|joi, mai 6, 2021
  • Follow Us!

Primarul comunei Lădeşti, Ion Lixandru, va construi un pod peste pârâul Găgeni pe DC 90 

primar-ladesti

 

 

De mai multe săptămâni, primarul comunei Lădeşti, Ion Lixandru, şi aparatul tehnic al primăriei întocmeşte documentaţia aferentă proiectului construirii unui pod peste pârâul Găgeni pe DC 90 km 0+530, sat Găgeni (în valoare de 333.309 lei) ce va fi finanţat de Ministerul Dezvoltării Regionale. În luna august, tot primarul comunei Lădeşti, Ion Lixandru, a scos la licitaţie documentaţia tehnică necesară realizarii investiţiei, având ca obiect „Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin Cultural, comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea”. Obiectul lucrării este o clădire demisol parter plus 2 etaje cu destinaţia de casa de cultura, situata in comuna Ladesti, sat Ladesti. Cladirea a fost construita in anul 1985. Serviciile vor fi prestate în baza contactului de achiziţie publica ce se va incheia in urma achiziţiei directe. Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia de atribuire si constituie ansamblul cerinţelor pe baza carora se elaboreaza de către fiecare ofertant propunerea tehnica. Operatorii economici interesati au obligaţia de a posta în catalogul electronic disponibil pe SEAP oferta de preţ şi principalele caracteristici tehnice in conformitate cu cerinţele caietului de sarcini. După postarea pe SEAP, operatorii au transmis o notificare autoritatii contractante pe fax, e-mail, posta sau la sediul autoritatii care va cuprinde datele de identificare ale acestora. La data stabilită, autoritatea contractanta a comparat ofertele de pret postate in catalogul electronic disponibil pe SEAP, stabilindu-se oferta cu preţul cel mai scăzut. Dupa verificarea documentelor depuse, autoritatea contractanta a iniţiat procedura de achiziţie din catalogul electronic disponibil pe SEAP cu ofertantul economic a cărui oferta a fost declarata conforma. Valoarea estimată este de 40.000 lei fara TVA, iar sursa de finanţare este bugetul local. DALI se va realiza in conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor sau proiectelor de investitii finanatate din fonduri publice. Pe langa datele detaliate prevăzute in anexa nr. 4 la HG nr. 907/2016, va fi intocmit si devizul general estimativ al investitiei, structurat conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. Dreptul de proprietate intelectuală asupra documentaţiilor aparţine beneficiarului. Criteriul de atribuire pentru contractul de achiziţie publică a fost preţul cel mai scăzut, în condiţiile specificate în caietul de sarcini.

Leave a Response