|joi, iunie 30, 2022
  • Follow Us!

Ion Ţîrvuică, fostul primar din Făureşti, nu a înregistrat în contabilitate veniturile din amenzi… de 25.000 euro 

tirvuica-715x400

 

Potrivit raportului Curţii de Conturi, fostul primar al comunei Făureşti, Ion Ţîrvuică, nu a înregistrat în evidența fiscală și contabilă… veniturile din amenzi, în sumă de 108 mii lei (25.000 euro) și nu au fost raportate în contul de execuție și bilanțul contabil încheiat la 31 decembrie 2015. De asemenea, primarul Ţîrvuică nu a respectat obligația de a prezenta în ședință publică în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrele expirate, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni. Nu a fost efectuată inventarierea materiei impozabile și a contribuabililor conform prevederilor Codului fiscal. Tot Curtea de Conturi a constatat deficiențe financiar-contabile reprezentate de investiții în curs neînregistrate în contabilitate: menținerea nejustificată în contul 231 „Active fixe corporale în curs de executie”, a unor obiective terminate în anii 2011-2013 și la care nu s-a efectuat recepția definitivă a acestora; înregistrarea eronată în contul 203 „Cheltuieli de dezvoltare” a cheltuielilor efectuate cu executarea Planului Urbanistic General. Nu au fost respectate prevederile legale referitoare la controlul financiar preventiv propriu la ordonatorul principal de credite în sensul că persoanele care au exercitat controlul financiar preventiv propriu nu au îndeplinit condițiile legale de studii și vechime pentru exercitarea vizei de control financiar preventiv propriu. Din verificarea unui număr de 30 poziții de rol la impozitul pe clădiri persoane fizice s-a constatat că 9 persoane care au declarat la registrul agricol clădirile terminate nu au solicitat eliberarea autorizațiilor de construire, și nu au achitat taxele aferente, fiind stabilit un debit suplimentar în sumă de 4 mii lei. Acțiunea de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii nu a fost organizată și nu s-a desfășurat conform prevederilor legale, astfel: nu a fost emisă de către ordonatorul de credite dispoziție privin organizarea și efectuarea inventarierii generale a patrimoniului; inventarierea elementelor de natura activelor și stocurilor s-a efectuat doar scriptic; nu au fost inventariate toate elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (ex.stadiul fizic al investitiilor în curs de executie, creanțe, datorii); nu s-a întocmit un proces verbal de valorificare la terminarea inventarierii care să conțină rezultatele și concluziile acesteia. Nu a fost nominalizată o comisie de recepție a bunurilor materiale procurate, lucrărilor executate și a serviciilor prestate. Referitor la lucrările de reparații curente executate la Căminul cultural Făurești s-a constatat efectuarea unei plăți din bugetul local în sumă 2 mii lei reprezentând TVA înscris eronat în factura acceptată la plată, în condițiile în care executantul lucrărilor nu era înregistrat ca plătitor de TVA. S-a constatat efectuarea unor plăți nelegale în sumă de 20 mii lei, reprezentând arhivare pentru… servicii neefectuate.

 

Ex-primarul Ţîrvuică nu a putut justifica pe bază de documente consumul unei cantități de 771 litri carburant

 

Ion Ţîrvuică a efectuat de plăți fără existența documentelor justificative, întocmite conform legii, care să ateste exactitatea și realitatea sumelor datorate, respectiv efectuarea unei plăți nelegale în sumă de 3 mii lei, reprezentând servicii de consultanță pentru care nu s-a putut face dovada executării lor. La suma de 3 mii lei s-au calculat accesorii în sumă de 1 mie lei. Pentru lucrările de reabilitare a grupurilor sanitare, „Extindere și reparații grupuri sanitare Școala Făurești și Grădinița Milești” executate au fost efectuate plăți din bugetul local în sumă 6 mii lei reprezentând TVA înscris eronat în factura acceptată la plată, în condițiile în care executantul lucrărilor nu era înregistrat ca plătitor de TVA. Referitor la lucrarea de investiții, „Teren de sport multifuncțional” s-a constatat efectuarea unei plăți din bugetul local în sumă 2,3 mii lei, pentru lucrări neexecutate, facturate, acceptate la plată și achitate. Pentru plata necuvenită efectuată, în timpul misiunii de audit au fost calculate accesorii în sumă totală de 0,422 mii lei. Entitatea nu a justificat pe bază de documente legal întocmite, consumul unei cantități de 771 litri carburant achiziționat pentru autovehiculele din parcul auto propriu. Din cauza nerespectării prevederilor legale privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, salariile primite de către 2 angajați ai Primăriei Făurești au fost mai mari decât cele legale, valoarea abaterii fiind de 7 mii lei la care se adaugă accesorii în valoare de 2 mii lei. S-a constatat nerespectarea prevederilor legale referitoare la stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice. Entitatea auditată deține în parcul auto propriu un număr de patru autoturisme, față de normativul legal de un autoturism. Bunurile din domeniul public al Primăriei Făurești, în valoare totală de 788 mii lei (212 mii lei terenuri plus 576 mii lei construcții) care sunt folosite de Școala Gimnazială Făurești, entitate ce a primit statutul de unitate cu personalitate juridică în noiembrie 2011, nu au fost preluate de către ordonatorul terțiar de credite cu protocol de predare-primire, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. La ordonatorul terțiar din subordine Școala Gimnazială Comuna Făurești s-a constatat efectuarea unei plăți pentru lucrări de reparații curente în sumă 5 mii lei reprezentând TVA înscris eronat în factura acceptată la plată, în condițiile în care executantul lucrărilor nu era înregistrat ca plătitor de TVA. Au fost calculate accesorii în sumă de 1 mie lei.

(Petre Coman)

Leave a Response