeşti, Govora, Sineşti, Alunu, Voineasa şi Şuşani 

mateescu-govora

 

Conform unui raport de evaluare al Instituției Prefectului – Județul Vâlcea, în anul 2018 au fost efectuate controale la sediile autorităţilor administraţiei publice locale din următoarele unităţi administrativ teritoriale Dăeşti, Băile Govora (foto: primar Mihai Mateescu), Sineşti, Alunu, Voineasa şi Şuşani. Câteva aspecte care au determinat considerarea nelegală de către Prefectură a unor acte administrative verificate: adoptarea unor hotărâri cu încălcarea prevederilor art.44 din Legea administraţiei publice locale, fără raportul compartimentului de specialitate sau fără raportul comisiei de specialitate; adoptarea sau emiterea de acte administrative cu încălcarea competenţei materiale prevăzute de lege; redactarea unor acte administrative cu încălcarea normelor de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul neprecizării temeiului juridic sau a invocării unui temei juridic incomplet; aprobarea achiziţionării unor servicii de asistenţă şi/sau de reprezentare juridică, în baza OUG nr. 26/2012, fără a se preciza numărul dosarului şi obiectul; la adoptarea unor organigrame şi ştate de funcţii pentru aparatele de specialitate ale primarilor nu s-a ţinut cont de numărul maxim de posturi stabilit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 63/2010 cu modificările şi completările ulterioare; încălcarea prevederilor Legii nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, la adoptarea unor hotărâri cu caracter normativ; încălcarea prevederilor art.112, alin.6 din Legea nr.1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul concesionării terenului şi clădirilor unor unităţi de învăţământ fără schimbarea destinaţiei; adoptarea unor hotărâri cu încălcarea unor prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, în sensul închirierii păşunilor proprietate privată prin licitaţie publică, deşi legea prevede procedura atribuirii directe; aprobarea unor drepturi salariale cu încălcarea prevederilor Legii nr.153/2017; emiterea unor dispoziţii de angajare cu încălcarea prevederilor art.3 lit.g din HG nr.286/2011 pentru persoane condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul; adoptarea unor hotărâri privind închirierea unor spaţii din domeniul public sau privat fără licitaţie publică, cu încălcarea art.123 alin. 2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

La instanţa de contencios administrativ s-au introdus anul trecut acţiuni pentru anularea a 14 acte administrative

 

Pentru actele administrative adoptate sau emise cu încălcarea prevederilor legale, Prefectura Vâlcea a întocmit proceduri prealabile facultative în care, cu motivaţia legală, s-a cerut revocarea sau modificarea acestora. În anul 2018 s-au realizat 60 proceduri prealabile în urma cărora autorităţile administraţiei publice locale au revocat sau modificat, după caz 185. La instanţa de contencios administrativ s-au introdus 3 acţiuni pentru anularea unui număr de 14 acte administrative: 8 hotărâri şi 6 dispoziţii. Principalele concluzii rezultate din controlul de legalitate efectuat la sediul autorităţilor administraţiei publice locale: nu s-au emis dispoziţii de stabilire a ofiţerului de stare civilă şi a delegatului de stare civilă; s-au constatat situaţii în care nu au fost reactualizate statutele unor unităţi administrativ-teritoriale potrivit O.G. nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale; nu se respectă procedurile prevăzute de art.7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică; nu sunt instituite registre de evidenţă pentru proiectele de hotărâri; nu s-a aprobat planul de pază potrivit Legii nr. 333/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; secretarii nu urmăresc modul de completare şi ţinere la zi a registrului agricol; nu există centralizator al registrului agricol; nu s-a stabilit prin hotărâre a consiliului local modul de întocmire şi ţinere la zi a registrului agricol; nu sunt îndeplinite obligaţiile privind aducerea la cunoştinţă publică a obligaţiilor de declarare a datelor în registrul agricol; nu este reactualizat Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local; nu se sigilează, numerotează şi semnează, potrivit legii, dosarele de şedinţe ale consiliului local potrivit art.42 alin.6 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată; secretarii unor unităţi administrativ teritoriale nu respectă prevederile legale privind termenele de comunicare către prefect a actelor administrative supuse controlului de legalitate; nu se aduc la cunoştinţă publică obligaţiile cu privire la registrul agricol potrivit art. 15 din OG nr. 28/2008 cu modificările şi completările ulterioare, prin publicare a pagina de internet a unităţii administrativ teritoriale sau prin înştiinţări individuale atunci când această modalitate se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. În urma controalelor efectuate la sediile autorităţilor administraţiei publice locale, instituţia prefectului a stabilit sarcini şi responsabilităţi cu termene, pentru eliminarea deficienţelor constatate, solicitând totodată secretarilor unităţilor administrative teritoriale informări punctuale cu privire la modul de aducere la îndeplinire a măsurilor întreprinse şi acte justificative în acest sens.

(Petre Coman)

Leave a Response