|miercuri, octombrie 20, 2021
  • Follow Us!

Comuna Bujoreni (Valcea), una dintre cele mai frumoase localitati din Romania! 

Muzeul-Satului-Valcean-din-comuna-Bujoreni-flickr

Bujoreni este o comună în județul VâlceaOlteniaRomânia, formată din satele BogdăneștiBujoreniGura VăiiLuncaMalu AlbMalu Vârtop și Olteni (reședința).

Așezare geografica

Comuna Bujoreni este situată pe malul drept al râului Olt, la nord de municipiul Râmnicu Vâlcea (reședința județului Vâlcea), în imediata vecinătate a acestuia, de-a lungul drumului european E81 (drumul național DN7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu).

Comuna Bujoreni include localitățile BogdăneștiBujoreniGura VăiiLuncaMalu AlbMalu Vârtop și Olteni.

Istoric

Datorită poziției sale geografice, comuna Bujoreni s-a aflat pe ruta de acces a armatelor romane conduse de împăratul Traian în cel de-al doilea război dintre Imperiul Roman și Dacia (105 – 106 d.Chr.). Pentru a-și consolida înaintarea spre cetățile dacice din munții Orăștiei, Traian a construit un drum de-a lungul Văii Oltului, presărat cu fortificații puternice. Fostul drum, Via Traianus(Calea lui Traian) pe care au trecut oștirile romane, este astăzi șoseaua E81 sau DN7, fiind totodată principala arteră de circulație a comunei. Perioada de istorie antică este atestată de siturile arheologice din perioadele dacică și romană care există pe teritoriul comunei Bujoreni.

Economie

În comuna Bujoreni se dezvoltă și se desfășoară activități economice legate de producție, cercetare, comerț și prestări servicii în diverse domenii precum pomicultura, legumicultura, morărit și panificație, creșterea animalelor sau prelucrarea lemnului.

Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Pomicolă din comuna Bujoreni, singura de acest fel din zona Oltenia, deține unica bancă de gene pentru nucaluncastan și prun din România. Stațiunea creează soiuri de pomi a căror faimă a devenit internațională, având clienți pomicultori din Italia și Polonia.

Infrastructura comunei Bujoreni a fost îmbunătățită în anul 2007 prin refacerea unui drum de acces.

Numărul de locuitori ai comunei Bujoreni este în creștere datorită dezvoltării pieței imobiliare care duce la apariția a tot mai mulți proprietari de noi case și vile.

Turism

Principala atracție turistică a comunei Bujoreni este constituită de Muzeul Satului Vâlcean, muzeu etnografic în aer liber.

 

Înființat în 1969 și deschis publicului în 1974, muzeul se află la granița municipiului Râmnicu Vâlcea și comună. Pe o suprafață de 8 hectare, satul-muzeu (care cuprinde aproape 80 de construcții arhitecturale și în jur de 12000 de piese muzeistice) reconstituie imaginea funcțională a unei așezări rurale tradiționale, cu toate instituțiile sale social-culturale.

Alături de Cula Bujorenilor (numită și “cula cu scară exterioară”, ctitorită în jur de 1810 de Preda Bujoreanu și inclusă în lista principalelor cule din Oltenia), Muzeul Satului Vâlcean mai cuprinde Hanul lui Bogdan (din 1889), școlile din Cacova(Stoenești) din secolul al XX-leaBiserica de lemn (1785) în care încă se oficiază liturghii la marile sărbători, alte construcții religioase (cruci, troițe), case țărănești din județul Vâlcea mobilate și cu anexe gospodărești (cea mai veche casă având peste 200 de ani), precum și fântâni și porți specifice zonei.

Printre edificiile reprezentative ale patrimoniului istoric și cultural al comunei Bujoreni se numără Biserica Sfântul Nicolae a fostului schit Olteni (construită în jur de 15801590 și extinsă în 1830), Biserica Sfinții Voievozi din Bogdănești (construită în jur de 16921698), Biserica Sfântul Gheorghe din Gura Văii (construită în jur de 1758) și Biserica Adormirea Maicii Domnului(construită în jur de 1812, cu picturi inițiale).

În comuna Bujoreni, se mai află un obelisc ridicat în memoria eroilor de război (lângă școala din Bogdănești) și o cruce comemorativă pentru eroii de război (în fața bisericii din Gura Văii).

Politică și administrație

Comuna Bujoreni este administrată de un primar și un consiliu local compus din 13 consilieri. Primarul, Gheorghe Gângu, de la Partidul Social Democrat, a fost ales în iunie 2017.

Sursa: wikipedia.org

 

Bujoreni is a commune in Valcea, Oltenia, Romania, Bogdăneşti formed villages, Bujoreni Gura Valley, Meadow, White Malu, Malu Vartop and Oltenia (residence). Geographic location Bujoreni village is located on the right bank of the Olt River, north of Ramnicu Valcea (Valcea county seat), next to it, along the European road E81 (national road DN 7 Ramnicu Valcea – Sibiu). The commune of Bujoreni includes Bogdăneşti, Bujoreni, Gura Văii, Lunca, Malu Alb, Malu Vârtop and Olteni. Historic Due to its geographical position, Bujoreni village was located on the access route to the Roman army led by Emperor Trajan in the War of the Roman Empire and Dacia (105-106 AD.). In order to strengthen his advance to the Dacian fortresses in the mountains of Orastie, Traian built a road along the Olt Valley, sprinkled with strong fortifications. The former road, Via Traianus (Traian’s Way), which the Roman armies have crossed, is today the E81 or DN7 road, being the main traffic circle of the commune. The period of ancient history is attested by the archaeological sites of the Dacian and Roman periods that exist on the territory of Bujoreni commune.

Economy

Bujoreni commune develops and carries out economic activities related to production, research, trade and services in various fields such as fruit growing, vegetable growing, milling and bakery, animal husbandry or wood processing.

The Fujian Research and Development Station in the Bujoreni commune, the only one of its kind in the Oltenia area, has the unique bank of walnut, hazelnut, chestnut and plum genes in Romania. The resort creates varieties of trees whose fame has become international with fruit growers from Italy and Poland.

The Bujoreni commune infrastructure was improved in 2007 by restoring an access road.

The number of inhabitants of Bujoreni commune is increasing due to the development of the real estate market, which leads to the emergence of more and more owners of new houses and villas.
Tourism

The main tourist attraction of the commune of Bujoreni is the Valcea Village Museum, an ethnographic outdoor museum. Founded in 1969 and opened to the public in 1974, the museum is on the border of Ramnicu Valcea and the commune. On an area of 8 hectares, the museum village (comprising nearly 80 architectural constructions and around 12,000 museum pieces) reconstructs the functional image of a traditional rural settlement with all its social-cultural institutions. Alongside the Cujuta Bujorilor (also called the “outer ladder” built around 1810 by Preda Bujoreanu and included in the list of the main castles in Oltenia), the Valcea Village Museum also includes the Bogdan’s Inn (1889), the schools in Cacova (Stoeneşti ) of the 20th century, the wooden church (1785), where the liturgies are still celebrated at the great feasts, other religious constructions (crosses, trots), peasant houses in Vâlcea county furnished with house annexes (the oldest house having fish 200 years) as well as fountains and gates specific to the area. Among the representative buildings of Bujoreni’s historical and cultural heritage are the Saint Nicholas Church of Olteni (built around 1580-1590 and extended in 1830), the Church of the Holy Voivodes of Bogdanesti (built around 1692-1698), the Church Saint Gheorghe of Gura Văii (built around 1758) and the Assumption Church (built around 1812, with original paintings). In Bujoreni commune there is a high obelisk in memory of war heroes (near Bogdanesti school) and a commemorative cross for the heroes of war (in front of the church in Gura Văii).

Politics and administration

The commune of Bujoreni is administered by a mayor and a local council composed of 13 councilors. The mayor, Gheorghe Gângu, from the Social Democratic Party, was elected in June 2017. Source: wikipedia.org

Leave a Response